منابع مقاله درمورد رهبری خدمتگزار

معیار
وایانس
مشارکت اجتماعی
192
1
5
2708/2
01049/1
021/1
نمودار4-5) هیستوگرام متغیر مشارکت اجتماعی
با توجه به جدول و نمودار4- 5مشاهده می شود که متغیر مشارکت اجتماعی دارای کمترین مقدار1، بیشترین 5، میانگین 2708/2، انحراف معیار01049/1 و واریانس 021/1 می باشد.
4-3-3 مشارکت اقتصادی/استراتژیک
جدول4-7) توصیف متغیر مشارکت اقتصادی/استراتژیک
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
وایانس
مشارکت اقتصادی/استراتژیک
192
1
5
8728/1
93718/0
878/0
نمودار4-6) هیستوگرام متغیر مشارکت اقتصادی/استراتژیک
با توجه به جدول و نمودار4-6مشاهده می شود که متغیر مشارکت اقتصادی/استراتژیک دارای کمترین مقدار1، بیشترین 5، میانگین 8728/1، انحراف معیار93718/0 و واریانس 878/0 می باشد.
4-3-4مدیریت مشارکتی
جدول4-8) توصیف متغیر مدیریت مشارکتی
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
وایانس
مدیریت مشارکتی
192
1
79/4
2102/2
79408/0
631/0
نمودار4-7) هیستوگرام متغیر مدیریت مشارکتی
با توجه به جدول و نمودار4-7مشاهده می شود که متغیر مدیریت مشارکتی دارای کمترین مقدار1، بیشترین 79/4، میانگین 2102/2، انحراف معیار79408/0 و واریانس 631/0 می باشد.
4-3-5 اعتماد
جدول4-9) توصیف متغیر اعتماد
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
وایانس
اعتماد
192
1
92/4
2492/3
69209/0
479/0
نمودار4-8) هیستوگرام متغیر اعتماد
با توجه به جدول و نمودار4-8 مشاهده می شود که متغیر اعتماد دارای کمترین مقدار1، بیشترین 92/4، میانگین 2492/3، انحراف معیار69209/0 و واریانس 479/0 می باشد.
4-3-6 رهبری خدمتگزار
جدول4-10) توصیف متغیر رهبری خدمتگزار
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
وایانس
رهبری خدمتگزار
192
1
5
0622/3
88104/0
776/0
نمودار4-9) هیستوگرام متغیر رهبری خدمتگزار
با توجه به جدول و نمودار4-9مشاهده می شود که متغیر رهبری خدمتگزاردارای کمترین مقدار1، بیشترین 5، میانگین 0622/3، انحراف معیار88104/0 و واریانس 776/0 می باشد.
4ـ4 آزمون فرضیات
این پژوهش شامل 4فرضیه است که از آزمون های آماری جهت تایید یا رد آنها استفاده شده است. در این بخش نتایج آزمون ها و تفسیر آنها بیان می شود.
1- بین مدیریت مشارکتی و اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با توجه به رهبری خدمتگزار ارتباط معناداری وجود دارد.
بین مدیریت مشارکتی واعتمادارتباط معناداری وجودندارد:
بین مدیریت مشارکتی واعتمادارتباط معناداری وجود دارد :

Correlations

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اعتماد
مدیریت مشارکتی
اعتماد
Pearson Correlation
1
.318**
Sig. (2-tailed)
.000
N
192
192
مدیریت مشارکتی
Pearson Correlation
.318**
1
Sig. (2-tailed)
.000
N
192
192
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
جدول4-11) ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکتی و اعتماد
تعداد
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
سطح معنی داری
مدیریت مشارکتی واعتماد
192
318/0
101/0
000/0
با توجه به جدول4-10مشاهده می شود که سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول کمتر از 05/0 می باشد در نتیجه با اطمینان 95 درصد فرض رد و فرضتایید
می شود و این رابطه معنی دار می باشد بنابراین بین مدیریت مشارکتی و اعتماد ارتباط معنی داری وجود دارد.
جدول4-12) آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکتی و رهبری خدمتگزار با اعتماد
مقدار R (شدت رابطه)
مربع R(ضریب تعیین)
بتا
سطح معنی داری
مقدار ثابت
394/0
156/0
000/0
مدیریت مشارکتی
239/0
001/0
رهبری خدمتگزار
246/0
001/0
با توجه به جدول4-11 مشاهده می شود که سطح معنی داری بدست آمده کمتر از 05/0 می باشددر نتیجه رابطه معنی دار می باشد. شدت رابطه بین مدیریت مشارکتی و رهبری خدمتگزار با اعتماد4/39درصد
می باشد که با توجه به علامت ضریب بتا اینرابطهمستقیم می باشد. همچنین ضریب تعیین نیز برابر با 156/0 بوده که نشان می دهد مدیریتمشارکتیو رهبری خدمتگزاربه میزان 6/15 درصد می تواند اعتماد را پیش بینی کند.
بنابراین با توجه به آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون فرضیه اول نتیجه گرفته می شود که بین مدیریت مشارکتی و اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با توجه به رهبری خدمتگزار ارتباط معناداری وجود داردو فرضیه اول تایید می شود.
2- بین سطح مشارکت انفرادی و اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با توجه به رهبری خدمتگزار ارتباط معناداری وجود دارد.
بین مشارکت انفرادی واعتمادارتباط معناداری وجودندارد:
بین مشارکت انفرادی واعتمادارتباط معناداری وجود دارد :
اعتماد
مشارکت انفرادی
اعتماد
Pearson Correlation
1
.422**
Sig. (2-tailed)
.000
N
192
192
مشارکت انفرادی
Pearson Correlation
.422**
1
Sig. (2-tailed)
.000
N
192
192
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
جدول4-13) ضریب همبستگی بین مشارکت انفرادی و اعتماد
تعداد
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
سطح معنی داری
مشارکت انفرادی واعتماد
192
422/0
178/0
000/0
با توجه به جدول4-12مشاهده می شود که سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه دوم کمتر از 05/0 می باشد در نتیجه با اطمینان 95 درصد فرض رد و فرضتایید
می شود و این رابطه معنی دار می باشد بنابراین بین مشارکتانفرادیو اعتماد ارتباط معنی داری وجود دارد.
جدول4-14) آزمون رگرسیون بین مشارکت انفرادی و رهبری خدمتگزار با اعتماد
مقدار R (شدت رابطه)
مربع R(ضریب تعیین)
بتا
سطح معنی داری
مقدار ثابت
468/0
219/0
000/0
مشارکت انفرادی
356/0
000/0
رهبری خدمتگزار
213/0
002/0
با توجه به جدول4-13 مشاهده می شود که سطح معنی داری بدست آمده کمتر از 05/0 می باشددر نتیجه رابطه معنی دار می باشد. شدت رابطه بین مشارکت انفرادی و رهبری خدمتگزاربااعتماد8/46درصد می باشد که با توجه به علامت ضریب بتا این رابطه مستقیم می باشد. همچنین ضریب تعیین نیز برابر با 219/0 بوده که نشان می دهد مشارکت انفرادی و رهبری خدمتگزار به میزان 9/21 درصد می تواند اعتماد را پیش بینی کند.
بنابراین با توجه به آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون فرضیه دوم نتیجه گرفته می شود که بین سطح مشارکت انفرادی و اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با توجه به رهبری خدمتگزار ارتباط معناداری وجود دارد و فرضیه دوم تایید می شود.
3- بین سطح مشارکت اجتماعی و اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با توجه به رهبری خدمتگزار ارتباط معناداری وجود دارد.
بین مشارکت اجتماعی واعتماد ارتباط معناداری وجودندارد:
بین مشارکت اجتماعی و اعتمادارتباط معناداری وجود دارد :
Correlations
اعتماد
مشارکت اجتماعی
اعتماد
Pearson Correlation
1
.263**
Sig. (2-tailed)
.000
N
192
192
مشارکت اجتماعی
Pearson Correlation
.263**
1
Sig. (2-tailed)
.000
N
192
192
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
جدول4-15) ضریب همبستگی بین مشارکت اجتماعی و اعتماد
تعداد
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
سطح معنی داری
مشارکت اجتماعی واعتماد
192
263/0
069/0
000/0
با توجه به جدول4-14مشاهده می شود که سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه سوم کمتر از 05/0 می باشد در نتیجه با اطمینان 95 درصد فرض رد و فرضتایید
می شود و این رابطه معنی دار می باشد بنابراین بین مشارکت اجتماعی و اعتماد ارتباط معنی داری وجود دارد.
جدول4-16) آزمون رگرسیون بین مشارکت اجتماعی و رهبری خدمتگزار با اعتماد
مقدار R (شدت رابطه)
مربع R(ضریبتعیین)
بتا
سطح معنی داری
مقدار ثابت
365/0
134/0
000/0
مشارکت اجتماعی
18/0
012/0
رهبری خدمتگزار
267/0
000/0
با توجه به جدول4-15 مشاهده می شود که سطح معنی داری بدست آمده کمتر از 05/0 می باشددر نتیجه رابطه معنی دار می باشد. شدت رابطه بین مشارکت اجتماعی و رهبری خدمتگزاربا اعتماد5/36درصد
می باشد که با توجه به علامت ضریب بتا این رابطه مستقیم می باشد. همچنین
ضریب تعیین نیز برابر با 134/0 بوده که نشان می دهد مشارکت اجتماعی و رهبری خدمتگزاربه میزان 4/13 درصد می تواند اعتماد را پیش بینی کند.
بنابراین با توجه به آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون فرضیه سوم نتیجه گرفته می شود که بین سطح مشارکت اجتماعی و اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با توجه به رهبری خدمتگزار ارتباط معناداری وجود داردو فرضیه سوم تایید می شود.
4- بین سطح مشارکت اقتصادی/ استراتژیک و اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با توجه به رهبری خدمتگزار ارتباط معناداری وجود دارد.
بین مشارکت اقتصادی/ استراتژیک واعتمادارتباط معناداری وجودندارد:
بین مشارکت اقتصادی/ استراتژیک واعتمادارتباط معناداری وجود دارد :
Correlations
اعتماد
مشارکت اقتصادی/ استراتژیک
اعتماد
Pearson Correlation
1
.196**
Sig. (2-tailed)
.006
N
192
192
مشارکت اقتصادی/ استراتژیک
Pearson Correlation
.196**
1
Sig. (2-tailed)
.006
N
192
192
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
جدول4-17) ضریب همبستگی بین مشارکت اقتصادی/ استراتژیک و اعتماد
تعداد
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
سطح معنی داری
مشارکت اقتصادی/ استراتژیک واعتماد
192
196/0
038/0
006/0
با توجه به جدول4-16مشاهده می شود که سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه چهارم کمتر از 05/0 می باشد در نتیجه با اطمینان 95 درصد فرض رد و فرضتایید
می شود و این رابطه معنی دار می باشد بنابراین بین مشارکت اقتصادی/ استراتژیک و اعتماد ارتباط معنی داری وجود دارد.
جدول4-18) آزمون رگرسیون بین مشارکت اقتصادی/ استراتژیک و رهبری خدمتگزار با اعتماد
مقدار R(شدت رابطه)
مربع R(ضریب تعیین)
بتا
سطح معنی داری
مقدار ثابت
347/0
12/0
000/0
مشارکت اقتصادی/ استراتژیک
13/0
065/0
رهبری خدمتگزار
294/0
000/0
با توجه به جدول4-17 مشاهده می شود که سطح معنی داری بدست آمده کمتر از 05/0 می باشددر نتیجه رابطه معنی دار می باشد. شدت رابطه بین مشارکت اقتصادی/ استراتژیک و رهبری خدمتگزار با اعتماد7/34 درصد می باشد که با توجه به علامت ضریب بتا این رابطه مستقیم می باشد. همچنین ضریب تعیین نیز برابر با12/0 بوده که نشان می دهد مشارکت اقتصادی/ استراتژیک و رهبری خدمتگزاربه میزان 12 درصد
می تواند اعتماد را پیش بینی کند.
بنابراین با توجه به آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون فرضیه چهارم نتیجه گرفته می شود که بین سطح مشارکت اقتصادی/ استراتژیک و اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با توجه به رهبری خدمتگزار ارتباط معناداری وجود دارد و فرضیه چهارم تایید می شود.
فصل پنجم
نتیجه گیری و
پیشنهادات
5ـ1مقدمه
هدف این پژوهش بررسی این مسئله است که آیا بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار رابطه معناداری وجود دارد؟ و جامعه مورد بررسی ادارات امور مالیاتی استان گیلان بوده است.جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردیده است. روش نمونه گیری طبقه ای بوده و حجم نمونه مورد بررسی 192 نفر می باشد. اطلاعات حاصله با بهره گرفتن از نرم افزار SPSSاز طریق آزمون های آماری مناسبمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سرانجام با توجه به نتایج تحلیل در مورد تایید یا رد فرضیات تصمیم گیری شده است.
فصل آخر عبارت است از خلاصه پیشنهادات، بدین معنی که محقق تحقیقات و مطالعات خود را در اینجا خلاصه می کند و بعد از نتیجه گیری صحیح، پیشنهادات را ذکر می نماید.این فصل شامل سه بخش است، که در بخش اول نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توسط آمار توصیفی بیان گردیده و در بخش دوم نتایج آزمون فرضیه ها به کمک آمار استنباطی بیان می گردد و در نهایت پیشنهادات لازم در بخش سوم ارائه
می گردد.

 
 
5ـ2 نتایج آمار توصیفی
توصیف داده ها با بهره گرفتن از جدول توزیع فراوانی صورت گرفته است. نتایج آمار توصیفی به دست آمده از پرسشنامه که براساس طیف لیکرت تنظیم شده است، به صورت زیر می باشد:
مشارکت انفرادی: این متغیر در پژوهش شامل 3 سوال بوده که بر اساس اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها کمترین امتیاز آن 1 و بیشترین امتیاز 5 می باشد و دارای میانگین 30486/3 ، انحراف معیار 00027/1 و واریانس 001/10 است.
مشارکت اجتماعی: 3 سوال در پرسشنامه به این متغیر اختصاص دارد و براساس اطلاعات حاصله از پرسشنامه ها کمترین امتیاز آن 1 و بیشترین امتیاز 5 می باشد ودارای میانگین 2708/2، انحراف معیار 01049/1و واریانس 021/1است.
مشارکت اقتصادی /استراتژیک: این متغیر شامل 8 سوال در پرسشنامه بوده و داده های به دست آمده از پرسشنامه ها نشان می دهد که کمترین امتیاز آن 1 و بیشترین امتیاز 5 می باشد و دارای میانگین 8728/1 ، انحراف معیار 93718/ 0 و واریانس 878/ 0است.
اعتماد: 12 سوال پرسشنامه اعتماد را مورد سنجش قرار می دهد و داده های حاصله از پرسشنامه ها نشان می دهد که کمترین امتیاز آن 1 و بیشترین امتیاز 92/4می باشد و میانگین آن2492/3، انحراف معیار 69209/0 و واریانس 479/0 است.
رهبری خدمتگزار: 28 سوال پرسشنامه به این متغیر اختصاص دارد و داده های به دست آمده از پرسشنامه ها بیان می کنند که کمترین امتیاز آن 1 و بیشترین امتیاز 5 می باشد و دارای میانگین 0622/3، انحراف معیار 88104/0 و واریانس 776/0 است.
5ـ3نتایج آزمون فرضیات
5ـ3ـ1آزمون فرضیه 1:
بین مدیریت مشارکتی و اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با توجه به رهبری خدمتگزار ارتباط
معنادار وجود دارد.
برای بررسی فرضیه های تحقیق در چند مرحله باید به بررسی ارتباط معنا داری متغییر مستقل و تعدیلگر با متغییر وابسته پرداخته شودکه مشاهده می شود که سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول کمتر از 05/0 می باشد در نتیجه با اطمینان 95 درصد این رابطه معنی دار می باشد بنابراین بین مدیریت مشارکتی و اعتماد ارتباط معنی داری وجود دارد.که این امر با یافته پژوهش انجام شده توسط فیضی(1389)نشان می دهنداعتماد به صورت مستقیم با مدیریت مشارکتی رابطه دارد به طوری که پوتنام نیز درباره اعتماد بیان می کند که اعتماد همکاری را تسهیل می کند و هرچه اعتماد یک جامعه بالاتر باشد احتمال همکاری بیشتر خواهد بود. و همچنین در تحقیق دیگر توسط محمود حضرتی ، با همکاری دکترآرین قلی پور نتایج بدست آمده نشان دهنده رابطه قوی میان رهبری خدمتگزار و اعتماد سازمانی