مقاله درمورد دانلود امام صادق، نهج البلاغه، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه تهران

فاضل موحدی، جامع المسائل (فارسی – فاضل)، یازدهم، قم، انتشارات امیر قلم، بیتا
62. ماهر، فرهاد، روانشناسی اجتماعی کاربردی، تهران، انتشارات رشد، 1372
63. مجموعه مقالات گروههای بررسی مساله فقر و فقر زدایی، جلد اول، چاپ دوم، سازمان برنامه و بودجه، 1375
64. محسن زاده، صالح، اسلام راستین: نابودی فقر، قم، کانون نشر فرهنگ قرآن، 1361
65. محقق داماد، سید مصطفی و مریم اسلامی، بررسی اجمالی حجر و ورشکستگی در فقه و حقوق اسلامی، نامه اللهیات، سال چهارم، شماره دهم، بهار1389
66. محمدی، شاکر و همکاران، اندازه گیری حداقل معاش با استفاده از سیستم مخارج خطی: مورد استان ایلام در طی دو برنامه، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره31، تابستان1386
67. محمدی ری شهری، محمد، دانشنامه امیرالمؤمنین (ع)، چاپ اول، تهران، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، 1382
68. محمودی، اصغر، علل فرهنگی فقر بررسی پدیده فقر و توسعه، قم، بوستان کتاب قم، 1360
69. محمودی، وحید و سید قاسم صمیمی فر، مفهوم و روش های سنجش و اندازه گیری فقر و نابرابری/ فقر قابلیتی، مجله رفاه اجتماعی، شماره 17،تابستان 84
70. مشکوه، سید حمید، نفقه زن، مجله فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره 41، پاییز1383
71. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا، 1384
72. معین، دکتر محمد، فرهنگ معین،انتشارات امیر کبیر،جلد دوم،تهران،1360
73. موسائی، میثم، مبانی و جهت‌گیری کلی اقتصادی در نهج‌البلاغه، چاپ اول، تهران، انتشارات پایگان، 1380
74. مهریار، امیر هوشنگ، فقر: تعریف و اندازه‏گیری، مجله برنامه و توسعه، شماره 8، تابستان 1373
75. میرشجاعی، فخری، بررسی وضعیت فقر در جهان، فصلنامه علمی تخصصی بانک مرکزی، مجله روند، سال نوزدهم، شماره58، تابستان1390
76. میسمی، حسین، فقر، نابرابری درآمدی و مؤلفه های سرمایه انسانی از دیدگاه اسلام، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1376
77. نجفی، بهاءالدین و آشان شوشتریان، برآورد خط فقر، اندازه فقر و بررسی تعیین کننده های آن در خانوارهای روستایی و شهری ایران، اقتصادکشاورزی و توسعه، سال پانزدهم، شماره ??، پاییز1386
78. نمازی، حسین؛ نظام‌های اقتصادی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1374
79. یوسفی، محمدرضا، فقرزدایی از منظر فقهاء، مجله نامه مفید، شماره 17، بهار1387
80. یوسفی، محمدرضا، مقایسه مفاهیم فقر و مسکنت با دو مفهوم فقر مطلق و نسبی، نامه مفید، شماره 16، زمستان1377
81. یوسفی، احمد علی، نظام اقتصاد علوی، چاپ اول، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386

منابع عربی
1. امام علی بن ابی طالب علیه السلام، نهج البلاغه، قم، انتشارات دار الهجره، بیتا
2. آمدی، عبدالواحد بن محمد تمیمی، غرر الحکم و درر الکلم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، 1366
3. ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغه، قم: انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی، 1366
4. ابن العربی، محمد بن عبدالله بن ابوبکر، احکام القرآن( ابن العربی)، بیجا، بیتا
5. ابن ‌بابویه، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، تهران، انتشارات فیض کاشانی، 381 ق
6. ابن حیون، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، چاپ دوم، قم، مؤسسه آل البیت، 363 ق
7. ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب، چاپ اول، قم، علامه، 588 ق
8. ابن منظور، ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، لسان العرب، سوم، بیروت – لبنان، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع- دار صادر، 1414 ه‍ ق
9. احمد بن فارس بن زکریا، ابو الحسین، معجم مقائیس اللغه، اول، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1404 ه‍ ق
10. احسایی، ابن ابی جمهور، محمد بن علی، عوالی اللئالی العزیزیه، اول، قم، دار سید الشهداء للنشر،، 1405 ه‍ ق
11. اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1403 ه‍ ق
12. اشعث کوفی، محمد بن محمد، الجعفریات (الأشعثیات)، تهران، مکتبه نینوی الحدیثه، بیتا
13. اصفهانی، حسین بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، اول، لبنان – سوریه، دار العلم- الدار الشامیه، 1412 ه‍ ق
14. اصفهانی، سید ابو الحسن، وسیله النجاه (مع حواشی الإمام الخمینی)، اول، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، 1422 ه‍ ق
15. العیاشی، محمد بن مسعود، التفسیر العیاشی، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه، 1308ق
16. بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1405 ه‍ ق
17. بحرانی، سید هاشم‏، البرهان فی تفسیر القرآن‏، اول، تهران،‏ بنیاد بعثت،‏ 1416 ه‍ ق ‏
18. بروجردی، آقا حسین طباطبایی، زبده المقال فی خمس الرسول و الآل، اول، قم، چاپخانه علمیه،، 1380 ه‍ ق
19. بغدادی، علاء الدین علی بن محمد، لباب التاویل فی معانی التنزیل،‏ اول‏، بیروت‏، دار الکتب العلمیه، 1415 ه‍ ق
20. جزری، ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، اول، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، بیتا
21. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح-تاج اللغه و صحاح العربیه، اول، بیروت – لبنان، دار العلم للملایین، 1410 ه‍ ق
22. حائری، سید محمد مجاهد طباطبایی، کتاب المناهل، اول، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بیتا
23. حرانی، ابن شعبه، تحف العقول، چاپ دوم، تهران،
موسسه امیرکبیر، قرن 4
24. حسینی جرجانی، سید امیر ابوالفتوح‏، آیات الأحکام( جرجانی)، اول‏، تهران‏، انتشارات نوید، 1404 ق‏
25. حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروه الوثقی، اول، قم، مؤسسه دار التفسیر، 1416 ه‍ ق
26. حلبی، ابن ابی المجد، علی بن حسن، إشاره السبق إلی معرفه الحق، اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1414 ه‍ ق
27. حلبی، ابن زهره، حمزه بن علی حسینی، ‌غنیه النزوع إلی علمی الأصول و الفروع‌، چاپ اول‌، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، 1417 ه‍ ق‌
28. حلبی، ابو الصلاح، تقی الدین بن نجم الدین‌، الکافی فی الفقه‌، چاپ اول‌، اصفهان، کتابخانه عمومی امام امیر المؤمنین علیه السلام‌، 1403 ه‍ ق‌
29. حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410 ه‍ ق
30. حلّی، جمال الدین، احمد بن محمد اسدی، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407 ه‍ ق
31. حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413 ه‍ ق
32. حلّی، مقداد بن عبد اللّه سیوری، نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الإمامیه، اول، قم، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی ره، 1403 ه‍ ق
33. حلّی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، اول، قم، مؤسسه سید الشهداء العلمیه، 1405 ه‍ ق
34. خمینی، سید روح اللّه موسوی،‌ تحریر الوسیله‌، چاپ اول، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، بیتا
35. خوانساری، سید احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان،1405ه‍ ق
36. خویی، سید ابو القاسم موسوی، منهاج الصالحین (للخوئی)، 2 جلد، نشر مدینه العلم، قم – ایران، 28، 1410 ه‍ ق
37. خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، اول، قم، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی ره، 1418 ه‍ ق
38. دیلمی، سلاّر، حمزه بن عبد العزیز‌، المراسم العلویه و الأحکام النبویه فی الفقه الإمامی‌، چاپ اول، قم، منشورات الحرمین‌، ‌ 1404 ه‍ ق‌
39. دیلمی، حسن بن ابی الحسن، إرشاد القلوب، انتشارات شریف رضی، 1412 ه‍ ق‌
40. رضی، محمد بن حسین، نهج‌البلاغه، چاپ دوازدهم، قم، انتشارات مشهور، 406 ق
41. سبحانی، جعفر، الزکاه فی الشریعه الإسلامیه الغراء، اول، قم، مؤسسه امام صادق علیه السلام، ایران، 1424 ه‍ ق
42. سیستانی، سید علی حسینی‌، الفتاوی المیسَّره‌، چاپ اول‌، قم، دفتر حضرت آیه الله سیستانی‌، 1416 ه‍ ق‌
43. شافعی، ابن ادریس محمد، احکام القرآن( شافعی)، بیجا، بیتا
44. شعیری، تاج الدین، جامع الأخبار، قم، انتشارات رضی، 1363 ه‍ ش
45. شیخ صدوق، الأمالی، انتشارات کتابخانه اسلامیه، 1362 ه‍ ش
46. شیخ طوسی، مصباح المتهجد، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه، 1411 ه‍ ق‌
47. طباطبایی، سید محمد حسین‏، المیزان فی تفسیر القرآن‏، پنجم، قم‏، ‏دفتر انتشارات اسلامی جامعه‏ی مدرسین حوزه علمیه قم‏، 1417 ق‏
48. طبرسی فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏، سوم‏، تهران،‏ انتشارات ناصر خسرو، 1372ش
49. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر جوامع الجامع، اول‏، تهران،‏ انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم‏، 1377 ش‏
50. طبری کیا هراسی، ابوالحسن علی بن محمد، احکام القرآن(کیا هراسی)، دوم، بیروت‏، دارلکتب العلمیه، 1405 ق‏
51. طرابلسی، ابن براج، قاضی، عبد العزیز،‌ المهذب‌، چاپ اول‌، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،‌ 1406 ه‍ ق‌
52. طریحى، فخر الدین، مجمع البحرین، سوم، تهران، کتابفروشى مرتضوى، 1416 ه‍ ق
53. طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد (للشیخ الطوسی)، اول، تهران، انتشارات کتابخانه جامع چهل‌ستون، 1375 ه‍ ق
54. طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف، اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407 ه‍ ق
55. طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیه، سوم، تهران، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، 1387 ه‍ ق
56. طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، دوم، بیروت، دار الکتاب العربی،1400 ه‍ ق
57. طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن‌، تهذیب الأحکام‌، چاپ چهارم‌، تهران، دار الکتب الإسلامیه‌، 1407 ه‍ ق‌
58. طوسی، محمد بن علی بن حمزه‌، الوسیله إلی نیل الفضیله‌، چاپ اول‌، قم، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی ره‌، 1408 ه‍ ق‌
59. طیب، سید عبد الحسین‏، اطیب البیان فی تفسیر القرآن‏، دوم‏‏، تهران، انتشارات اسلام‏، 1378 ش‏
60. عاملی، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، اول، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1409 ه‍ ق
61. عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، اول، بیروت – لبنان، دار التراث-الدار الإسلامیه، 1410 ه‍ ق
62. عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، اول، قم، کتابفروشى داورى، 1410 ه‍ ق
63. عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، دوم، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1414 ه‍ ق
64. عاملی، محمد بن علی موسوی‌، مدارک الأ
حکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام‌، چاپ اول، بیروت- لبنان‌، مؤسسه آل البیت علیهم السلام‌، ‌ 1411 ه‍ ق‌
65. عبده، شیخ محمد، نهج‌البلاغه، اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1414 ه‍ ق
66. عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، شرح تبصره المتعلمین (للآغا ضیاء)، اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1414 ه‍ ق
67. فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله، کنزالعرفان فی فقه القرآن، اول‏، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی،‏ 1419 ق
68. فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، دوم، قم، نشر هجرت، 1410 ه‍ ق
69. فتال نیشابوری، حسن، روضه الواعظین، چاپ اول، تهران، نشر نی، 508 ق.
70. فیض کاشانی، ملا محسن،‏ تفسیر الصافی،‏ دوم، تهران،‏ انتشارات الصدر، 1415 ق‏
71. قطب‏الدین راوندی، فقه القرآن فی شرح آیات الاحکام، چاپ دوم، مکتبه آیه‏ا… مرعشی، 1405 ق
72. قمی، علی بن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *