منابع پایان نامه ارشد با موضوع سطح معنادار

کل
742/894
127

a: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SC
b: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SC و SE
c: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SC و SE و SRP
d: متغیر وابسته : PI
در جدول فوق:
SC: فشار و اجبار سرپرست
SE: تخصص سرپرست
SRP: فشار و اجبار سرپرست
PI: عملکرد مناسب
PI=?0+?1SC 1:
PI= ?0+?1SC+ ?2SE 2:
PI= ?0-?1SC+ ?2SE+ ?3SRP 3:
همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود، با ورود SC در مرحله اول، ضریب تعیین1 برابر 0/251است، یعنی این متغیر به تنهایی می تواند 0/251 از تغییرات متغیر وابسته (PI) را تبیین کند؛ همچنین با اضافه شدن SE، ضریب تعیین به 0/286، افزایش مییابد؛ در نهایت با اضافه شدن SRP، ضریب تعیین قادر است 0/308 از تغییرات PI را پیشبینی کند. بنابراین مدل 3 که شامل تمامی متغیرهای قبل از خود نیز میباشد، به دلیل داشتن ضریب تعیین بالاتر، بعنوان بهترین مدل (مدل بهینه) شناسایی میشود.
مدل
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
انحراف استاندارد تخمینی
آماره دوربین واتسون
1
251/0a
251/0
30630/2

2
286/0b
286/0
26136/2

3
308/0c
308/0
23480/0
097/0
a: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SC
b: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SC و SE
c: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SC و SE و SRP
d: متغیر وابسته : PI
با توجه به اینکه ضریب تعین مدل شماره 3 بیشتر است. پس مدل بهینه مدل شماره 3 است. مدل نهایی که ارتباط بین عملکرد مناسب و قدرت نظارتی سرپرست را نشان می دهد به شرح زیر است.
PI= 13/152-0/447SC+ 0/226SE+ 0/183SRP 3:
در مدل دوم، FI به عنوان تابعی از سه متغیر مستقل X1وx2 و X3، تعریف شده است.نتایج حاصل از تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss به منظور اندازه گیری پارامترهای مدل در جدول 4-24 نشان داده شده است.همچنین نتایج حاصل از تحلیل واریانس مرتبط با این مدل در جدول4-25نشان داده شده است.
هرگاه Sig0/05 باشد، نشانه معناداربودن رگرسیون است. معادله کلی رگرسیون در قسمت 4-22 شرح داده شد. جهت بدست آوردن معادله رگرسیون در مدل دوم از جدول ضرایب به شرح زیر استفاده میگردد :
جدول 4-24. مدل رگرسیون پیش بینی شده
سطح معناداری
آماره t
ضرایب استانداردشده
ضرایب استانداردنشده
مدل1

بتا
انحراف استاندارد
ضریب متغیرها

000/0
917/22

540/0
367/12
constant
000/0
647/6-
510/0-
062/0
411/0-
SC

SRP

SE

مدل 2
000/0
945/9

674/0
687/9
constant
000/0
004/7-
515/0-
060/0-
418/0-
SC
001/0
253/3
241/0
082/0
267/0
SRP

SE

مدل3
000/0
884/7

072/1
450/8
constant
000/0
166/7-
519/0-
058/1
419/0-
SC
004/0
899/2
212/0
081/0
236/0
SRP
013/0
529/2
185/0
093/0
235/0
SE
a: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SC
b: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SC و SRP
c: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SC و SRP و SE
d: متغیر وابسته : FI
در جدول فوق:
SC: فشار و اجبار سرپرست
SE: تخصص سرپرست
SRP: قدرت مرجعیت سرپرست
d: متغیر وابسته : FI
FI=?0+?1SC 1:
FI= ?0+?1SC+ ?2SE 2:
FI= ?0-?1SC+ ?2SE+ ?3SRP 3:
جدول 4-25. تحلیل واریانس مدل رگرسیون پیش بینی شده
مدل
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
آماره F
سطح معناداری
1
رگرسیون
764/195
1
746/195
191/44
(a) 000/0

باقیمانده ها
254/884
126
431/4

کل
000/754
127

2
رگرسیون
329/239
2
664/119
063/29
(b) 000/0

باقیمانده ها
671/514
125
117/4

کل
000/754
127

3
رگرسیون
569/264
3
190/88
343/22
(c) 000/0

باقیمانده ها
431/489
124
947/3

کل
000/754
127

a: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SC
b: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SC و SRP
c: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SC و SRP و SE
d: متغیر وابسته : FI
در جدول فوق:
SC: فشار و اجبار سرپرست
SE: تخصص سرپرست
SRP: قدرت مرجعیت سرپرست
FI: بازخورد مناسب
FI=?0+?1SC 1:
FI= ?0+?1SC+ ?2SE 2:
FI= ?0-?1SC+ ?2SE+ ?3SRP 3:
همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود، با ورود SC در مرحله اول، ضریب تعیین1 برابر 0/260است، یعنی این متغیر به تنهایی می تواند 0/260 از تغییرات متغیر وابسته (FI) را تبیین کند؛ همچنین با اضافه شدن SRP، ضریب تعیین به 0/317، افزایش مییابد؛ در نهایت با اضافه شدن SE، ضریب تعیین قادر است 0/351 از تغییرات FI را پیشبینی کند. بنابراین مدل 3 که شامل تمامی متغیرهای قبل از خود نیز میباشد، به دلیل داشتن ضریب تعیین بالاتر، بعنوان بهترین مدل (مدل بهینه) شناسایی میشود.

مدل
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
انحراف استاندارد تخمینی
آماره دوربین واتسون
1
254/0a
260/0
10490/2

2
306/0b
317/0
02913/2

3
335/0c
351/0
98671/2
063/2
a: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SC
b: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SC و SRP
c: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SC و SRP و SE
d: متغیر وابسته : FI

باتوجه به اینکه ضریب تعین در مدل شماره 3 بیشتر است. پس مدل بهینه مدل شماره 3 است. مدل نهایی که ارتباط بین بازخورد مناسب و قدرت نظارتی سرپرست را نشان می دهد به شرح زیر است.
FI= 8/450-0/419SC+ 0/235SE+ 0/236SRP 3:

در مدل سوم، IS به عنوان تابعی از سه متغیر مستقل X1وx2 و X3، تعریف شده است.نتایج حاصل از تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss
به منظور اندازه گیری پارامترهای مدل در جدول 4-26 نشان داده شده است.همچنین نتایج حاصل از تحلیل واریانس مرتبط با این مدل در جدول4-27نشان داده شده است.
هرگاه Sig0/05 باشد، نشانه معناداربودن رگرسیون است. معادله کلی رگرسیون در قسمت 4-24 شرح داده شد. جهت بدست آوردن معادله رگرسیون در مدل سوم از جدول ضرایب به شرح زیر استفاده میگردد :

جدول 4-26. مدل رگرسیون پیش بینی شده
سطح معناداری
آماره t
ضرایب استانداردشده
ضرایب استانداردنشده
مدل1

بتا
انحراف استاندارد
ضریب متغیرها

000/0
898/4

618/0
029/3
constant
000/0
173/7
538/0
082/1
587/0
SE

SC

SRP

مدل 2
000/0
272/8

768/0
349/6
constant
000/0
847/6
461/0
073/0
502/0
SE
000/0
136/6-
413/0-
053/0
327/0-
SC

SRP

مدل3
000/0
619/5

933/0
243/5
constant
000/0
934/5
416/0
076/0
453/0
SE
000/0
046/6-
403/0-
053/0
319/0-
SC
044/0
034/2
141/0
066/0
135/0
SRP
a: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SE
b: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SE و SC
c: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SE و SC و SRP
d: متغیر وابسته : IS
در جدول فوق:
SC: فشار و اجبار سرپرست
SE: تخصص سرپرست
SRP: قدرت مرجعیت سرپرست
IS:تأتیر پذیری از سرپرست
IS=?0+?1SE 1:
IS= ?0+?1SE+ ?2SC 2:
IS= ?0-?1SE+ ?2SC+ ?3SRP :3

جدول 4-27. تحلیل واریانس مدل رگرسیون پیش بینی شده
مدل
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
آماره F
سطح معناداری
1
رگرسیون
668/212
1
668/212
456/51
(a)000/0

باقیمانده ها
762/520
126
133/4

کل
430/733
127

2
رگرسیون
202/333
2
601/166
033/52
(b)000/0

باقیمانده ها
228/400
125
202/3

کل
430/733
127

3
رگرسیون
122/346
3
374/115
938/36
(c)000/0

باقیمانده ها
307/387
124
123/3

کل
430/733
127

a: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SE
b: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SE و SC
c: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SE و SC و SRP
d: متغیر وابسته : IS
در جدول فوق:
SC: فشار و اجبار سرپرست
SE: تخصص سرپرست
SRP: قدرت مرجعیت سرپرست
IS:تأتیر پذیری از سرپرست
IS=?0+?1SE 1:
IS= ?0+?1SE+ ?2SC 2:
IS= ?0-?1SE+ ?2SC+ ?3SRP 3:

همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود، با ورود SE در مرحله اول، ضریب تعیین1 برابر 0/290است، یعنی این متغیر به تنهایی می تواند 0/290 از تغییرات متغیر وابستهIS)) را تبیین کند؛ همچنین با اضافه شدن SC، ضریب تعیین به 0/454، افزایش مییابد؛ در نهایت با اضافه شدن SRP، ضریب تعیین قادر است 0/351 از تغییرات IS را پیشبینی کند. بنابراین مدل 3 که شامل تمامی متغیرهای قبل از خود نیز میباشد، به دلیل داشتن ضریب تعیین بالاتر، بعنوان بهترین مدل (مدل بهینه) شناسایی میشود.

مدل
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
انحراف استاندارد تخمینی
آماره دوربین واتسون
1
284/0a
290/0
03399/2

2
446/0b
454/0
78936/1

3
459/0c
472/0
76733/1
112/2

a: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SE
b: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SE و SC
c: پیشبینی کنندهها (متغیر ثابت)، SE و SC و SRP
d: متغیر وابسته : IS
باتوجه به اینکه ضریب تعین در مدل شماره3 بیشتر است. پس مدل بهینه مدل شماره 3 است. مدل نهایی که ارتباط بین تأثیرپذیری و قدرت نظارتی سرپرست را نشان می دهد به شرح زیر است.
IS= 5/243-0/319SC+ 0/453SE+ 0/135SRP 3:

فصل پنجم
نتایج و پیشنهادات

5-1-مقدمه
تحقیق حاضر به بررسی تأتیر قدرت نظارتی سرپرستان بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها پرداخته است.
میلر(2006) و همکاران وی در تحقیق خود نشان داد بازبینی حسابرسی انگیزه تیم حسابرسی را برای عملکرد مناسب بالا می برد. اگر چه تجربه به تأثیر بر عملکرد مناسب همانطوری که به وسیله سرپرست برداشت می شود را تعدیل می کند در حال که بازبینی منجر به عملکرد مناسب برای حسابرسان کم تجربه می شود و برای حسابرسان با تجربه به منجر به کاهش عملکرد مناسب می شود.
نتایج تحقیق روبرت (2007) و همکاران وی بیانگر آن بود که قدرت مرجعیت سرپرست و تخصص سرپرست با عملکرد تیم حسابرسی رابطه مثبت دارد اما فشار و اجبار سرپرست با عملکرد تیم حسابرسی رابطه منفی دارد.
با توجه به پیشینه نظری تحقیق، به منظور ارزیابی و بررسی چگونگی ارتباط بین متغیرها در محیط اقتصادی ایران، 9 فرضیه آزمون شده است. در فرضیات اول، دوم و سوم تحقیق، ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی، بازخورد مناسب تیم حسابرسی، تأتیرپذیری از سرپرست در نتیجه بازبینی حسابرسی آزمون شده است. در فرضیات چهارم، پنجم و ششم تحقیق، ارتباط بین تخصص سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی، بازخورد مناسب تیم حسابرسی، تأتیرپذیری از سرپرست در نتیجه بازبینی حسابرسی آزمون شده است. در فرضیات هفتم، هشتم و نهم تحقیق، ارتباط بین فشار و اجبار سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی، بازخورد مناسب تیم حسابرسی، تأتیرپذیری از سرپرست در نتیجه بازبینی حسابرسی آزمون شده است. نتایج ارئه شده در این بخش مبتنی بر اطلاعات جمع آور
ی شده توسط محقق و تجزیه و تحلیل های آماری انجام شده بر روی اطلاعات می باشد. شایان ذکر است که نتیجه هر تحقیقی با درصدی خطا ارائه می شود. به این معنا نتایج تحقیق عموما قطعی نبوده و تنها مکمل تحقیقات گذشته،در ارتباط با موضوع مورد مطالعه باشد و یا در انجام تحقیقات آتی یارگیر محققان باشد.
5-2- نتایج آزمون فرضیات
نتیجه آزمون فرضیه اول :
فرضیه اول : بین قدرت مرجعیت سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.
نتایج تجزیه و تحلیل های آماری گزارش شده در فصل 4 بیانگر آن است که این فرض آماری پذیرفته شده است. بنابراین قدرت مرجعیت سرپرست با عملکرد مناسب در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت دارد. وجود این رابطه مثبت در تحقیق انجام شده توسط روبرت (2007)، و همکاران وی نیز آزمون و تایید شده بود. وجود این رابطه مثبت بیانگر آن است که قدرت مرجعیت با پیامدهای سازمان از جمله سود، بهره، عملکرد رابطه مثبت دارد. قدرت مرجعیت می تواند شکل مثبتی از قدرت در نظر گرفته شود زیرا همسان (نامتناقص) با هنجار سرمشق دهی نقش می باشد (Wood and Bandura, 1989). مردم دوست دارند وقت خود را با کسانی بگذرانند که دارای قدرت مرجعیت می باشند. در اصل افرادی که دارای قدرت مرجعیت بالایی هستند مورد تحسین افرادی قرار می گیرند که آنها را دارای این قدرت می بینند (French and Raven 1959).

نتیجه آزمون فرضیه دوم :
فرضیه دوم : قدرت مرجعیت سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.
نتایج تجزیه و تحلیل های آماری گزارش شده در فصل 4 بیانگر آن است که این فرض آماری پذیرفته شده است. بنابراین قدرت مرجعیت سرپرست با بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت دارد. وجود این رابطه مثبت در تحقیق انجام شده توسط روبرت (2007)، و همکاران وی نیز آزمون و تایید شده بود. وجود این رابطه مثبت بیانگر آن است که قدرت مرجعیت با پیامدهای سازمان از جمله سود، بهره، عملکرد رابطه مثبت دارد. قدرت مرجعیت می تواند شکل مبتنی از قدرت در نظر گرفته شود زیرا همسان (نامتناقص) با هنجار سرمشق دهی نقش می باشد(Wood and Bandura, 1989). مردم دوست دارند وقت خود را با کسانی بگذرانند که دارای قدرت مرجعیت می باشند. در اصل افرادی که دارای قدرت مرجعیت بالایی هستند مورد تحسین افرادی قرار می گیرند که آنها را دارای این قدرت می بینند (French and Raven, 1959).
همانگونه که در فصل 4مشخص گردید این نسبت، همبستگی کمتری را در مقایسه با فرضیه اول، دارد. (0/311 در مقایسه با 0/347)

نتیجه آزمون فرضیه سوم :
فرضیه سوم : بین قدرت مرجعیت سرپرست و تأتیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.
نتایج تجزیه و تحلیل های آماری گزارش شده در فصل 4 بیانگر آن است که این فرض آماری پذیرفته شده است. بنابراین قدرت مرجعیت سرپرست با تأتیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت دارد. وجود این رابطه مثبت در تحقیق انجام شده توسط روبرت(2007)، و همکاران وی نیز آزمون و تایید شده بود. وجود این رابطه مثبت بیانگر آن است که قدرت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *