منبع پایان نامه درمورد فن آوری اطلاعات، محتوای الکترونیکی، دانش آموزان

تحقیق
جدول 3-1 – روایی محتوایی پرسشنامه……….. …………………………………………………………………………………….84
جدول3-2 – ضرایب پایایی ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………….85
جدول 3-3 – پایایی در اجرای اصلی (نمونه مورد بررسی)………………………………………………………………………86
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
جدول 4-1 – توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش برحسب جنست…………………………………….89
جدول 4-2 – توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش برحسب سن………………………………………….90
جدول 4-3 – توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش برحسب سابقه خدمت……………………………..91
جدول 4-4 – توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان در پژوهش برحسب مدرک تحصیلی…………………………92
جدول 4-5 – میانگین و انحراف معیار نمرات معلمان در هر یک از متغیرهای مورد مطالعه……………………………..93
جدول4-6 – میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه……………………………………………………………………95
جدول 4-7 – نتایج آزمون کولموگروف …………………………………………………………………………………………….96
جدول 4-8 – نتایج آزمون باکس ……………………………………………………………………………………………………….96
جدول 4-9 – برابری واریانسهای متغیرهای پژوهش در گروه های مورد مطالعه……………………………………………97
جدول 4-10 – نتایج آزمون لامدای ویلکز …………………………………………………………………………………………..98
جدول 4-11 – نتایج پنج تحلیل واریانس تک متغیری برای 5 متغیر مورد مطالعه…………………………………………..99
جدول 4-12 – تفاوت در تهیه و استفاده از محتوای الکترونیکی توسط معلمان مذکر و مؤنث……………………….100
جدول 4-13 – تفاوت در تهیه و استفاده از محتوای الکترونیکی توسط معلمان مذکر و مؤنث ………………………101
فهرست نمودارها
عنـــــــوان صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق
نمودار1- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………10
فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق
نمودار 2-1- روند تعمیق و میزان استفاده از منابع سازمان در بستر زمان ادبیات تحقیق…………………………………….20
نمودار 2-2- رابطه مفاهیم تدریس، پرورش، آموزش و حرفهآموزی…………………………………………………………23
نمودار 2-3- تصویر یک کلاس مجازی ……………………………………………………………………………………………..30
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
نمودار3-1- کلیه معلمان ابتدایی شهرستان چایپاره………………………………………………………………………………..80
فصل چهارم : یافته های پژوهش
نمودار 4-1- درصد شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب جنسیت………………………………………………………….89
نمودار 4-2- درصد شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب سن……………………………………………………………….90
نمودار 4-3- درصد شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب سابقه خدمت…………………………………………………..91
نمودار 4-4- درصد شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب مدرک تحصیلی………………………………………………92
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
بحث آموزش و فرآیندهای مرتبط با آن در تمامی رشتهها و رویکرد‌های مدیریتی چه در صنعت و چه در خدمات ،جنبه مهم و با ارزشی پیدا کرده است. در کشورهای پیشرفته کلید اصلی رونق و پیشرفت آنها آموزش است و قفل‌های جدید تنها با کلید آموزش گشوده می‌شود. این همه دلیل بر این ادعا است که آموزش رکن اصلی پیشرفت و ترقی در عرصه رقابت بازارهای جهانی است. بنابراین با این دیدگاه آموزش دیگر صرفاً به عنوان یک الزام سازمانی مطرح نمی‌شود بلکه یک راهبرد و جهت‌گیری کلان سازمان‌هاست تا بتوانند خود را در اهداف و مأموریت ‌های سازمانی موفق و پیشرو ببینند. امروزه دیگر هدف از آموزش ارتقاء شغلی، افزایش ضریب حقوق و دستمزد و پربار نمودن شناسنامه آموزش افراد نیست بلکه هدف از آموزش عبارت است از شناسایی مشکلات و حل آنها با ابزارهای آموزش ، و در نهایت کمک به پیشرفت و بهبود سازمان و جلب رضایت سهامداران و مشتریان است (خراسانی،1382). با عنایت به موارد بالا سازمانها نیروی انسانی خود را از طرق مختلفی آموزش می‌دهند.
دوره‌های آموزش کوتاه مدت از جمله این روشها محسوب می‌شوند. فلذا امروزه آموزش نیروی انسانی به عنوان یک ابزار راهبردی بهترین خدمت را به جامعه در زمینه همراه کردن افراد با دانش و علوم و فناوری روز می‌نماید. تافلر (1974) در این زمینه می‌گوید: «جهان امروز به دنبال انقلاب‌های کشاورزی و صنعتی موج سومی(فناوری اطلاعات) را که سرآغاز شگفت ‌انگیز تمدن تازه است آغاز کرده است» (مزرعهلی،1390: 4) . معلمان،کار گزاران اصلی ورود و تعامل موفقیت آمیز فناوری اطلاعات در نظام آموزشی هستند.همان طور که هر معلمی روش خودش را در استفاده از تخنه سیاه یا هر ابزار دیگری در تدریس دارد،چگونگی استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و چگونگی تلفیق فناوری در تدریس،به تجربه و نگرش معلمان بستگی دارد و می تواند در سطوح و انواع مختلف صورت پذیرد(ییلدریم،2000).کارشناسان یونسکو تاکید می کنند که اگر معلمان الگوی کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات را درکلاس های خود تجربه نکنند،پرورش نسل جدید معلمانی که بتوانند از ابزار های فاوا به نحو کارآمدی در یادگیری خود بهره گیرند،امکان پذیر نخواهد بود(رستا،2002).به طوری که در پژوهش های مختلف(هم چون رایان،1991،بارون و همکاران 1999،آکپان و آندری،2000،والیس،2001،بلاک و همکاران،2002 و واکسمن و همکاران،2003)به اهمیت بهره گیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات(محتوای الکترونیکی) در فرآیند یاددهی و یادگیری و اثر بخشی آن در بهبود یادگیری به واسطه امکان شبیه سازی،شبکه آموزشی،یادگیری به کمک کامپیوتر،آزمایشگاه مجازی،کارگاه های مجازی،هسته های پژوهش،کار گروهی با استفاده از کامپیوتر و اینترنت،جست و جو و پژوهش از طریق وب و تهیه درس و ارزشیابی اشاره نموده اند. وین ایک و همکاران(بی تا،به نقل از شریفی،1390)صلاحیت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات(محتوای الکترونیکی) معلم را تحت عناوین استفاده از سخت افزار،استفاده از نرم افزار،استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فعالیت فرا گیرنده بر شمرده اند.
1-2- بیان مساله
امروزه مدیران سازمان‌ها، آموزش و توسعه منابع انسانی را از حیاتی‌ترین وظایف خود در راه بهسازی تلقی می‌کنند و با توجه به منافع قابل اهمیت آن در محیط کار سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در این جهت به عمل می‌آورند. در حال حاضر بسیاری از سازمان‌ها صرف‌نظر از نوع و میزان تحصیلات رسمی نیروی انسانی خود و با توجه به پویایی‌های موجود در علوم و همچنین نیازمندیهای شغلی، دوره‌های آموزش متنوع و مداومی را برای آنها تدارک می‌بینند. سازمان‌ها به وسیله آموزش، دانش و مهارت‌های حرفه‌ای نیروی انسانی خود را ارتقاء می‌بخشند و عملکرد شغلی آن‌ها را با اهداف مورد نظر هماهنگ می‌کنند. (کیزر، 1995). در آموزش و پرورش نیز از آموزشهای کوتاه مدت برای آموزش معلمان جهت بهبود کیفیت تدریس آنان استفاده میشود (باردس1، 2008: 43-40) .
پذیرش و کاربرد فناوری اطلاعات (محتوای الکترونیکی )معلمان را دراجرای برنامه درسی وتدریس اثربخش و ایجاد نوآوری یاری مینماید . بطوریکه ضرورت استفاده از منابع یادگیری غیر از کتاب درسی طی چند دهه اخیر توجه اغلب دست اندرکاران نظام های آموزشی را در کشورهای مختلف به خود جلب کرده است . منظور از منابع غیر درسی هر گونه وسیله‌ای غیر از کتاب درسی اطلاق می‌شود. که در جریان آموزش در بهبود فرایند تدریس و یاددهی نقش مثبت و مفیدی داشته باشد (دادپناه ، 1388: 12).
نتایج اغلب تحقیقات انجام گرفته نشان میدهد که متاسفانه بعد از گذشت نیم قرن تجربه و آزمون و خطا و اتخاذ برنامه ها و سیاستهای گوناگون و گاه متضاد و ایجاد سرمایه‌گذاریهای مالی و انسانی هنوز نتوانسته‌ایم که انگیزه و رغبتی حتی در حداقل انتظار برای استفاده جدی و پیگیر از منابع غیر کتاب درسی در بین معلمان خود ایجاد نماییم ( کرک آبادی، 1373). همچنین نتایج تحقیقات نشان میدهد که دانش آموزان نیز نسبت به استفاده از منابع غیر درسی برای فراگیری هر چه بهتر بی رغبت هستند . و این در حالی است که تولید محتوای الکترونیک برای یادگیری هر چه بهتر دانشآموزان روز به روز فراگیرتر میشود (داد پناه، 1388: 18) .
ذوفن (1379) معتقدند که استفاده از محتوای الکترونیکی موجب درگیر ساختن دانش‌آموزان با فرآیند یاددهی- یادگیری می‌شود و لذا آنان را به تفکر خلاق و مستقل تشویق می‌نمایند همچنین استفاده از محتوا های الکترونیکی به معلم قدرت می‌دهند تا در محیط‌های یادگیری تغییرات اساسی و مؤثّری در شیوه تدریس خود ایجاد کنند همانطوری که از نتایج تحقیقات داخلی و خارجی بر می‌آید استفاده از منابع غیر کتاب درسی یعنی استفاده از فناوریهای جدید اثرات مفید و قابل توجهی در شیوه تدرس معلمان داشته‌اند .
لوین و وادمانی(2008)با بررسی دیدگاه معلمان در زمینه عوامل موثر در به کار گیری فن آوری(محتوای الکترونیکی) در کلاس درس دریافتند در زمینه استفاده از محتوای الکترونیکی در کلاس،معلمان از الگوی کلی استفاده می کنند:الگوی اول به منشاء تاثیر تطبیق فن آوری توجه دارد و بر عوامل انسانی در این زمینه تاکید می کند و دومی به ماهیت تاثیر استفاده از فن آوری توجه دارد و در این زمینه بر تحول فنی و شناختی تاکید می کند.
فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان رویکردی نوین،مکمل آموزش است نه جایگزین آن،هدف از توسعه آن،بهبود و کار آمدتر ساختن منابع آموزش و پرورش،به ویژه منابع انسانی است.گسترش فن آوری اطلاعات و استفاده از ابزار ها و مفاهیم نوین،زمینه بسط اطلاعات و دسترسی آسان و کم هزینه را برای فراگیران اعم از دانش آموزان،دانشجویان و معلمان به روش بر خط فراهم کرده و تبادل سریع اطلاعات و تعاملات فرهنگی را میسر می سازد(اخوان و دوست محمدی1389).در واقع،معلمانی که از محتوای الکترونیکی برای تدریس استفاده می کنند،نسبت به همکاران خود تعامل بیشتری دارند(گلاسر و هانافن،2008).به همین دلیل،امروزه سهم مهمی از چگونگی عملکرد معلمان مدارس،بر اساس میزان توانمندی و قابلیت های آنان در استفاده از محتوای الکترونیکی و فن آوری های نوین،سنجیده می شود.به طوری که معلمان اثر بخش،افرادی شناخنه می شوند که صلاحیت و توانایی استفاده از ابزار ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *