مقایسه فعالیت پاداکسایشی عصاره‌های اتانولی و متانولی ترکیبات فنولی در بخش‌های خوراکی انگور۹۳ (Vitis vinifera L …

در این پژوهش فعالیت ضدرادیکالی و پاداکسایشی مناسبی در بخش‌های مختلف انگور رقم کشمشی قرمز مشاهده شد. این تحقیق نشان می‌دهد که کشمش (میوه خشک شده) در مقایسه با میوه نارس و برگ حاوی سطح بالایی از محتوای فنلی و فلاونوئیدی کل می‌باشد. در نتیجه کشمش از نظر موارد مذکور از برگ و میوه مطلوب‌تر می‌باشد. احتمالاً میوه خشک شده به دلیل محتوای آبی پایین و تولیدات واکنشی غیر آنزیمی دارای فعالیت پاداکسایشی بیشتری نسبت به میوه و برگ می‌باشد. از سوی دیگر برگ در جمع آوری برخی از رادیکال‌های آزاد مانند درصد جاروب کنندگی رادیکال DPPH و درصد مهار رادیکال نیتریک اکسید، همچنین در میزان پراکسیداسیون چربی موفق‌تر از میوه خشک شده و تازه عمل کرد. به‌ طوریکه بالاترین درصد مهارکنندگی در این دو رادیکال به ترتیب در عصاره‌های اتانولی و متانولی برگ مشاهده شد. همچنین برگ انگور از نظر میزان پراکسیداسیون چربی از میوه برتر می‌باشد. غوره (میوه نارس) در مقایسه با میوه خشک شده و برگ حاوی سطح بالایی از فعالیت شکستگی زنجیر، قدرت احیا و درصد جاروب کنندگی رادیکال سوپراکسید می‌باشد. از آنجایی که پتانسیل پاداکسایشی تنها به محتوای فنلی و فلاونوئیدی موجود در گیاه بستگی ندارد و می‌تواند علاوه بر فنل‌ها به سایر ترکیبات گیاهی از قبیل آسکوربیک اسید (ویتامین C)، ویتامین E، گلوکوزیدها، بتاکاروتن، آلکالوئیدها و … نیز مربوط باشد، لذا به نظر می‌رسد برخی از این ترکیبات که در مهار رادیکالهای آزاد اکسیژن نقش قابل توجهی دارند، احتمالاً در نمونه خشک شده تحت شرایط خشک شدن تخریب شده باشند و در مهار برخی از رادیکال‌ها، همانند سوپراکسید، نیتریک اکسید و DPPH نسبت به نمونه‌های تر ضعیف‌تر عمل کنند.
همچنین مقایسه حلال‌ها نشان داد که در فرآیند استخراج ترکیبات فنلی حلال اتانولی و در استخراج ترکیبات فلاونوئیدی حلال متانول عملکرد بهتری داشت که این موضوع با قطبیت حلال‌ها و ساختار شیمیایی ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در ارتباط است. به طور کل می‌توان نتیجه گرفت که اندام‌های مختلف انگور را می‌توان به عنوان پاداکساینده‌های طبیعی در صنایع غذایی، مورد توجه قرار داد و به عنوان یک موضوع با ارزش جهت پژوهش‌های بیشتر توجه شود.
پیشنهادها
بررسی کمی وکیفی ترکیبات مختلف فنلی و فلاونوئیدی موجود در عصاره کشمش و میوه با استفاده از تکنیک HPLC
بررسی مقایسه‌ای عصاره‌ها با استفاده از حلال‌های دیگر
بررسی اثر ضد میکروبی و ضد ویروسی عصاره بخش‌های مختلف انگور
بررسی اثرات ضد سرطانی عصاره‌های بخش‌های مختلف انگور