سامانه پژوهشی – مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره- قسمت …

در فصل نخست رساله حاضر، کلیات موضوع شامل بیان مساله، اهمیت موضوع، هدف تحقیق، فرضیه
ها، حدود پژوهش و محدودیت ها شرح داده شده است که فرضیه های تحقیق عبارتند از

  1. بازدهی‏های بازارهای سهام سایر کشور ها بر بازدهی بازار سهام ایران اثر نداشته است.۲٫ نوسانات

بازارهای سهام سایر کشورها بر نوسانات بازار سهام ایران اثر نداشته است.۳٫ سرمایه گذارانی که در
بازارهای مستقل از هم سرمایه‎‏گذاری می‏کنند با ریسک کمتر به سود می‏رسند.
در فصل دوم نیز ابتدا ادبیات مروری بر ادبیات نظری پژوهش انجام شد. در این راستا کانال های اثرگذاری شوک ها و نوسانات بین کشورها بیان شدند. در ادامه فصل دوم مروری بر ادبیات تجربی پژوهش انجام شد که نتایج اکثر مطالعات بیان می کرد که اکثر بازارهای سهام از بازار سهام امریکا تاثیرپذیر بوده اند . همچنین، اطلاعات مورد استفاده در تحقیق، الگو و شرح کامل داده های مورد استفاده در آن در فصل سوم بیان شد.
در فصل چهارم فرضیه‏های تحقیق با استفاده از یک مدل خود رگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره (MGARCH) و داده های هفتگی بازار سهام از اکتبر (۱۹۹۷) تا مارس ۲۰۱۰ آزمون شد.
مدل VECH ( 1,1)قطری برآورد شده با آزمون های تشخیص استاندارد پذیرفته شد و یک محدودیت روی پارامترهای مدل گارچ چند متغیره با قرار دادن واریانس پسماندهای غیرشرطی به عنوان واریانس شرطی پیش نمونه اعمال شده است . نتایج نشان دادند، اثرات مثبت بازدهی خارجی فقط به صورت یک طرفه و از ایالات متحده به ترکیه و مالزی می باشد، یعنی بازدهی های باوقفه بازار سهام ایالات متحده بر بازدهی بازار سهام ترکیه و مالزی تاثیر دارد ولی نه برعکس. همچنین هیچ گونه شواهدی مبنی بر تاثیر بازدهی بازار سهام سایر کشورها بر بازار سهام ایران مشاهده نشده است. براساس اثرات شوک های خودی، بازار سهام ایالات متحده در مقایسه با بازارهای ایران، مالزی و ترکیه از شوکهای خود، بیشتر تاثیرپذیر است. همچنین نتایج هیچ گونه اثر معناداری از اثر نوسانات مشترک بین بازار سهام ایران و سه بازار دیگر نشان نداد. به دلیل وجود درجه پایینی از نوسانات همزمان میان این کشورها، انتظار می رود سرمایه گذارانی که سبد سهامشان از سهام‏های این کشورها تشکیل شده باشد، با ریسک کمتر به سود برسند.
همچنین، در این رساله مدل BEKK اثرات متقابل شوک‏ها و نوسانات بازار سهام ایران با سه بازار دیگر، با استفاده از تصریح گارچ چندمتغیره بررسی شد. نتایج این مدل نشان داد که اثر پذیری بازار سهام ایران از شوک ها و نوسانات بازار های جهانی بسیار پایین می باشد.
بنابراین با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‏شود تا جاذبه‏های سرمایه‏گذاری در بازار سهام ایران
با توجه به تاثیر پذیری بسیار پایین آن از بحران های جهانی، برای سرمایه گذار ان خارجی به طور
کامل معرفی گردد.
همچنین موارد زیر برای مطالعات بعدی پیشنهاد می شود:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

  1. استفاده کشورهای دیگر برای مطالعه به عنوان مثال بررسی ارتباط بازار سهام ایران با بورس

دبی.

  1. بررسی اثر پذیری بازار سهام ایران از بحران های اقتصادی جهانی و همچنین آزمون همگرایی

بورس ایران با دیگر بورس های منطقه ای و جهانی.

  1. بررسی اثر پذیری هر یک از صنایع بازار سهام ایران از شاخص های جهانی.

Abstract:
This paper using a multivariate generalized autoregressive Hetros-cedasticity (MGARCH) model has examined nature of interaction between Iran, Malaysia, Turkey and United States stock markets. The results based weekly data spanning from June 1997 to March 2010 indicate that there is significant spillover effect from United States stock market returns to these stock markets except Iran. We also found strong evidence for both own ARCH and GARCH effects among these stock markets, indicating the existence of significant volatility in these stock markets. Given a low degree of common time-varying co-volatility among these four countries, investors will be highly likely to benefit a reduction of risk if they diversify their financial portfolio with stocks from these four countries only.
JEL Classification: F36; G11; G15
Key Words: Stock Market, Iran, United States, Turkey, Malaysia, Multivariate GARCH
منابع:
Baba, Y. Engle, R. F. Kraft, D. and Kroner, K. (1990), Multivariate Simultaneous Generalized ARCH, Unpublished Manuscript, University of California, and San Diego.
Bae, K.H. & Karolyi, G.A. (1994), Good news, bad news and international spillovers of stock return volatility between Japan and the US , Pacific-Basin Finance Journal, vol. 2, December, pp. 405–۴۳۸٫
Bauwens, L. Laurent, S. and Rombouts, J. V. K. (2006). Multivariate GARCH Models: A Survey. Journal of Applied Econometrics, vol. 21, pp. 79-109.
Becker, K.G., Finnerty, J.E. & Tucker, A.L. (1992), The intraday interdependence structure between U.S. and Japanese equity markets, Journal of Financial Research, vol. 15, pp. 27–۳۷٫
Bollerslev, T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Hetero-skedasticity, Journal of Econometrics, vol. 31, pp. 307-327.
Bollerslev, T. (1990), Modelling the Coherence in Short-run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH Model, The Review of Economics and Statistics, vol. 72(3), pp. 498-505.
Bollerslev, T. Engle, R. F. and Wooldridge, J. M. (1988), A Capital Asset Pricing Model with Time-varying Covariances, Journal of Political Economy, vol.96(1), pp. 116-131.
Brailsford, T. J. (1996), Volatility Spillovers Across the Tasman, Australian Journal of Management, vol. 21(1), pp. 13-27.