منبع تحقیق درباره فروشگاه های شهروند، معنی داری، سطح معنی داری

(فروشگاه های شهروند) است.
4-2-4-4- بررسی فرضیه حل مسئله
برای آزمون فرضیه فرعی بعد حل مسئله تحقیق یعنی حل مسئله فروشگاه های شهروند و فروشگاه هایپراستار از نظر مشتریان با هم متفاوت است، فرضیه های H0 و H1 به صورت زیر است.
H0: µ1=µ2
H1: µ1≠µ2
H0: حل مسئله فروشگاه های شهروند با فروشگاه هایپراستار از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد
H1: حل مسئله فروشگاه های شهروند با فروشگاه هایپراستار از نظر مشتریان با هم متفاوت می باشد
برای بررسی این فرضیه همانند فرضیه اصلی از آزمون T استفاده شده است که نتایج آن در جدول 12-4 ارائه شده است.
جدول 12-4: نتیجه آزمون T برای حل مسئله دو فروشگاه
آزمون T برای میانگین ها
فاصله اطمینان 95% اختلافات
خطای استاندارد اختلافات
میانگین اختلافات
معیار تصمیم برابری ماینگین
Sig
(2-tailed)
درجه آزادی
df
آماره T
بالایی
پایینی
0.45010
0.09577
0.09005
0.27294
0.003
318
3.031
با فرض برابری واریانس ها
همانطور که در جدول 12-4 دیده می شود معیار تصمیم برابری میانگین (sig) برابر است با 0.003، که از آن نتیجه می شود که فرض H0 رد می شود و حل مسئله دو فروشگاه از نظر مشتریان با هم متفاوت است. همانطور که در جدول دیده می شود حد بالایی و پایینی در جدول مثبت است که این نشان دهنده این است که حل مسئله در فروشگاه اول (فروشگاه هایپراستار) بهتر از فروشگاه دوم (فروشگاه های شهروند) است.
5-2-4-4- بررسی فرضیه خط مشی
برای آزمون فرضیه فرعی بعد خط مشی تحقیق یعنی خط مشی فروشگاه های شهروند و فروشگاه هایپراستار از نظر مشتریان با هم متفاوت است، فرضیه های H0 و H1 به صورت زیر است.
H0: µ1=µ2
H1: µ1≠µ2
H0: خط مشی فروشگاه های شهروند با فروشگاه هایپراستار از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد
H1:خط مشی فروشگاه های شهروند با فروشگاه هایپراستار از نظر مشتریان با هم متفاوت می باشد
برای بررسی این فرضیه همانند فرضیه اصلی از آزمون T استفاده شده است که نتایج آن در جدول 12-4 ارائه شده است.
جدول 12-4: نتیجه آزمون T برای خط مشی دو فروشگاه
آزمون T برای میانگین ها
فاصله اطمینان 95% اختلافات
خطای استاندارد اختلافات
میانگین اختلافات
معیار تصمیم برابری ماینگین
Sig
(2-tailed)
درجه آزادی
df
آماره T
بالایی
پایینی
0.73551
0.46762
0.06808
0.60156
0.000
318
8.831
با فرض برابری واریانس ها
همانطور که در جدول 12-4 دیده می شود معیار تصمیم برابری میانگین (sig) برابر است با 0.000، که از آن نتیجه می شود که فرض H0 رد می شود و خط مشی دو فروشگاه از نظر مشتریان با هم متفاوت است. همانطور که در جدول دیده می شود حد بالایی و پایینی در جدول مثبت است که این نشان دهنده این است که خط مشی در فروشگاه اول (فروشگاه هایپراستار) بهتر از فروشگاه دوم (فروشگاه های شهروند) است.
3-4-4- بررسی فرضیه اصلی دوم
برای آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق یعنی کیفیت خدمات ارائه شده در فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد، فرضیه های H0 و H1 به صورت زیر است.
H0: کیفیت خدمات ارائه شده در شعب فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد
H1: کیفیت خدمات ارائه شده در شعب فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان با هم متفاوت می باشد
برای بررسی دو فرض فوق از آزمون ANOVA استفاده شده است که نتایج آن در جدول 13-4 ارائه شده است.
جدول 13-4: نتیجه آزمون ANOVA برای کیفیت خدمات ارائه شده در شعب فروشگاه های شهروند
سطح معنی داری
sig
F
میانگین توان های دوم
درجه ازادی
df
مجموع توان های دوم
منبع تغییرات
0.948
0.121
0.028
3
0.085
تیمارها
0.235
156
36.688
خطاها
159
36.773
جمع
همانطور که در جدول 13-4 دیده می شود سطح معنی داری (sig) برابر است با 0.948، که از آن نتیجه می شود که دلیل برای رد فرض H0 وجود ندارد و کیفیت خدمات ارائه شده در فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد.
4-4-4- بررسی فرضیات فرعی
1-4-4-4- بررسی فرضیه بعد جنبه های فیزیکی
برای آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق یعنی جنبه های فیزیکی در فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد، فرضیه های H0 و H1 به صورت زیر است.
H0: جنبه های فیزیکی در فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد
H1:جنبه های فیزیکی در فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان با هم متفاوت می باشد
برای بررسی دو فرض فوق از آزمون ANOVA استفاده شده است که نتایج آن در جدول 14-4 ارائه شده است.
جدول 14-4: نتیجه آزمون ANOVA برای جنبه های فیزیکی در فروشگاه های شهروند
سطح معنی داری
sig
F
میانگین توان های دوم
درجه ازادی
df
مجموع توان های دوم
منبع تغییرات
0.340
1.127
0.357
3
1.072
تیمارها
0.317
156
49.426
خطاها
159
50.498
جمع
همانطور که در جدول 14-4 دیده می شود سطح معنی داری (sig) برابر است با 0.340، که از آن نتیجه می شود که دلیل برای رد فرض H0 وجود ندارد و جنبه های فیزیکی در فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد.
2-4-4-4- بررسی فرضیه قابلیت اطمینان
برای آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق یعنی قابلیت اطمینان در فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد، فرضیه های H0 و H1 به صورت زیر است.
H0: قابلیت اطمینان در فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد
H1:قابلیت اطمینان در فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان با هم متفاوت می باشد
برای بررسی دو فرض فوق از آزمون ANOVA استفاده شده است که نتایج آن در جدول 15-4 ارائه شده است.
جدول 15-4: نتیجه آزمون ANOVA برای قابلیت اطمینان در فروشگاه های شهروند
سطح معنی داری
sig
F
میانگین توان های دوم
درجه ازادی
df
مجموع توان های دوم
منبع تغییرات
0.593
0.637
0.260
3
0.779
تیمارها
0.408
156
63.611
خطاها
159
64.390
جمع
همانطور که در جدول 15-4 دیده می شود سطح معنی داری (sig) برابر است با 0.593، که از آن نتیجه می شود که دلیل برای رد فرض H0 وجود ندارد و قابلیت اطمینان در فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد.
3-4-4-4- بررسی فرضیه تعامل شخصی
برای آزمون فرضیه فرعی سوم تحقیق یعنی تعامل شخصی در فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد، فرضیه های H0 و H1 به صورت زیر است.
H0: تعامل شخصی در فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد
H1:تعامل شخصی در فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان با هم متفاوت می باشد
برای بررسی دو فرض فوق از آزمون ANOVA استفاده شده است که نتایج آن در جدول 16-4 ارائه شده است.
جدول 16-4: نتیجه آزمون ANOVA برای تعامل شخصی در فروشگاه های شهروند
سطح معنی داری
sig
F
میانگین توان های دوم
درجه ازادی
df
مجموع توان های دوم
منبع تغییرات
0.640
0.563
0.192
3
0.577
تیمارها
0.341
156
53.260
خطاها
159
53.837
جمع
همانطور که در جدول 16-4 دیده می شود سطح معنی داری (sig) برابر است با 0.640، که از آن نتیجه می شود که دلیل برای رد فرض H0 وجود ندارد و تعامل شخصی در فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد.
4-4-4-4- بررسی فرضیه حل مسئله
برای آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق یعنی حل مسئله در فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد، فرضیه های H0 و H1 به صورت زیر است.
H0: حل مسئله در فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد
H1:حل مسئله در فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان با هم متفاوت می باشد
برای بررسی دو فرض فوق از آزمون ANOVA استفاده شده است که نتایج آن در جدول 17-4 ارائه شده است.
جدول 17-4: نتیجه آزمون ANOVA برای حل مسئله در فروشگاه های شهروند
سطح معنی داری
sig
F
میانگین توان های دوم
درجه ازادی
df
مجموع توان های دوم
منبع تغییرات
0.064
2.469
1.549
3
4.646
تیمارها
0.627
156
97.831
خطاها
159
102.477
جمع
همانطور که در جدول 17-4 دیده می شود سطح معنی داری (sig) برابر است با 0.064، که از آن نتیجه می شود که دلیل برای رد فرض H0 وجود ندارد و حل مسئله در فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد.
5-4-4-4- بررسی فرضیه خط مشی
برای آزمون فرضیه فرعی پنجم تحقیق یعنی خط مشی در فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد، فرضیه های H0 و H1 به صورت زیر است.
H0: خط مشی در فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد
H1:خط مشی در فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان با هم متفاوت می باشد
برای بررسی دو فرض فوق از آزمون ANOVA استفاده شده است که نتایج آن در جدول 18-4 ارائه شده است.
جدول 18-4: نتیجه آزمون ANOVA برای خط مشی در فروشگاه های شهروند
سطح معنی داری
sig
F
میانگین توان های دوم
درجه ازادی
df
مجموع توان های دوم
منبع تغییرات
0.266
1.333
0.514
3
1.541
تیمارها
0.385
156
60.078
خطاها
159
61.619
جمع
همانطور که در جدول 18-4 دیده می شود سطح معنی داری (sig) برابر است با 0.266، که از آن نتیجه می شود که دلیل برای رد فرض H0 وجود ندارد و خط مشی در فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد.
5-4-4- سوال اصلی دوم
برای آزمون فرضیه اصلی سوم تحقیق یعنی خط مشی در فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان با هم متفاوت نمی باشد، فرضیه های H0 و H1 به صورت زیر است.
H0: از نظر مصرف کنندگان بین کیفیت خدمات ارائه شده توسط این فروشگاه ها اختلاف معنی داری وجود ندارد
H1: از نظر مصرف کنندگان بین کیفیت خدمات ارائه شده توسط این فروشگاه ها اختلاف معنی داری وجود دارد
برای بررسی دو فرض فوق آزمون فریدمن را اجرا کرده که نتایج آن در جداول زیر ارائه شده است.
جدول 19-4: میانگین رتبه ای چهار شعب فروشگاه شهروند
میانگین رتبه ها
فرمانیه
2.53
پونک
2.49
حکیمیه
2.41
جمهوری
2.58
جدول 20-4: آماره های آزمون فریدمن
40
N
0.345
Chi-Square
3
df
0.951
Asymp-sig
همانطور که در جدول 20-4 دیده می شود سطح معنی داری (sig) برابر است با 0.951 که از آن نتیجه می شود که دلیل برای رد فرض H0 وجود ندارد و از نظر مصرف کنندگان بین کیفیت خدمات ارائه شده توسط این فروشگاه ها اختلاف معنی داری وجود ندارد.
با توجه به نتایج بدست آمده در مورد میانگین رتبه ها و به ترتیبی که در جدول 19-4 نشان داده شده است از نظر مشتریان شعبه جمهوری بالاترین کیفیت خدمات را ارائه می دهد و بعد از آن به ترتیب شعبه فرمانیه و شعبه پونک و شعبه حکیمیه قرار دارند.
5-4- خلاصه بررسی فرضیات و سوالات
نتایج بدست آمده از بررسی فرضیات و سوالات این تحقیق به صورت خلاصه در دو جدول زیر آمده است.
جدول 21-4: خلاصه نتایج آزمون بر روی فرضیات اصلی و فرعی
فرضیات
میانگین اختلافات
آماره T
سطح معنی داری
نتیجه
فرضیه اصلی
مقایسه کیفیت خدمات ارائه شده در این دو فروشگاه
0.36112
6.681
0.00
رد فرض H0 و بهتر بودن هایپراستار
فرضیات فرعی
مقایسه جنبه های فیزیکی در این دو فروشگاه
0.37781
5.399
0.00
رد فرض H0 و بهتر بودن هایپراستار
مقایسه قابلیت اطمینان در این دو فروشگاه
0.30750
4.567
0.00
رد فرض H0 و بهتر بودن هایپراستار
مقایسه تعامل شخصی در این دو فروشگاه
0.30281
4.172
0.00
رد فرض H0 و بهتر بودن هایپراستار
مقایسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *