مزایا و فواید توانمندسازی نیروی انسانی

مزایا و فواید توانمندسازی نیروی انسانی

بطور کلی مزایا و فواید بکارگیری توانمندسازی را می توان در دو طبقه تقسیم نمود :

  • مزایای سازمانی
  • مزایای فردی

2-1-13-1- مزایای سازمانی

بسیاری از نویسندگان که بر مزایای سازمانی توانمندسازی تمرکز کرده اند اعتقاد دارند که در پس تلاش هایی که موجب توانمند شدن محیط کار می شود یک نیروی محرکه وجود دارد . رقابت زمانی و محیط متغیر کاری ، تغییرات سازمانی را برای پاسخ به فشارهای فزاینده در زمینه بهبود کارایی و عملکرد ، اجتناب ناپذیر نموده اند . به خصوص سازمان ها در زمینه های کنترل ، هزینه ، انعطاف پذیری ، کیفیت ، مجبور به توسعه و بهبود می باشند . در واقع سازمان ها می توانند شاهد بهبودهای زیادی در زمینه های عملکرد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و … باشند .

2-1-13-2- مزایای فردی

در حالی که توانمندسازی دارای مزایای سازمانی است ، منافع بسیاری نیز برای نیروی انسانی به همراه دارد . افرادی که خودشان را توانمند می بینند تضاد و ابهام کمتری را در نقش گزارش می کنند و همچنین در محیط کار خود کنترل بیشتری را بر محیط اعمال می کنند . به عقیده آن ها چنین امری باعث کاهش محدودیت های عاطفی می شوند . در یک تحقیق و نتایج به دست آمده حاکی از رضایت شغلی ، انگیزش و وفاداری بیشتر به سازمان در افراد توانمند می باشد(کاظمی ، 1385 ،ص 45).

بطور کلی توانمندسازی نیروی انسانی :

  • احساس مالکیت کارکنان را نسبت به فرایند کاری افزایش می دهد .
  • باعث ابتکارات خلاق می شود که فواید و مزایای آن به سازمان برمی گردد .
  • باعث افزایش رضایت افراد ، بهره وری و ارزش عملکرد می شود .
  • باعث ادای حق افراد می شود . مثل داشتن حق اطلاعات ، رفاه ، پاداش .
  • باعث رسیدن به هدف های اجتماعی مطلق می شود ( فورد و فوتلر[1] ،1995)

[1] Ford & Footler