منابع پایان نامه ارشد با موضوع حسابرسی، تیم، فرضیه، نتیجه

ت مرجعیت با پیامدهای سازمان از جمله سود، بهره، عملکرد رابطه مثبت دارد. قدرت مرجعیت می تواند شکل مبتنی از قدرت در نظر گرفته شود زیرا همسان (نامتناقص) با هنجار سرمشق دهی نقش می باشد(Wood and Bandura, 1989). مردم دوست دارند وقت خود را با کسانی بگذرانند که دارای قدرت مرجعیت می باشند. در اصل افرادی که دارای قدرت مرجعیت بالایی هستند مورد تحسین افرادی قرار می گیرند که آنها را دارای این قدرت می بینند (French and Raven, 1959).
همانگونه که در فصل 4 مشخص گردید این نسبت، همبستگی کمتری را در مقایسه با فرضیه اول، و بیشتری با فرضیه دوم دارد. (0/329 در مقایسه با 0/347 و 0/311)

نتیجه آزمون فرضیه چهام :
فرضیه چهارم : بین تخصص سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.
نتایج تجزیه و تحلیل های آماری گزارش شده در فصل 4 بیانگر آن است که این فرض آماری پذیرفته شده است. بنابراین تخصص سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت دارد. وجود این رابطه مثبت در تحقیق انجام شده توسط روبرت (2007)، و همکاران وی نیز آزمون و تایید شده بود. وجود این رابطه مثبت بیانگر آن است که تخصص سرپرست مثل قدرت مرجعیت گرایش به رابطه مثبت با پیامدهای سازمانی دارد. افرادی با نیروی تخصص به صورت افرادی دارای دانش و اطلاعات، با ارزش و مفید دیده می شوند (همان منبع) این مسئله نشان می دهد،که تیم حسابرسی نسبت به سرپرستانی واکنش نشان می دهند که دارای تخصص بیشتری دارند. تلاش تیم حسابرسی برای عملکرد مناسب نشان دهنده واکنش به سرپرستان متخصص می باشد. هر اندازه سرپرستان داری تخصص بالاتری داشته باشند، بازتاب آن باعث می شود که تیم حسابرسی از آموزش های تخصصی بالاتری بهره مند شوند.

نتیجه آزمون فرضیه پنجم :
فرضیه پنجم : بین تخصص سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.
نتایج تجزیه و تحلیل های آماری گزارش شده در فصل 4 بیانگر آن است که این فرض آماری پذیرفته شده است. بنابراین تخصص سرپرست با بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت دارد. وجود این رابطه مثبت در تحقیق انجام شده توسط روبرت (2007)، و همکاران وی نیز آزمون و تایید شده بود. وجود این رابطه مثبت بیانگر آن است که تخصص سرپرست مثل قدرت مرجعیت گرایش به رابطه مثبت با پیامدهای سازمانی دارد. افرادی با نیروی تخصص به صورت افرادی دارای دانش و اطلاعات، با ارزش و مفید دیده می شوند (همان منبع) این مسئله نشان می دهد،که تیم حسابرسی نسبت به سرپرستانی واکنش نشان می دهند که دارای تخصص بیشتری دارند هر اندازه سرپرستان داری تخصص بالاتری داشته باشند، بازتاب آن باعث می شود که تیم حسابرسی از آموزش های تخصصی بالاتری بهره مند شوند. هرچه دانش و اطلاعات و تخصص سرپرست بیشتر باشد این احتمال بیشتر است که یک حسابرس در جستجوی بازخورد اضافی در امر حسابرسی باشد.
همانگونه که در فصل 4 مشخص گردید این نسبت، همبستگی بیشتری را در مقایسه با فرضیه چهارم، دارد. (0/435 در مقایسه با 0/422)
نتیجه آزمون فرضیه ششم :
فرضیه ششم : بین تخصص سرپرست و تأتیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *