منابع مقاله درمورد مهارتهای مدیران

کرد بر مهارت انسانی مدیران تأکید ویژه دارند. شاخصهای مهارت انسانی برای مدیران دبیرستانها عبارتند از: 1) درک نیازهای کارکنان 2) شناخت و احترام به شخصیت دیگران 3) دوست داشتن دیگران 4) توان برقراری ارتباط با دیگران 5) گوش دادن به دیگران.
مهارت ادراکی توانایی مدیر در تلقی سازمان به صورت یک کل متشکل از اجزاء در حال تعامل با هم است که تغییر در هر جزء بر اجزاء دیگر سازمان تأثیر دارد. این مهارت مورد توجه و تأکید صاحبنظران دیدگاه سیستم باز قرار دارد که مدرسه را سیستم تعامل اجتماعی می‌دانند. شاخصهای مهارت ادراکی برای مدیران دبیرستانها عبارتند از: 1) جامعیت 2) تعمق 3) قابلیت انعطاف
تمایز مهارتهای مدیران فقط به منظور تجزیه و تحلیل علمی سودمند است بنحوی که آنچه مشاهده می‌گردد بهم آمیختگی آنهاست و نمی‌توان مرز پایان یک مهارت و آغاز مهارت دیگر را مشخص کرد. هر چند مهارتهای سه‌گانه حائز اهمیت زیاد است، اهمیت نسبی آنها در سطوح مختلف مدیریت فرق می‌کند، در حالی که مدیران عملیاتی به مهارت فنی بیشتری نسبت به مدیران عالی نیاز دارند، مدیران عالی باید مهارت ادراکی قابل ملاحظه‌ای داشته باشند، مهارت انسانی در همه سطوح مدیریتی به یک اندازه مورد نیاز است.
توانمندی مدیران در مهارتهای سه‌گانه مدیریت منجر به اثربخشی سازمانی می‌شود هر چند تعریف واحدی از اثربخشی در دست نیست. عموماً مدل سیستم اجتماعی «پارسونز» را جامع‌ترین صورت‌بندی برای تحقیق و مطالعه در اثربخشی مدارس دانسته‌اند. شاخصهای اثربخشی دبیرستان بر اساس مدل مذکور عبارتند از: 1) سازگاری 2) نیل به اهداف 3) انسجام 4) پوشش.

 
 

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-1- مقدمه
در این فصل ابتدا به روش تحقیق سپس به بررسی جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری می پردازیم ضمن اینکه در این فصل به بیان ابزار جمع آوری اطلاعات ، روایی و پایایی پرسشنامه ها و روش های آماری مورد استفاده در تحقیق می پردازیم .
3-2- روش انجام تحقیق
با توجه به طرح تحقیق و اهداف آن تحقیق مورد نظر توصیفی از نوع همبستگی می باشد . تحقیق توصیفی مجموعه روش هایی است که هدف آن ، توصیف کردن شرایط موجود یا پدیده های مورد بررسی است و از آنجایی که محقق قصد دارد به توصیف وضعیت مهارتهای مدیران و اثربخشی آنان بپردازد ؛ تحقیق توصیفی و ازا ین جهت که هدف تحقیق کشف رابطه یا عدم رابطه مهارتهای مدیران و اثر بخشی آنان می باشد ، تحقیق از نوع همبستگی است .
3-3- جامعه آماری
جامعه تحقیق عبارت است از مجموعه‌ای افراد که ویژگیهای همانند و قابل اندازه‌گیری دارند و نمونه تحقیق از چنین جامعه‌ای اخذ شده و نتیجه آن نیز به همان جامعه تعمیم داده می‌شود (نادری و دیگران، 1376، ص 41) جامعه آماری مورد مطالعه، تمامی مدیران و دبیران دبیرستانهای پسرانه،دخترانه عادی دولتی آموزش و پرورش ناحیه1 شهر شیراز می‌باشند. تعداد این دبیرستانها در سال تحصیلی 88-87، با توجه به اینکه جامعه آماری400 نفر بوده است که به گزینش گروه نمونه دبیران به روش تصادفی مبادرت شده است.
3-4- روش نمونه‌گیری و حجم نمونه
نمونه تحقیق عبارت است از یک گروه منتخب از جامعه‌ای که تحقیق در آن انجام می‌شود و باید که خصوصیات و صفات همان جامعه را دارا باشند تا نتایج تحقیق قابلیت تعمیم به آن داشته باشد(نادری و دیگران، 1376، ص 41).
جهت انتخاب اعضای نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده گردید. با بهره گرفتن از این روش، جامعه آماری به گروه های کوچکتر و یکسانی تقسیم شد و سپس بر حسب این تقسیم که در آن نسبتها به لحاظ حجم گروه های منشعب از جامعه آماری رعایت شده، نمونه‌گیری به اندازه حجم تعیین شده (حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول تعیین شد) بصورت کاملاً تصادفی انجام شده است(نادری و سیف نراقی، 1376، ص 174).
با توجه به جامعه آماری مدیران مورد مطالعه که به استناد آمار موجود در اداره کل آموزش و پرورش شیراز، به تعداد 400 نفر ـ برابر با تعداد دبیرستانهای پسرانه،دخترانه عادی دولتی ـ مشخص شد.
با توجه به حجم گروه نمونه مدیران محاسبه شده و با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، بشرح زیر اقدام شده است:
دبیرستانهای پسرانه،دخترانه تحت نظر این ناحیه بوده است، گروه نمونه تعیین و بطور کاملاً تصادفی بر اساس لیست دبیرستانها انتخاب شدند. همچنین از هر دبیرستان تعدادی دبیر بر اساس دفتر اسامی به طور تصادفی انتخاب شدند و گروه نمونه دبیران را برای پاسخ به سؤال پرسشنامه‌ها تشکیل دادند و پرسشنامه‌ها بین آنان و مدیران دبیرستانها توزیع گردید.
150 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شد که در نهایت 50 نفر مدیر 25 نفر زن، 25نفر مرد حجم گروه نمونه مدیران را و 100 نفر دبیر که50نفرزن،50نفرمرد،حجم گروه نمونه دبیران را تشکیل دادند.
3-5- ابزار جمع‌آوری اطلاعات
ابزار سنجشی در این تحقیق شامل یک پرسشنامه 35 سؤالی است. این پرسشنامه شامل دو قسمت بود بخش اول حاوی ویژگیهای فردی مدیران مانند جنس، میزان تحصیلات، سنوات خدمت، سابقه مدیریت بوده، و بخش دوم مقیاس مشتمل بر 35 گویه، که ارزشیابی مهارتهای سه‌گانه را مورد سنجش قرار می‌دهد. مهارتهای فنی تعداد 15 گویه، مهارتهای انسانی، تعداد 10 گویه مهارت ادراکی، تعداد 10 گویه را می‌سنجند. این سؤالات بر اساسط جملات مثبت در مقیاس 5 درجه‌ای خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی‌کم تنظیم گردیده است. برای نمره‌گذاری مقیاس به هر یک از گزینه‌های پاسخ به ترتیب نمره‌های 5، 4، 3، 2 و 1 در نظر گرفته شده و به ترتیب به پاسخ خیلی زیاد 5، زیاد 4، متوسط 3، کم 2 و خیلی کم 1 در نظر گرفته شده است. بنابراین کسانی که حداکثر نمره را می‌آورند 175=35×5 و حداقل نمره 38=35×1 می‌باشد. شماره گزینه‌های مقیاس سه گانه مدیریتی (فنی، انسانی، ادراکی) مدیران در جدول:

3-5-1- مهارتهای فنی
جدول شماره 3-1 شاخصهای مهارت فنی مدیران و سؤالات مربوط را نشان می‌دهد.
ردیف شاخص‌های مهارت فنی شماره سؤالات تعداد
1 برنامه‌ریزی آموزش و تدریس 3-2-1 3
2 امور دانش‌آموزان 6-5-4 3
3 امور کارکنان آموزشی 8-7 2
4 روابط مدرسه و اجتماع 10-9 2
5 تسهیلات و تجهیزات آموزشی 13-12-11 3
6 امور اداری و مالی 15-14 2
جدول 3-1: فهرست شاخص‌های مهارت فنی مدیران دبیرستان‌ و سؤالات مربوطه
3-5-2- مهارتهای انسانی
جدول 3-2 شاخصهای مهارت انسانی مدیران دبیرستانها و سؤالات مربوطه را نشان می‌دهد.
ردیف شاخص‌های مهارت انسانی شماره سؤالات تعداد
1 درک نیازها و استعدادها 17-16 2
2 شناخت و احترام به شخصیت دیگران 19-20 2
3 دوست داشتن دیگران 21-20 2
4 توان برقراری ارتباط 23-22 2
5 گوش دادن 25-24 2
جدول شماره 3-2: فهرست شاخصهای مهارت انسانی مدیران دبیرستان‌ها و سؤالات مربوطه
3-5-3- مهارتهای ادراکی
شاخصهای مهارت ادارکی مدیران و سؤالات آن بشرح جدول 3-3 تنظیم شد.
ردیف شاخص‌های مهارت ادراکی شماره سؤالات تعداد
1 جامعیت 29-28-27-26 4
2 تعمق 32-31-30 3

3 انعطاف پذیری 35-34-33 3
3-5-4- اثربخشی
ردیف شاخص‌های اثر بخشی مدارس شماره سؤالات تعداد
1 سازگاری 11-6-3-2-35-32-17-19-15 7
2 پوشش 22-14-9-5-31-28-27-25-23 8
3 انسجام 12-10-8-4-34-29-21-20 7
4 نیل به هدف 18-16-13-7-1-33-30-26-24 8
جدول شماره 3-4: شاخصهای اثربخشی دبیرستانها و سؤالات مربوطه
3-5-5 تهیه پرسشنامه
پرسشنامه مدیران برگرفته از پرسشنامه مربوط به تحقیق «بررسی رابطه مهارتهای سه‌گانه با اثربخشی مدیران نواحی چهارگانه تهران، کسرایی (1383) می‌باشد که نحوه تهیه این پرسشنامه عیناً از پایان‌نامه ایشان ذکر می‌گردد.
1) پرسشنامه شماره یک: میزان برخورداری مدیران دبیرستانها از مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی مدیران را اندازه‌گیری می کند و 35 سؤال دارد.
ـ پرسشنامه شماره یک با مطالعه منابع مربوطه و با بهره گرفتن از پرسشنامه سنجش مهارتهای سه‌گانه مدیران که توسط موسویان استفاده شده بود (موسویان، 1372) و نیز پرسشنامه مورد استفاده انتصاری در تحقیق نیاز سنجی مدیران در سه حیطه مهارت فنی، انسانی و ادراکی (انتصاری، 1379) و همچنین پرسشنامه مورد استفاده بیگدلی در تحقیق ارائه چارچوب کلی آموزش مدیران (بیگدلی، 1380) تنظیم شده است..
2) پرسشنامه شماره دو: به اندازه‌گیری اثربخشی دبیرستان با 35 سؤال می‌پردازد، این پرسشنامه بر اساس مدل سنجش اثربخشی سیستم اجتماعی پارسونز تنظیم شده و مشابه آن در صامصونچی در سنجش اثربخشی مدارس راهنمایی (صامصونچی، 1375) و تحقیق حسن‌پور برای سنجش اثربخشی مدارس ابتدائی (حسن‌پور، 1377) مورد استفاده قرار گرفته است. جدول شماره 3-4 شاخصهای اثربخشی دبیرستان و سؤالات مربوطه را نشان می‌دهد.
3-5-6- روایی پرسشنامه
«ملاک ارزیابی روایی محتوی، قضاوت گروهی از متخصصان هر یک از رشته‌ها است که در مورد دقت و صحت آن داوری می‌کنند. اما برای بیان روایی محتوی هیچ روش عددی وجود ندارد.» (بست، ترجمه شریفی و طالقانی، 1374، ص 20).
برای بررسی روایی پرسشنامه‌ها سؤالات پرسشنامه به رؤیت اساتید محترم راهنما و مشاور رسید و پس از کسب نظرات اصلاحی، تغییرات لازم در پرسشنامه‌ها بعمل آمد و پس از اعمال نظرات اصلاحی به رؤیت چند نفر از مدیران دبیرستان‌ها رسید و پس از اطمینان از رفع نواقص و کاستی‌ها، مجدداً پرسشنامه‌ها مورد بررسی و تأیید اساتید محترم راهنما و مشاور قرار گرفت و روایی آنها تأیید گردید.
برای تعیین روایی پرسشنامه مهارت‌های مراحل زیر توسط خانم ابوالقاسم کسمایی با عنوان مهارتهای سه‌گانه و رابطه آن با اثربخشی در نواحی چهارگانه تهران صورت گرفت.
مجموعه سؤالات تهیه شده در اختیار تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد و اساتید دانشگاه قرار گرفت. در خصوص تعیین روایی صوری و تشخیص سؤالات و بعد درباره حذف و یا اضافه نمودن آنها اظهار نظر نمایند. نتیجه به دست آمده منجر به حذف 6 گویه مقیاس گردید و در نتیجه از 41 گویه 35 گویه باقی ماند که اکثر قریب به اتفاق نظردهندگان در مورد ارتباط تعبیر گویه‌ها اتفاق نظر داشتند. به منظور حذف گویه‌های نامناسب تعداد 5 مدیر 25 دبیر از 5 دبیرستان‌های شیراز به صورت تصادفی انتخاب شدند و مقیاس مقدماتی در اختیار آنان قرار گرفت. پس از توضیحات لازم آنها فرصت مناسب داده شد تا بدان پاسخ گویند.
طبقات 5 گانه پاسخ عبارتند از: 5، 4، 3، 2، 1 که بیشترین نمره هر گویه 5 و کمترین گویه 1 می‌باشد. پس از جمع‌آوری ازار اندازه‌گیری و استخراج داده‌ها از روش تحلیل گویه‌ها استفاده گردید. به عبارت دیگر محاسبه ضرایب همسانی درونی به عنوان شاخص روایی گویه‌ها از طریق احتساب ضریب همبستگی و گویه با نمره کل هر مقوله با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS و نرم‌افزار MOs5توسط کامپیوتر انجام شد. گویه‌هایی که ضریب همبستگی معنادار را نداشتند حذف گردید و مقیاس با 35 سؤال که همه گویه‌ها سطوح معنادار را به خود اختصاص دادند تهیه گردید. روایی پرسشنامه اثربخشی که برگرفته از تحقیق آقای ابوالقاسم کسمایی می‌باشد توسط اساتید این رشته در دانشگاه انجام گرفته است.

3-5-7- پایایی پرسشنامه
به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از روش بازآزمایی استفاده شد در طی این مرحله مقیاس یعنی پرسشنامه‌های مهارتی مدیریتی و اثربخشی شامل 35 سؤال در اختیار 12 نفر از دبیران و کارکنان مدارس قرار گرفت و از آنها خواسته شد که بطور کامل به سؤالات پاسخ دهند. پس از گذشت 12 روز مقیاس جهت پاسخگویی مجدد در اختیار همان 12 نفر یعنی نمونه قبلی قرار گرفت که پس از تکمیل آن توسط آزمودنیها نسبت به استخراج داده‌های آن اقدام بعمل آمد و ضریب همبستگی میان دو مرحله اجرای مقیاس محاسبه گردید. ضریب همبستگی بدست آمده (ضریب پایایی برابر 69/0) بود و همچنین ضریب اعتبار، مقیاس سنجش، مهارتهای فنی60/0، مهارتهای انسانی 60/0 و مهارتهای ادراکی برابر 64/0 بدست آمد. و همچنین علاوه بر استفاده از ضریب همبستگی برای تعیین ضریب پایایی مقیاس، فرمول آلفای کرونباخ استفاده گردید که با بهره گرفتن از روش پایایی کل پرسشنامه از این روش 70/0 بود و با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ ضریب اعتبار آن اثربخشی 80/0 و سازگاری62/0 ،پوشش48/0 ،انسجام50/0 ،نیل به هدف40/0 بدست آمد. که با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 80/0 بود پس از اصلاحات لازم پرسشنامه برای اجرای نهایی آماده شد.
3-5- ضریب پایایی بازآزمایی برای ابعاد چهارگانه، مهارتهای مدیریتی مدیران
ابعاد ضریب همبستگی مهارت فنی مهارت انسانی مهارت ادراکی اثربخشی

69/0 60/0 60/0 64/0 80/0
001/
0 P< 3-6- ضریب پایایی بازآزمایی آلفای کرونباخ برای ابعاد چهارگانه، مهارتهای مدیریتی مدیران
ابعاد ضریب پایایی آلفای کرونباخ سازگاری نیل به هدف پوشش انسجام

80/0 62/0 40/0 48/0 50/0
001/0 P<
3-5-8- نحوه‌ی اجرای پرسشنامه
برای اجرای پرسشنامه ما همگانگی قبل توسط دانشگاه آزاد و مدیریت آموزش و پرورش شهر شیراز و اخذ مجوز رسمی محقق شخصاً در مدارس حاضر و پس از توزیع پرسشنامه در بین دبیران و کارکنان هر آموزشگاه به سؤالات آزمودنی‌ها پاسخ داده شد. پس از توضیحات لازم در باب اهمیت موضوع تحقیق از آنها خواسته می‌شود تا فرم‌های مربوط را حداکثر ظرف مدت 3 الی 4 روز تکمیل و پس از مهلت مقرر مجدداً به مدرسه مراجعه و پرسشنامه‌های تکمیل شده دریافت و جمع‌آوری گردید. در مرحله اول بطور کامل تعداد 150 پرسشنامه در اختیار دبیران مدارس که تعداد کارکنان و دبیران آن از 5 نفر به بالا بودند قرار گرفت که این پنج نفر بطور تصادفی انتخاب گردید و پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها تعداد 150 پرسشنامه برگشت داده شد. که از این تعداد 100 نفر از آزمودنیها دبیر، 50 نفر دبیر زن 50 نفر، 50 نفر دبیر مرد، 50 نفر مدیر که 25 نفر زن و 25 نفر مرد مدارس متوسطه تحصیلی بوده‌اند.
3-6- روش (آماری) تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق از روش آمار توصیفی،(فراوانی،درصد،درصد تراکمی) وآمار استنباطی استفاده شده است، روش های آماراستنباطی مورد استفاده عبارتنداز: ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل، تحلیل مسیر کاربرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *