مشکلات بازاریابی شبکه ای چیه؟ “- قسمت 2

ی ذاره. تا حدودی خم می شه و می گه: شما که نمی ذارین ما سقوط کنیم، مگرنه!

 • فاصله جغرافیایی: تصادفی نیس که جلسات شرکتای چندسطحی، بیشتر در جایایی دور برگزار می شه. مثل: استراحت بعضی وقتاا و کشتیای تفریحی و… پس شما نمی تونین خودتون رو از اثر سخنان انگیزه بخش حفظ کنین. بعضی از جلسات معارفه واسه اثر تکنیکای کنترلی روی اعضا خیلی دیروقت برگزار می شه. جلسات شرکتای چندسطحی مثل جلسات مذهبی برگزار می شه. هیچ مخالفتی با مربی قابل تحمل نیس. همه به شرکت و مدیر احترام می ذارن. همه اونا باور دارن که شرکت می خواد اونا رو به آزادی مالی و موفقیت برسونه. کسائی که به رسالت شرکت ایمان ندارن، لعنت می شن چون برده ی حقوق سرِ ماه شون شدن و بازنده ی همیشگی باقیمونده ی زندگی سیاه بختانه شون هستن. مخالفان واسه بدعتای اعتقادی شون مورد حمله قرار می گیرن.
 • مدل بایت (BITE) واسه توضیح کنترل ذهنی مذهبی، پیشرفت پیدا کرد. (BITE) مخفف انگلیسی رفتار، اطلاعات، فکر و احساساته. اون شامل چار نوع کنترل از یک عمل شبه مذهبی بر اعضاه.

  • کنترل رفتار: رفتار شما به وسیله گروه، نه به وسیله شخص شما منظم می شه. به شما اجازه میدن تا با افرادی خاص، و نه با بقیه رابطه برقرار کنین.
  • کنترل اطلاعاتی: دسترسی شما به اطلاعات به وسیله گروه کنترل می شه. شما تشویق نمی شین که خود درباره مسائل در رابطه به تحقیق بدین، بلکه تنها اجازه دارین تا از اطلاعات تأیید شده به وسیله گروه استفاده کنین. یکی از پرتکرارترین کنترل اطلاعات که در شرکتای چندسطحی با اون روبرو هستین، اینه که باید از افراد منفی باف دوری کنین. اعضای شرکتای چندسطحی باید از منفی گرایی و دزدان رؤیاها، واسه رسیدن به موفقیت پرهیز کنن. این روان شناسانهه، چون اگه از ترسای منطقی و غیرمنطقی دوری کنین، به مرور به شخصی خطر پذیر و جسور تبدیل میشید.
  • کنترل فکر: افکار شما باید مورد تأیید گروه باشه. تفکر غیرگروهی مثل مخالفت با عقاید شرعی و اعلام مخالفتا، ممنوعه و بی معطلی اونا رو با استفاده از کلماتی که وِرد زبون شونه، سرکوب می کنن.
  • کنترل احساسی: احساسات شما باید مورد تأیید گروه باشه. هر مشکلی که دارین، شخصیه و هیچ ارتباطی به گروه و رهبر اون نداره. ترس و نفرت، وابستگی به گروه رو افزایش می ده.

  اگه قبلا در یکی از جلسهای شرکتای چندسطحی شرکت کردین، نمونه ای از این الگوهای کنترلی رو مشاهده و تجربه کردین؟

  منبع : toughnickel.com