منبع تحقیق درباره آزمون فریدمن، جمعیت شناختی، توزیع فراوانی

کالاهایی با کیفیت بالا ارائه می دهد.
25- این فروشگاه دارای پارکینگ بزرگ و مناسب برای مشتریان است.
26- ساعت کاری این فروشگاه برای همه مشتریان مناسب است.
27- این فروشگاه اغلب کارت های عضو شتاب را قبول می کند.
8-3- روایی و پایایی پرسشنامه
1-8-3- روایی پرسشنامه
مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت (سرمد 1380). در این تحقیق اعتبار محتوا و اعتبار عاملی سوالات پرسشنامه بررسی گردیده است و این تحقیق به دلیل اینکه از مدلی که در بسیاری از تحقیقات خارجی مورد استفاده قرار گرفته است و روایی آن به اثبات رسیده است لذا نیازی به بررسی روایی اکتشافی در آن نیست.
اعتبار محتوایی:
در این تحقیق با توجه به سابقه تحقیقاتی که با استفاده از مدل RSQS انجام شده است اعتبار محتوایی ابزار تحقیق مورد تایید قرار گرفته است.
اعتبار عاملی:
اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی بدست می آید. تحلیل عاملی یک فن آماری است که در علوم انسانی کاربرد فراوان دارد . در حقیقت استفاده از تحلیل عاملی درشاخه هایی که در آنها آزمون و پرسشنامه استفاده می شود، لازم و ضروری است. با استفاده از تحلیل عاملی می توان مشخص نمود که آیا پرسشنامه شاخصهای مورد نظر را اندازه گیری می کند یا خیر .در تحلیل عاملی باید سوالاتی که برای ارزیابی یک شاخص یا صفت خاص طرح شده اند دارای یک بار عاملی مشترک باشند.
در این تحقیق تمام ابعاد و سوالاتی که برای اندازه گیری کیفیت خدمات طراحی شده است، با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی ،مورد تایید قرار گرفته است.
2-8-3- پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است . این مفهوم با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه ‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌ گیری می‌کند به کار می‌رود.ضریب آلفای کرونباخ، بین 0 و 1 است که در واقع همان ضریب همبستگی داده ها در زمانهای مختلف می باشد؛ عدد 1، حداکثر همبستگی و عدد 0، حداقل همبستگی را نشان می دهد.
در اینگونه ابزار، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه ( یا زیر آزمون ) و واریانس کل را محاسبه و سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.
J: تعداد پرسشها
S_j^2: واریانس زیر آزمونام
S2: واریانس کل آزمون
هر قدر درصد بدست آمده به 100 درصد نزدیک باشد، بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است. قابل ذکر است که ضریب آلفای کمتر از 60 درصد معمولا ضعیف تلقی می شود، دامنه 70 درصد قابل قبول و بیش از 80 درصد خوب تلقی می شود، البته هر چقدر ضریب اعتماد به عدد یک نزدیک تر باشد، بهتر است. بدین منظور ابتدا یک نمونه اولیه شامل 40 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده های به دست آمده از این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار آماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد که در نتیجه این تحلیل آلفای کرنباخ 87/5 درصد بدست آمده است.
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.875
27
9-3- روشهای آماری مورد استفاده
1-9-3- آزمون T دو نمونه مستقل
برای مقایسه میانگین های دو نمونه مستقل از داده های کمی، از آزمون دو نمونه ای مستقل T استفاده می کنیم.
در این گونه آزمون ها فرض صفر و یک به صورت زیر است.
H0: µ1=µ2
H1: µ1≠µ2
اگر µ1 و µ2 را میانگین های هر یک از دو جمعیت در نظر بگیریم. فرضیه صفر بیان می کند که بین میانگین های دو جامعه هیچ تفاوتی وجود ندارد و فرضیه مقابل آن، حکم به داشتن اختلاف بین میانگین های دو جمعیت می هد.
در این آزمون اگر فرض برابری واریانس های دو نمونه مطرح باشد، این آزمون از واریانس ادغام شده دو گروه استفاده می کند ولی اگر واریانس های دو نمونه بطور بارزی متفاوت باشند، استفاده از آزمون T با واریانس های جداگانه انتخاب مطمئن تری است.
2-9-3- تحلیل واریانس یک عامله (ANOVA)
برای آزمون برابری بیش از دو میانگین می‌توان از ابزار آماری بسیار مفیدی به نام  تحلیل واریانس یا ANOVA استفاده نمود. به عبارت دیگر هرگاه هدف مقایسه برابری میانگین چندین گروه باشد می توان از این روش استفاده نمود. در این روش تغییرات کل به دو بخش تجزیه می شود:
تغییرات کل=تغییرات بین گروهی + تغییرات داخل گروهی
در صورتی که میانگین  k گروه مورد مقایسه باسد در این صورت می توان فرض صفر  و فرض مقابل را به صورت آماری زیر بیان نمود: 
H0: µ1= µ2= µ3=…..= µk
H1: α1= α 2= α 3=…..= α k=0
یعنی
H1: دست کم دو تا از میانگین ها برابر نیستند
یا
H1: دست کم یکی از اثرهای تیماری مخالف صفر است
برای قضاوت در مورد فرض صفر بالا همانگونه که گفته شد و بر مبنای تجزیه تغییرات کل (واریانس کل) جدول زیر بدست خواهد آمد. این جدول به جدول تحلیل واریانس معروف است و مهمترین بخش از روش تحلیل واریانس است.       
جدول2-3: تحلیل واریانس برای مقایسه میانگینK گروه
F
میانگین توان های دوم
درجه آزادی
مجموع توان های دوم
منبع تغییرات
(MS(Tr))/MSE
MS(Tr)=(SS(Tr))/(k-1)
K-1
SS(Tr)
تیمارها
MSE=SSE/(k(n-1))
K(n-1)
SSE
خطاها
Kn-1
SST
جمع
3-9-3- آزمون فریدمن
یکی از آزمون‌های معروف ناپارامتری، آزمون فریدمن می باشد. در صورتی که نوعی وابستگی بین گروه های مختلف وجود داشته باشد، می توان از این آزمون برای رتبه‌بندی گروه های مختلف استفاده کرد.
با استفاده از آزمون فریدمن می‌توان چند فرضیه را مقایسه نمود. از آنجائیکه پاسخ‌ها وابسته به هم هستند می‌توان آنها را از نظر رتبه با استفاده از این روش مقایسه نمود. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته می‌شود.
میانگین رتبه‌های چند فرضیه با‌هم یکسان استH0:
حداقل یک جفت از عوامل میانگین رتبه یکسانی ندارندH1:
آماره آزمون فریدمن یه صورت زیر است.
X^2=12/(kn(k+1)) ∑_(j=1)^k▒〖R_j^2-3N(K+1)〗
که در آن K تعداد تیمارها، n تعداد بلوک ها و Rj مجموع رتبه های j امین ستون تیمار است.
4-9-3- تحلیل عاملی
تحلیل عاملی اصطلاحی است کلی برای تعدادی از تکنیک های ریاضی و آماری مختلف اما مرتبط با هم به منظور تحقیق درباره ماهیت روابط بین متغیرهای یک مجموعه معین. مساله اساسی تعیین این مطلب است که آیا یک مجموعه متغیر را می توان برحسب تعدادی از «ابعاد» یا «عامل های» کوچکتری نسبت به تعداد متغیرها توصیف نمود و هر یک از ابعاد ( عامل ها ) معرف چه صفت یا ویژگی است.
تحلیل عاملی تکنیکی است که کاهش تعداد زیادی از متغیرهای وابسته به هم را به صورت تعداد کوچکتری از ابعاد پنهان یا مکنون امکان پذیر می سازد. هدف عمده آن رعایت اصل اقتصاد و صرفه جویی از طریق کاربرد کوچکترین مفاهیم تبیین کننده به منظور تبیین بیشینه مقدار واریانس مشترک در ماتریس همبستگی است. مفروضه اساسی تحلیل عاملی این است که عامل های زیربنایی متغیرها را می توان برای تبیین پدیده های پیچیده به کاربرد و همبستگی های مشاهده شده بین متغیرها حاصل اشتراک آنها در این عامل ها است. هدف تحلیل عاملی تشخیص این عامل های مشاهده ناپذیر بر پایه مجموعه ای از متغیرهای مشاهده پذیر است. عامل، متغیر جدیدی است که از طریق ترکیب خطی نمره های اصلی متغیرهای مشاهده شده بر پایه فرمول زیر برآورد می شود:
Fj=∑WjiXi=Wj1X1+Wj2X2+…+WjpXp
که در آن W ها بیانگر ضرایب نمره عاملی و P معرف تعداد متغیرها است. این عامل ها، فی نفسه، سازه های فرضی یا نظری هستند که به تفسیر ثبات و هماهنگی در مجموعه داده ها کمک می کنند. بنابراین ارزش تحلیل عاملی این است که طرح سازمانی مفیدی به دست می دهد که می توان آن را برای تفسیر انبوهی از رفتار با بیشترین صرفه جویی در سازه های تبیین کننده، به کار برد.
برای اجرای یک تحلیل عاملی چهار گام اصلی ضرورت دارد :
الف: تهیه یک ماتریس همبستگی از تمام متغیرهای مورد استفاده در تحلیل و برآورد اشتراک ؛ در تهیه ماتریس همبستگی محقق باید تصمیم بگیرد که در قطر اصلی این ماتریس عدد 1 یا عدد دیگری بگذارد .این عدد که اشتراک نامیده می شود، نشانگر نسبت واریانس مشترک بین هر متغیر و عامل ها است . مقداراشتراک بین صفر و 1 تغییر می کند. اشتراک صفر حاکی از این است که عامل های مشترک هیچ تغییری را درمتغیر خاصی تبیین نمی کند، و اشتراک یک حاکی از این است که تمام تغییرات متغیر خاص توسط عامل های مشترک تبیین می شود.
ب: استخراج عامل ها؛ هدف مرحله استخراج عامل ها، به دست آوردن سازه های زیر بنایی است که تغییرات متغیرهای مورد مشاهده را موجب شده است (سرمد، 1380)
ج و د : انتخاب و چرخش عامل ها، و تفسیر و نامگذاری آنها؛ تمام عامل های استخراج شده مورد علاقه محقق نیست. هدف تحلیل عاملی تبیین پدیده های مورد نظر با تعداد کمتری از متغیرهای اولیه است . در وهله اول هدف تعیین تعداد عامل هایی است که در تحلیل نگه د اشته می شوند. بنابراین معمولاً ازملاک های ریاضی مانند ملاک کایزر یا آزمون اسکری کتل برای نگه داشتن عامل ها استفاده می شود .
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است . امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می باشد؛ تجزیه وتحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می شود. داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیاراستفاده کنندگان قرار می گیرند.
در این فصل فرضیات اصلی و فرعی که در فصل اول مطرح شده است مورد بررسی قرار می گیرد.
2-4- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی
در این بخش ابتدا توزیع فراوانی ویژی های جمعیتی جامعه مورد نظر را تحت بررسی قرار می دهیم. تا از این طریق به یک دید کلی به نحوه توزیع جنسیت، سن، تحصیلات، شغل، میزان درآمد و دفعات خرید از فروشگاه ها بدست بیاوریم.
1-2-4- جنسیت
همانطور که در جدول 1-4 مشاهده می شود 3/50 درصد از پاسخ دهندگان مرد و 7/49 درصد باقیمانده زن بوده اند.
جدول 1-4: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنسیت
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
جنسیت
3/50
3/50
3/50
161
مرد
100
7/49
7/49
159
زن
100
100
320
کل
2-2-4- سن
همان طور که در جدول 2-4 مشاهده می شود 15/6 درصد از پاسخ دهندگان زیر 20،65/9 درصد بین 20 تا 30، 11/9 درصد بین 31 تا 40، 4/1 درصد بین 41 تا 50 و 2/5 درصد بیش تر از 50 سال سن دارند.
جدول 2-4: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب گروه های سن
درصد تجمعی
درصد معتبر
درصد
فراوانی
گروه های سنی
15.6
15.6
15.6
50
کمتر از 20
81.6
65.9
9.65
211
30-20
93.4
11.9
11.9
38
40-31
97.5
4.1
4.1
13
50-41
100
2.5
2.5
8
بیشتر از 50
100
100
320
کل
3-2-4- تحصیلات
همانطور که در جدول 3-4 مشاهده می شود 5.6 درصد از پاسخ دهندگان دارای تحصیلات زیر دیپلم تا دیپلم، 31.6 درصد تحصیلات فوق دیپلم، 47.5 درصد دارای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *