منبع مقاله درباره مورفولوژی، کشورهای پیشرفته، منابع معتبر، پیوند دوگانه

استخوان‌ها و مفاصل و پوست رانام برد. سایر مایکوباکتریومها مانند بووی، افریکنم، میکرتی و کانتی نیز باعث بیماری می‌شوند ولی نادر هستند. از انواع نشانه‌های سل می‌توان به سرفه مزمن همراه با خلط سینه اغشته به خون، تب، تعریق شبانگاهی و کاهش وزن اشاره کرد. سل را می‌توان با رادیوگرافی قفسه سینه، تست پوست و خون و بررسی میکروسکوبی وکشت میکروبی خلط و مایعات بدن درازمایشگاه تشخیص داد. درمان سل مشکل است وبه دوره‌های طولانی و استفاده از انتی بیوتیک‌های متفاوت نیاز دارد همچنین باید رفتار وتماس افراد کنترل شود. گونه های مقاوم به آنتی بیوتیک مایکوباکتریوم در سالهای اخیر درمان سل را با مشکل روبه رو کرده است.

تصویر1-1 : شیوع بیماری سل در سال 2010در هر 100000نفر. قهوه ای بیشتر از 300، بنفش=299-100، خردلی=99-50 ،نارنجی=49-25،زرد 24-1 و خاکستری صفر
پیشگیری از الوده شدن به سل وکنترل تماسهای افراد وهمچنین واکسیناسیون توسط واکسن ب ث ژ بهترین شیوه مبارزه با سل است. باکتری‌های سل می‌توانند توسط عطسه وسرفه ویا تف کردن افراد آلوده به سل در محیط پخش شوند. در حال حاضر حدود یک سوم جمعیت جهان به باکتری‌های سل نوع ضعیف آلوده‌اند وسرعت آلوده شدن افراد درحال حاضر یک نفر در هر ثانیه‌است هرچند بسیاری از این عفونت‌ها به صورت نهانی هستند. حدود یک دهم این عفونت‌ها نهایتا به سل آشکار تبدیل می‌شوند واگر بدون معالجه رها شوند بیش از نیمی از آنها به مرگ منجر می‌شود. عزیزی، فریدون (1379) در سال ۲۰۰۴ حدود 14.6 ملیون نفردر جهان از بیماری نوع شدید سل رنج می‌برند وحدود 8.9 ملیون نفردر جهان مستعد نوع شدید سل هستند وحدود1.6 ملیون نفر نیز بر اثر سل مردند. بیشتر این آمار مربوط به کشورهای جهان سوم است اما این آمار حتی در کشورهای پیشرفته نیز رشد داشته دلیل این امر می‌تواند کم کاری در زمینه واکسیناسیون و یا گسترش بیماری ایدز ‌باشد. حدود ۸۰٪ افراد سلی در آسیا و آفریقا هستند ودرآمریکا حدود ۵ تا ۱۰ درصد به آزمایش سل جواب مثبت داده‌اند. در آمریکا۲۵۰۰۰ نفر مستعد سل وجود دارد وحدود ۴۰٪ سل در آمریکا به دلیل مهاجرت افراد آسیایی و آفریقایی رخ می‌دهد.
با شروع عملیات ریشه کنی سل گاوی در ایران از سال 1337 به تدریج موارد سل گاوی کاهش یافته به طوریکه با استفاده از تست توبرکولین و کشتار گاوهای آلوده، آلودگی سل گاوی در کشور ازحدود 5% در سال1351 به 12/0 در صد در سال 1383 رسید. بدین ترتیب با کنترل بهداشتی دامداری‌ها و کشتارگاه‌ها موارد سل گاوی کاهش یافت و با پاستوریزاسیون و جوشاندن شیر، بیماری ناشی از سل گاوی در انسان به تدریج رو به نقصان گذاشت.

1-2-مایکوباکتریوم ها:
مایکوباکتریومها، ارگانیسم های میله ای شکل، نازک وبدون تحرک متعلق به خانواده مایکوباکتریاسهورده اکتینومیستالها وکلاس اکتینومیسه میباشند. موًید و همکاران10 (2012) نام مایکوباکتریوم به معنی باکتری قارچی است که به خصوصیت قارچ مانند باسیل سل اشاره دارد. لمیشنکو و همکاران11(2008) در حال حاضر تا ژانویه سال 2010 تعداد 158 گونه مختلف در جنس مایکوباکتریوم شناسایی شده است. آسیمو و مد12(2008) این گونه ها طیف وسیعی ازعفونتهای موضعی تا بیماریهای منتشر را در انسان و حیوانات ایجاد میکنند. اگرچه بعضی از گونه ها فقط درانسان عفونت ایجاد می کنند ولی سایرگونه ها ازحیوانات گوناگونی جدا شده است. همچنین گونه های زیادی درآب وخاک یافت میشوند. از بسیاری جهات، مایکوباکتریومها را براساس تفاوتهای بنیادی دراپیدمیولوژی وبیماری، به دوگروه اصلی زیرتقسیم می شوند.:
1-کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس شامل (مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، مایکوباکتریوم آفریکانوم، مایکوباکتریوم بویس BCG، مایکوباکتریوم بویس، مایکوباکتریوم پینیپدی، مایکوباکتریوم کاپره، مایکوباکتریوم میکروتی، مایکوباکتریوم کانتی) که کند رشد وکلنی آنها فاقد پیگمان می باشند.
2- مایکوباکتریومهای غیرتوبرکلوزیس(NTM)
1-2-1-نامگذاری
جنس مایکوباکتریوم یکی ازقدیمیترین جنسهایی است که مورد تعریف قرارگرفته است. نام ژنریک مایکوباکتریوم برای اولین بار به گروهی از ارگانیسم ها که برروی محیط های مایع به صورت لایه ای نازک شبیه کپک میروئیدند، اطلاق میگردید. لمیشنکو و همکاران (2008) درشروع قرن اخیرخصوصیاتی را که برای مایکوباکتریهاتعریف میکردند شامل نداشتن حرکت، مورفولوژی باسیلی شکل کمی خمیده ومیله ای شکل وخصوصیت مقاومت به اسید و الکل متعاقب رنگ آمیزی با فوشین فنی که (رنگ آمیزی ذیل نلسون) بود. راستوجی و همکاران13 (2001) در راسته اکتینومایستالز، مایکوباکتریوم متعلق به جنس مایکوباکتریوم بوده که تنها جنس خانواده مایکوباکتریاسه میباشد. مایکوباکتریاها، به عنوان اکتینومیستهای هوازی، مقاوم دربرابراسید والکل، میله ای شکل وگاهاً با توانائی ایجاد شاخه بدون ایجاد هیفه هوائی، تعریف میشوند. این باکتریها غیرمتحرک وبدون هاگ بوده و دردیواره سلولی دارای آرابینوز، گالاکتوز و مزودی آمینو پیمیلیک می باشند و نسبت درصد بازهای گوانین و سیتوزین، دراسید هسته ای شان(DNA) درحدود 62 تا 70 مول درصد می باشد(بجزمایکوباکتریوم لپره که درصد بازهای GC آن 58 %است). مایکولیک اسیدشان دارای وزن مولکولی بالا(60تا90کربن) بدون ترکیبات با بیش از دو پیوند دوگانه غیراشباع می باشد(گوترزو همکاران14، 1995).
از قدیم این ارگانیسم ها را فاقد کپسول قلمداد میکردند لیکن درحال حاضر مایکو
باکتریها را همراه با ساختمان کپسولی شکلی می شناسند(96). این ارگانیسم ها را به طور اولیه به عنوان هوازی های اجباری قلمداد مینمودند، ولی برخی از گونه ها وسویه ها، میکروائروفیلیک بوده و به صورت نوارباریکی در زیر سطح محیط های نیمه جامد رشد می نمایند. اکتینومیست ها از نقطه نظر خصوصیات اکولوژیکی ومورفولوژیکی شامل میکروارگانیسم های متفاوتی می باشند. دور و همکاران15 (2000) تمامی مایکوباکتریها و میکروارگانیسم های وابسته مثل اعضای (کورینه باکتریوم، مایکوباکتریوم ونوکاردیا و گروهی که شامل جنس های رودوکوکوس، گوردونه و تسوکامورلا می باشد) براساس توانائی تولید مایکولیک اسید دارای وزن مولکولی بالای اسید چربβ هیدروکسی با زنجیره بلند جانبیα متمایز می شوند. دور و همکاران (2000) اعضای گروه کورینه باکتریوم، مایکوباکتریوم و نوکاردیا[CMN] تنها میکرارگانیسم هایی هستند که قادر به سنتز مایکولیک اسیدمی باشند. دور و همکاران (2000)
جدول1-1نامگذاری مایکوباکتریوم ها

1-2-2-طبقه بندی مایکوباکتریوم ها:
در گذشته نامگذاری عفونتهای مایکوباکتریایی، بدون در نظر گرفتن نوع ارگانیسم به مایکوباکتریهای سلی و مایکوباکتریهای غیرسلی(همچنین عبارت مایکوباکتری های آتیپیک یا مایکوباکتری های مجزا از گروه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس) محدود می‌شد. اولین تقسیم‌بندی شامل مایکوباکتریوم توبرکلوزیس عامل سل انسانی، مایکوباکتریوم بویس مسئول سل گاوی، مایکوباکتریوم آفریکانوم16 مسبب سل انسان و اساسا محدود به آفریقا، مایکوباکتریوم میکروتی17 پاتوژن جوندگان کوچک و سویه واکسینال مایکوباکتریوم ب.ث.ژ. بود. با ظهور تکنولوژی تعیین توالی اسیدهای نوکلئیک و ژنوتایپینگ این امکان به وجود آمده است که ارتباط بهتری در توصیف مجدد ژنوتایپینگ وفنوتایپینگ موجود، فراهم شود. این موضوع در تشخیص گونه های جدید هم موثر بوده است. نامگذاری باکتریها به وسیله کد بین المللی صورت گرفته ونام صحیح مربوط به طبقه باکتری بر اساس درج باکتری در منابع معتبر علمی که دارای نشر طولانی و اعتبار قانونی در مجامع علمی هستند صورت میگیرد. از اوایل ژانویه1980 نام باکتری های قبلی بر اساس لیست تائید شده نامگذاری باکتری انجام گرفت وهر باکتری که نام آن در لیست موجود نبود در نامگذاری قرار نمی گرفت. براساس علائم کلینیکی مهم، مایکوباکتریوم ها به3 گروه اصلی طبقه بندی میشوند:
1- شدیداً پاتوژن، ازجمله پاتوژنهای انسانی شامل مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مایکوباکتریوم لپره و پاتوژنهای حیوانی شامل مایکوباکتریوم بویس، که قادرند به بافت های طبیعی حمله و بیماری فعال و پیشرونده ایجاد کنند.
2- پاتوژنهای فرصت طلب یا) پاتوژنهای بالقوه ( شامل مایکوباکتریوم سیمیه18،مایکوباکتریوم آویوم19 ومایکوباکتریوم گزنوپی که به طور طبیعی و آزادانه در محیط زندگی می کنند و بصورت فرصت طلب باعث بیماری در انسان و حیوانات می شوند.
3- ندرتاً پاتوژن شامل ساپروفیت هایی مانند مایکوباکتریوم فله ای20و مایکوباکتریوم اسم گماتیس21در میان مایکوباکتریوم ها عبارت22 (MAIS)قبلا به گروهی از مایکوباکتریوم های کند رشد که شامل کمپلکس مایکوباکتریوم آویوم، مایکوباکتریوم اینتراسلولار23، مایکوباکتریوم اسکوروفولاسئوم24می باشد، اطلاق می شد که از نظر خصوصیات ظاهری به هم شبیه و در برخی مواقع تفریق آنها از یکدیگر مشکل بود. راستوجی (1992) امروزه واژه MAIS کاربرد چندانی ندارد به طوری که با استفاده از تکنیک هائی مانند هیبریدیزاسیون اسید هسته ای25، آنالیز آنتی ژنی وتوانایی ارگانیسم در هیدرولیز اوره، مایکوباکتریوم اسکوروفولاسئوم به راحتی از مایکوباکتریوم آویوم و مایکوباکتریوم اینتراسلولار قابل تفکیک است. واژه دیگری که بسیار کاربرد دارد، کمپلکس مایکوباکتریوم آویوم(MAC) است که در برگیرنده دوگونه مایکوباکتریوم آویوم و مایکوباکتریوم اینتراسلولار می باشد که قبلا از سه تحت گونه مجزا به نامهای مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه آویوم، مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس و مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه سیلواتیکم تشکیل می شد( آرونی تانگ وان و همکاران26، 2010).
در بین گروه مایکوباکتریوم آویوم، مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس به جهت نیاز به مایکوباکتین در محیط کشت از بقیه به راحتی قابل تفریق است (میانگین تقسیم آن 48ساعت و مدت زمان رشد حدود 16هفته). همچنین گاهی اوقات مایکوباکتریوم ها را به دو گروه می شناسند، یک گروه به نام کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، مایکوباکتریوم آفریکانوم، مایکوباکتریوم بویس، مایکوباکتریوم بویس BCG، مایکوباکتریوم میکروتی وگونه های که جدیداً شرح داده شده بنام مایکوباکتریوم کانتی، مایکوباکتریوم پینیپدی)می باشد وگروه دیگر مایکوباکتریهای غیراز کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس (MOTT)27بوده و عبارت مایکوباکتریهای “غیرسلی” یا “آتیپیک” مترادف با MOTTاست (ام سی لرنون و همکاران، 2010).
معمولا ًونه الزاماً مایکوباکتریوم های فرصت طلب، پاتوژنهائی کند رشد با میانگین تقسیم12-24ساعت بوده ومیانگین لازم برای رشد آنها در محیط کشت اختصاصی حدود 15تا28 روزاست. البته این در مورد مایکوباکتریوم لپره28استثنا میباشد زیرا این باکتری توانائی رشد بر روی محیط مصنوعی را نداشته و تکثیر آن درحیوانات آزمایشگاهی بین 7 تا 14روزبطول می انجامد. سازمان بهداشت حیوانات29 (2009) درمقابل بسیاری ازپاتوژ
ن های نادر یا گونه های دیگر مایکوباکتریوم های ساپروفیت هم وجود دارند که دارای رشد سریعی بوده و متوسط تقسیم آنها بین 2 تا 6 ساعت متغیراست و زمان لازم برای رشد روی محیط کشت، درمورد باکتری های اخیر 1تا 7 روزاست. (سازمان بهداشت حیوانات 2009)

1_2_3_مورفولوژی و خصوصیات میکروسکوپی:

تصویر1-2-مایکوباکتریوم ها و دیواره سلولی آنها
مایکوباکتریوم ها ارگانیسم های میله ای شکل باریک، کمی خمیده یا مستقیم به طول 10-2 میکرون و عرض 4/0_2/0 میکرون هستند که با ظاهری دانه دانه به رنگ قرمز درخشان در زمینه آبی دیده می شوند. مطالعه با میکروسکوپ الکترونی نشان می دهد که مایکوباکتریوم ها پروکاریوت هستند و مواد هسته، از جمله DNA، به وسیله غشا از سیتوپلاسم جدا نیستند. شکل آنها به وسیله یک دیواره ضخیم و محکم شامل دو لایه حاجب – الکترون که به وسیله لایه کم تراکم دیگری از یکدیگر جدا شده اند حفظ می شود و حذف دیواره سلولی به کمک مواد شیمیایی، شکل میله ای آنها را به صورت ساختمان کروی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *