منابع پایان نامه درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، حقوق جزا

که در ایران به تصویب رسید، که با وجود جرم خیانت در امانت، سؤاستفاده از سفیدامضاء را هم، مجرمانه تلقی و مرتکب آن را قابل مجازات می دانست قانون مجازات عمومی 1304 بود. لازم به ذکر است که از لحاظ تاریخی قدمت این جرم در ایران هشتادو هشت سال است. با توجه به آن که غبار پیری بر روی این ماده از قانون مجازات نشسته است، ابتدا در خصوص نحوه شکلگیری قانون مجازات عمومی (1304) که به عنوان اولین قانونی که سوءاستفاده را جرم، و از لحاظ حقوقی، اولین رکن قانونی جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء در نظام کیفری ایران تلقی می شود، عنوان می گردد.
بعد از انقلاب مشروطیت، در تاریخ 19ذی الحجه 1324ه.ق دیوان عدالت عظمی تأسیس شد. از آن تاریخ تا 21رجب 1329ه.ق که دیوان فوق بوسیله 11تن از وزرای عدلیه از مشیرالسلطنه گرفتهتاحسن مشیرالدوله اداره میگشت و قانونی وجود نداشت، که تشکیلاتش بر پایه آن استوار باشد در این مدت که بیش از چهار سال و نیم طول کشید، وزرای عدلیه از روی میل و اراده خود محاکم متعدد، انفرادی، یا جمعی تشکیل می دادند و سپس آن را منحل می کردند و یا به صورتی دیگر در می آوردند. دیوان عدالت عظمی در مدتی که اشاره رفت، چون قانون مجازاتی نداشت در تعیین مجازات هم، آزادی کامل داشت.
در سال 1330ه.ق قبل از تصویب قانون جزای ماهوی، قانون اصول محاکمات جزایی مورخ رمضان 1330ه.ق همان قانون آئین دادرسی کیفری فعلی که کراراً مورد اصلاح قرار گرفت، از طرف دولت به مجلس پیشنهاد شد. بعد از تصویب کمیسیون خاصی از طرف مجلس، که از جمله سید حسن مدرس نیز در آن شرکت داشت برای اجراء به وزارت عدلیه ابلاغ شد، این قانون که شامل 506 ماده بود، بعنوان قانون موقت محاکمات جزائی به مرحله اجراء درآمد و مقرر شد، دولت بطور موقت آن را اجراء کند و نهایتاً مجلس شورای ملی، اصلاحات و اضافه کردن موادی بعنوان ماده مکرر، در واقع اساس قانون موقت اصول محاکمات جزایی مصوب رمضان 1330 را تأیید کرده است. با اینکه لازم بود ابتدا قانون جزا و سپس اصول محاکمات جزائی که ترتیب اعمال مجازات و اجرای قانون مجازات را تعیین می کند وضع گردد، ولی وزرای عدلیه با وجود قانون اصول محاکمات جزایی نتوانستند قانون مجازات تهیه، و برای تصویب به مجلس پیشنهاد کنند…خلاصه آنکه، پس از 5 سال تصویب اصول محاکمات جزائی در سال 1355ه.ق قانون جزای عمومی از 348 ماده تهیه و برای تصویب به مجلس پیشنهاد شد…وزیر عدلیه وقت از هیئت دولت اجازه گرفت که آن قانون را بطور موقت در مراجع عدلیه اجراء کند و در موقع خود به مقامات مقننه برای تصویب قطعی پیشنهاد نماید. با اینحال دیوان کشور قانون جزای عرف را به رسمیت و قانونیت
نمیشناخت. مدتی شعبه جزایی دیوان عالی کشور دست از کار کشید، تا اینکه در 23 دی ماه 1304ه.ش و نیز بهمن ماه همان سال قانون مجازات عمومی، در 280 ماده در کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی تصویب و برای اجراء به وزرات عدلیه ابلاغ گردید.1 هدف از ارائه این مقدمات آن بود، که سیر تدوین قانون مجازات عمومی سال 1304ه.ش که برای اولین بار، سوءاستفاده از سفیدامضاء را جرم تلقی نموده، مشخص گردد. در قانون مجازات عمومی، جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء در فصل دهم، باب خیانت در امانت در ذیل ماده، سوءاستفاده از ضعف نفسمحجورین در ماده 240ق.م.ع عنوان گردید. ماده مذکور اشعار می دارد: ((هرکس از سفید مهری که به او سپرده شده سوءاستفاده کرده، از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد، محکوم به حبس تأدیبی از یک تا سه سال حبس خواهد شد و ممکناست، به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز باید محکوم شود. و اگر سفید مهر به او سپرده نشده و خود او بدست آورده باشد، در حکم جاعل بوده و مجازات آن را خواهد داشت)).
در سال 1352 قانونگذار در صدد اصلاح قانون مجازات عمومی (1304) نموده، و این اصلاح فقط در حوزه جزای عمومی بوده است و در حوزه حقوق جزای اختصاصی حکمی مقرر ننموده و به نظر مقررات قانون 1304 در خصوص حقوق جزای اختصاصی در سال 1352 مجری خواهد بود یعنی جرم سوءاستفاده، در قانون مجازات سال 52 هم مجرمانه تلقی می شد.
2-3-2-گفتار دوم: بعد از انقلاب
بعد از انقلاب مردم ایران در سال 1357، در آن فضای سراسر انقلابیواسلامی، تمام مسائل و موضوعات در ایران، رنگ و بوی اسلامی به خود گرفت. بعد از انقلاب، تا تصویب اولین قانون مجازات اسلامی که حدوداً چهار سال به طول انجامید یعنی در سال 1361، قانون حدود قصاص و دیات، تحت عنوان قانون راجع به مجازات اسلامی به تصویب رسید.یک سال بعد یعنی در سال 1362 دومین قانون در فضای اسلامی و انقلابی تحت عنوان، قانون تعزیرات، از تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی گذشت.
با تصویب قانون تعزیرات در سال 1362 دو اتفاق در سیستم قضایی ایران، حادث شد. اولین اتفاق آن است که سؤاستفاده از سفیدامضاء یا مهر به مانند قانون مجازات عمومی در قلمرو حقوق موضوعه ایران جرم تلقی گردید.(احیای مجدد آن جرم در قانون تعزیرات). و دومین اتفاق آن است، که رکن قانونی جرم سوءاستفاده برخلاف قانون سابق که در ماده 240ق.م.ع قرار داشته، به ماده 118ق.ت تغییر یافت. (تغییر از لحاظ شماره ماده)
ماده 118ق.ت مقرر می دارد: ((هرکس از سفید مهری که، به او سپرده شده سوءاستفاده کرده و از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد، محکوم به شلاق تا 74 ضربه خواهد شد، و اگر سفید مهر به او سپرده نشده و خود او بدست آورده باشد در حکم جاعل و مجازات آن را خواهد داشت.)) در نهایت قانونگذار اسلامی پس از گذشت سیزده سال از تصویب قانون تعزیرات، در سال 1375 در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی مربوط به تعزیرات و مجازات های بازدارنده و در ماده 673ق.م.ا، در فصل بیست و چهارم، مربوط به خیانت در امانت، با تغییراتی نسبت به قانون سابق (ق.م.ع 1304 و ق.ت 1362)، مجداداً مهر تأییدی بر، مجرمانه بودن سوءاستفاده از سفیدامضاء یا مهر، در نظام کیفری ایران نموده است. ماده مذکور اشعار می دارد: ((هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است، یا به هر طریقی بدست آورده، سوءاستفاده نماید، به یک تا سه سال حبسمحکومخواهدشد.))
فصل سوم
ارکان جرم سوء استفاده از سفید امضاء
3-1- بخش اول: رکن قانونی
در این فصل در خصوص اهمیت رکن قانونی از لحاظ فقهی و قانونی مطالبی عنوان می شود.
3-1-1-گفتار اول: اهمیت رکن قانونی
در این گفتار، در خصوص اهمیت رکن قانونی از منظر فقهی، مباحثی مطرح، و در صدد تشریح ابعاد فقهی آن هستیم.
3-1-3-گفتار سوم: تشابهات و تمایزات قانون فعلی با قوانین سابق
در این گفتار، در خصوص تمایزات و تشابهات قانون مجازات اسلامی(1375)، با قوانین سابق (قانون مجازات عمومی و قانون تعزیرات) مطالبی ارائه خواهد شد. همانطوری که درگفتارهای قبل بیان گردید، برای اولین بار در قانون مجازات عمومی، سوءاستفاده از سفیدامضاء در قلمرو حقوق موضوعه ایران، جرم انگاری، و اکنون در کتاب پنجم از تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده از قانون مجازات اسلامی بر مجرمانه بودن رفتار مرتکبی که از سفید امضاء سوءاستفاده می نماید،مهر تأیید زده است.
علیهذا برای بیان تشابهات و تمایزات آن قوانین با قانون فعلی، لازمهاش بیان مواد قانونی که، رکن قانونی جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء را تشکیل میدهد، میباشد.لذا درذیل، بهترتیب سال تصویب آن قوانین (یعنی ابتدا قانون مجازات عمومی، سپس قانون تعزیرات، و در نهایت قانون مجازات اسلامی) بیان خواهد شد.
ماده 240ق.م.ع مقرر می دارد: (( هرکس از سفید مهری که به او سپرده شده سوءاستفاده کرده، از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد، محکوم به حسب جنجهای از یک تا سه سال خواهد شد، و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود،و اگر سفیدمهر به او سپرده نشده وخود او بدست آورده باشد در حکم جاعل و مجازات آن را خواهد داشت و …)) ماده 118ق.ت اشعار میدارد: ((هرکسی از سفید مهری که به او سپرده شده سوءاستفاده کرده و از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد، محکوم به شلاق تا 74 ضربه خواهد شد و اگر سفید مهر به او سپرده نشده و خود آن را بدست آورده باشد، در حکم جاعل بوده و مجازات آن را خواهد داشت.))
و در نهایت ماده 673ق.م.ا تصریح می دارد: ((هرکس از سفیدمهر یا سفیدامضاء که به او سپرده شده است یا به هر طریقی بدست آورده، سوءاستفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.))
با توجه به مطالب فوق، موضوع را در دو مبحث، که مبحث اول، به تشابهات قانون فعلی با قوانین سابق و مبحث دوم را به تمایزات آن ها اختصاص داده خواهد شد.
3-1-3-1-مبحث اول: تشابهات
مراد از تشابهات آن است که آنچه وجه اشتراک قانون مجازات اسلامی با قوانین سابق است، عنوان گردد.
اولین وجه تشابه جرم انگاری سوءاستفاده از سفید امضاء هم در قانون مجازاتعمومی و هم قانون تعزیرات و هم قانون مجازات اسلامی میباشد.
دومی وجه تشابه آن است، که هیچ کدام از قوانین سابق و لاحق در خصوص اثر انگشت، حکمی را بیان ننموده اند، بعبارت دیگر، جرم سوءاستفاده، بوسیله اثرانگشت محقق نخواهد شد.
سومین وجه تشابه، این که همه آن قوانین، در فصلی عنوان شده اند که مربوط به خیانت در امانت می باشد، به همین خاطر جرم سوءاستفاده را از صُور خاص خیانت در امانت میدانند.
چهارمین وجه تشابه آن است، که اینجرم هم در قوانین سابق و هم در قانونلاحق جرمیغیرقابل گذشت تلقی می شده و گذشت شاکی می توانست صرفاً از کیفیات مخففه محسوب شود.
و آخرین وجه تشابه که خیلی موشکافانه و در عین حال ساده انگارانه می باشد، آن است، که جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء، چه در قبل از انقلاب و چه در بعد از انقلاب، در انتهای قوانین موصوف، قاعده گذاری شده است، بعبارت دیگر، در مواد صد به بعد از قانون مجازات، قرار داده شده اند. (قانون مجازات عمومی در ماده 240، قانون تعزیرات در ماده 118 و قانون مجازات اسلامی در ماده 673 عنوان شده است.)
3-1-3-2- مبحث دوم: تمایزات
مراد از تمایزات آن است، که وجوه تمایز و تفاوت های بین قانون فعلی با قوانین سابق بیان گردد. ابتدا در خصوص وجوه تمایز بین قوانین سابق با قانون فعلی مطالبی ارائه خواهد شد. و سپس وجوه تمایز قوانین سابق (ق.م.ع و ق.ت) هم عنوان خواهد شد.
اولین وجه تمایز بین قانون مجازات عمومی و تعزیرات با قانون مجازات اسلامی عبارت ((خسارت)) در متن مواد سابق، و فقدان آن در قانون فعلی می باشد در قوانین سابق، قانونگذار از خسارت به صاحب امضاء یاد می کند، که این خسارت، انصراف به خسارت مادی دارد.
در حالی که در قانون مجازات فعلی، مقنن با ذکر واژه سوءاستفاده و آن هم به صورت مطلق در متن ماده، حکایت از هر نوع خسارت، اعم از خسارت مادی و معنوی دارد.
دومین وجه تمایز این که، طبق قوانین سابق، اگر سفیدامضاء به شخصی سپرده نمی شده و مرتکب به هر طریقی بدست می آورد و مندرجات آن را تکمیل می نمود جاعل محسوب و مجازات آن محکوم می شد. در حالی که در قانون فعلی، شرط تحقق جرم سوءاستفاده از سفیدامضاء، صرفاً سپردن سفیدامضاء نیست. بلکه تحصیل آن به هر شکلی باشد باز هم، مشمول جرم سوءاستفاده خواهد بود.
سومین وجه تمایز آن است که، در قوانین سابق مقنن، صراحتاً از واژه تقلب که مبین رکن معنوی جرم است را اشاره نمود، در حالی که در قانون فعلی چنین صراحتی وجود ندارد، درست است که شرایط تحقق جرم،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *