منبع تحقیق درباره فروشگاه های شهروند، کیفیت خدمات، قابلیت اطمینان

تحصیلات لیسانس، 15.3 درصد تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر را دارا بوده اند.
جدول 3-4: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب میزان تحصیلات
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
میزان تحصیلات
5.6
5.6
5.6
18
زیردیپلم تادیپلم
37.2
31.6
31.6
101
فوق دیپلم
84.7
47.5
47.5
152
لیسانس
100
15.3
15.3
49
فوق لیسانس و بالاتر
100
100
320
کل
4-2-4- شغل
همانطور که در جدول 4-4 مشاهده می شود 15.3 درصد افراد پاسخ دهنده دارای شغل آزاد، 7.8درصد خانه دار، 46.9 درصد دانشجو، 13.8 درصد کارمند، 3.4 درصد مدیر و 12.8درصد نیز دارای سایر مشاغل می باشند.
جدول 4-4: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب شغل
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
شغل
15.3
15.3
15.3
49
آزاد
23.1
7.8
7.8
25
خانه دار
70
46.9
46.9
150
دانشجو
83.8
13.8
13.8
44
کارمند
87.2
3.4
3.4
11
مدیر
100
12.8
12.8
41
سایر
100
100
320
کل
5-2-4- میزان درآمد
همانطور که در جدول 5-4 مشاهده می شود میزان درآمد 66.9درصد فراد زیر پانصد هزار تومان، 21.6 درصد پانصد هزار تومان تا یک میلیون تومان، 6.6 درصد یک میلیون تومان تا یک و نیم میلیون تومان و 5 درصد بیشتر از یک و نیم میلیون تومان می باشد.
جدول 5-4: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب میزان درآمد
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
میزان درآمد
66.9
66.9
66.9
214
کمتر از پانصد هزار تومان
88.4
21.6
21.6
69
پانصد هزار تومان تا یک میلیون تومان
95
6.6
6.6
21
یک میلیون تومان تا یک و نیم میلیون تومان
100
5
5
16
بیشتر از یک و نیم میلیون تومان
100
100
320
کل
6-2-4- دفعات خرید از فروشگاه های شهروند
همانطور که در جدول 6-4 مشاهده می شود 43.4درصد افراد نمونه ماهی یک بار، 20.9 درصد ماهی دوبار، 10.6 درصد ماهی سه بار، 8.1 درصد بیشتر از سه بار و 16.9 درصد هیچ خریدی از فروشگاه های شهروند نداشته اند.
جدول 6-4: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب دفعات خرید از فروشگاه های شهروند
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
دفعات خرید
52.3
52.3
43.4
139
ماهی یک بار
77.4
25.2
20.9
67
ماهی دوبار
90.2
12.8
10.6
34
ماهی سه بار
100
9.8
8.1
26
بیشتر
100
83.1
266
کل
16.9
54
خرید نکرده
100
320
کل
7-2-4- دفعات خرید از فروشگاه هایپراستار
همانطور که در جدول 7-4 مشاهده می شود 51.3 درصد افراد نمونه ماهی یک بار، 12.2 درصد ماهی دوبار، 3.4 درصد ماهی سه بار، 6.9 درصد بیشتر از سه بار و 26.3 درصد هیچ خریدی از فروشگاه هایپراستار نداشته اند.
جدول 7-4: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب دفعات خرید از فروشگاه هایپراستار
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
دفعات خرید
69.5
69.5
51.3
164
ماهی یک بار
86
16.5
12.2
39
ماهی دوبار
90.7
4.7
3.4
11
ماهی سه بار
100
9.3
6.9
22
بیشتر
100
83.1
236
کل
73.8
84
خرید نکرده
100
320
کل
3-4- آزمون تحلیل عاملی تاییدی
قبل از بررسی فرضیات لازم است از صحت مدل اندازه گیری کیفیت خدمات خرده فروشی (RSQS) اطمینان حا صل کنیم. در این بخش از تحلیل عاملی تاییدی (که با استفاده از برنامه LISREL انجام شده است) به منظور تایید صحت مدل اندازه گیری و سنجش روایی سازه پرسشنامه استفاده می کنیم.
در تحلیل عاملی تاییدی بایستی آماره χ2 و سایر معیارهای مناسب بودن برازش مدل مورد بررسی قرار گیرد . بدین صورت که مدلی مناسب است که دارای حالتهای بهینه ذیل باشد . آزمونχ2 هر چه کمتر باشد بهتر است(چنانچه نسبت χ2 به df کوچکتر از 3 باشد، میزان χ2 مقدار مناسب و پایینی است و مدل از تناسب نسبی برخوردار است. هرقدر که میزان χ2 کم تر باشد و به عبارت دیگر نسبت χ2 به df پایین تر باشد مدل از برازش بهتری برخوردار است و مناسب تر است)، زیرا این آزمون اختلاف بین داده و مدل را نشان می دهد . آزمون GFI (Goodness of Fit Index) از 90 درصد بایستی بیشتر باشد. آزمون RMSR (میانگین مجذور خطاهای مدل) اگر کمتر از 0.08 باشد قابل قبول است و اگر کمتر از 0.05 باشد خیلی خوب است، زیرا این آزمون یک معیار برای میانگین اختلاف بین داده های مشاهده شده و داده های مدل است.
نتایج اجرای مدل حاکی از مناسب بودن مدل مفهومی پژوهش و معناداری تحلیل عاملی مرتبه اول داده های کیفیت خدمات خرده فروشی است. نمودار 1-4 اولین مدل اندازه گیری کیفیت خدمات خرده فروشی را به همراه شاخص های مناسب بودن آن را نشان می دهد.
نمودار 1-4: اندازه گیری کیفیت خدمات خرده فروشی با استفاده از تحلیلی عاملی تاییدی در حالت تخمین استاندارد
همانطور که مشاهده می شود شاخص های مدل حاکی از برازش مناسب مدل است. مقدار χ2میزان پایین و مناسبی است، در این مدل این نسبت در حدود دو برابر درجه آزادی می باشد، همچنین میزان RMSE برابر 0.058 شده است که کمتر از 0.08 است و نیز شاخص GFI، 0.92 شده است که بیشتر از 0.9 شده است، که این معیار های بدست آمده نشان دهنده مناسب بودن مدل است. به عبارت دیگر مدل مفهومی پژوهش تا میزان زیادی منطبق بر داده های مشاهده شده است. به عبارت دیگر قرار گرفتن هر کدام از گویه ها در قالب هر کدام از عوامل پنج گانه استخراج شده در مدل معنادار است و مدل تایید شده است.
4-4- بررسی فرضیات
1-4-4- بررسی فرضیه اصلی
برای آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق یعنی کیفیت خدمات ارائه شده فروشگاه های شهروند و فروشگاه هایپراستار از نظر مشتریان با هم متفاوت است، فرضیه های H0 و H1 به صورت زیر است.
H0: µ1=µ2
H1: µ1≠µ2
H0: کیفیت خدمات ارائه شده فروشگاه های شهروند با فروشگاه هایپراستار از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد
H1: کیفیت خدمات ارائه شده فروشگاه های شهروند با فروشگاه هایپراستار از نظر مشتریان با هم متفاوت می باشد
برای محاسبه تفاوت میانگین این دو فروشگاه از آزمون T استفاده شده است که نتایج آن در جدول 8-4 ارائه شده است.
جدول 8-4: نتیجه آزمون T برای کیفیت خدمات ارائه شده دو فروشگاه
آزمون T برای میانگین ها
فاصله اطمینان 95% اختلافات
خطای استاندارد اختلافات
میانگین اختلافات
معیار تصمیم برابری ماینگین
Sig
(2-tailed)
درجه آزادی
df
آماره T
بالایی
پایینی
0.46747
0.25478
0.05405
0.36112
0.000
318
6.681
با فرض برابری واریانس ها
همانطور که در جدول 8-4 دیده می شود معیار تصمیم برابری میانگین (sig) برابر است با 0.000، که از آن نتیجه می شود که فرض H0 رد می شود و کیفیت خدمات ارائه شده توسط دو فروشگاه از نظر مشتریان با هم متفاوت است. همانطور که در جدول دیده می شود حد بالایی و پایینی در جدول مثبت است که این نشان دهنده این است که کیفیت خدمات ارائه شده توسط فروشگاه اول (فروشگاه هایپراستار) بهتر از فروشگاه دوم (فروشگاه های شهروند) است.
2-4-4- بررسی فرضیات فرعی
1-2-4-4- بررسی فرضیه بعد جنبه های فیزیکی
برای آزمون فرضیه فرعی بعد جنبه های فیزیکی تحقیق یعنی جنبه های فیزیکی فروشگاه های شهروند و فروشگاه هایپراستار از نظر مشتریان با هم متفاوت است، فرضیه های H0 و H1 به صورت زیر است.
H0: µ1=µ2
H1: µ1≠µ2
H0: جنبه های فیزیکی فروشگاه های شهروند با فروشگاه هایپراستار از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد
H1: جنبه های فیزیکی فروشگاه های شهروند با فروشگاه هایپراستار از نظر مشتریان با هم متفاوت می باشد
برای بررسی این فرضیه همانند فرضیه اصلی از آزمون T استفاده شده است که نتایج آن در جدول 9-4 ارائه شده است.
جدول 9-4: نتیجه آزمون T برای جنبه های فیزیکی دو فروشگاه
آزمون T برای میانگین ها
فاصله اطمینان 95% اختلافات
خطای استاندارد اختلافات
میانگین اختلافات
معیار تصمیم برابری ماینگین
Sig
(2-tailed)
درجه آزادی
df
آماره T
بالایی
پایینی
0.51550
0.24012
0.06998
0.37781
0.000
318
5.399
با فرض برابری واریانس ها
همانطور که در جدول 9-4 دیده می شود معیار تصمیم برابری میانگین (sig) برابر است با 0.000، که از آن نتیجه می شود که فرض H0 رد می شود و جنبه های فیزیکی دو فروشگاه از نظر مشتریان با هم متفاوت است. همانطور که در جدول دیده می شود حد بالایی و پایینی در جدول مثبت است که این نشان دهنده این است که جنبه های فیزیکی در فروشگاه اول (فروشگاه هایپراستار) بهتر از فروشگاه دوم (فروشگاه های شهروند) است.
2-2-4-4- بررسی فرضیه قابلیت اطمینان
برای آزمون فرضیه فرعی بعد قابلیت اطمینان تحقیق یعنی قابلیت اطمینان فروشگاه های شهروند و فروشگاه هایپراستار از نظر مشتریان با هم متفاوت است، فرضیه های H0 و H1 به صورت زیر است.
H0: µ1=µ2
H1: µ1≠µ2
H0: قابلیت اطمینان فروشگاه های شهروند با فروشگاه هایپراستار از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد
H1: قابلیت اطمینان فروشگاه های شهروند با فروشگاه هایپراستار از نظر مشتریان با هم متفاوت می باشد
برای بررسی این فرضیه همانند فرضیه اصلی از آزمون T استفاده شده است که نتایج آن در جدول 10-4 ارائه شده است.
جدول 10-4: نتیجه آزمون T برای قابلیت اطمینان دو فروشگاه
آزمون T برای میانگین ها
فاصله اطمینان 95% اختلافات
خطای استاندارد اختلافات
میانگین اختلافات
معیار تصمیم برابری ماینگین
Sig
(2-tailed)
درجه آزادی
df
آماره T
بالایی
پایینی
0.43998
0.17502
0.06734
0.30750
0.000
318
4.567
با فرض برابری واریانس ها
همانطور که در جدول 10-4 دیده می شود معیار تصمیم برابری میانگین (sig) برابر است با 0.000، که از آن نتیجه می شود که فرض H0 رد می شود و قابلیت اطمینان دو فروشگاه از نظر مشتریان با هم متفاوت است. همانطور که در جدول دیده می شود حد بالایی و پایینی در جدول مثبت است که این نشان دهنده این است که قابلیت اطمینان در فروشگاه اول (فروشگاه هایپراستار) بهتر از فروشگاه دوم (فروشگاه های شهروند) است.
3-2-4-4- بررسی فرضیه تعامل شخصی
برای آزمون فرضیه فرعی بعد تعامل شخصی تحقیق یعنی تعامل شخصی فروشگاه های شهروند و فروشگاه هایپراستار از نظر مشتریان با هم متفاوت است، فرضیه های H0 و H1 به صورت زیر است.
H0: µ1=µ2
H1: µ1≠µ2
H0: تعامل شخصی فروشگاه های شهروند با فروشگاه هایپراستار از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد
H1: تعامل شخصی فروشگاه های شهروند با فروشگاه هایپراستار از نظر مشتریان با هم متفاوت می باشد
برای بررسی این فرضیه همانند فرضیه اصلی از آزمون T استفاده شده است که نتایج آن در جدول 11-4 ارائه شده است.
جدول 11-4: نتیجه آزمون T برای تعامل شخصی دو فروشگاه
آزمون T برای میانگین ها
فاصله اطمینان 95% اختلافات
خطای استاندارد اختلافات
میانگین اختلافات
معیار تصمیم برابری ماینگین
Sig
(2-tailed)
درجه آزادی
df
آماره T
بالایی
پایینی
0.44560
0.16002
0.07257
0.30281
0.000
318
4.172
با فرض برابری واریانس ها
همانطور که در جدول 11-4 دیده می شود معیار تصمیم برابری میانگین (sig) برابر است با 0.000، که از آن نتیجه می شود که فرض H0 رد می شود و تعامل شخصی دو فروشگاه از نظر مشتریان با هم متفاوت است. همانطور که در جدول دیده می شود حد بالایی و پایینی در جدول مثبت است که این نشان دهنده این است که تعامل شخصی در فروشگاه اول (فروشگاه هایپراستار) بهتر از فروشگاه دوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *