مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره- …

۰٫۰۰۰۱

-۰٫۸۲۶۹۸

منبعبراساس داده های شاخص قیمت بازارهای سهام ایران و امریکا با استفاده از نرم افزار SAS 9.2 برآورد شده است.

نتایج حاصل از برآورد مدل گارچ دومتغیره BEKK برای بازارهای سهام ایران و امریکا در جدول ۴-۲ نشان داده شده است. بر اساس نتایج مندرج در جدول۴-۲ با توجه به معناداری ضرایب و در سطح معنای ۱% بازدهی های بازار سهام ایران و امریکا از بازدهی باوقفه خود اثر پذیرند که اثر پذیری بازار سهام ایران از بازدهی با وقفه خود(۰٫۳۹ ) بیشتر از اثرپذیری بازار سهام امریکا از بازدهی با وقفه خود(۰٫۰۷۹ ) می باشد . همچنین ضرایب و در سطح معنای ۱۰% معنادار نیستند که نشان دهنده عدم اثرپذیری بازدهی های این دو بازار از بازدهی‏های با وقفه یکدیگر است.
با توجه به معناداری ضرایب آرچ مدل ( و ) در سطح معنای ۱% هردو بازار سهام از شوک های خود اثرپذیرند ولی به دلیل عدم معناداری ضرایب و این دو بازار از شوک های یکدیگر اثرپذیر نیستند. همچنین معناداری ضرایب گارچ مدل ( و) در سطح معنای ۱% هردو بازار سهام از نوسانات گذشته خود اثرپذیرند ولی از نوسانات گذشته یکدیگر به دلیل عدم معناداری ضرایب و اثرپذیر نیستندبنابراین براساس نتایج مشاهده شده می توان بیان کرد که در طول دوره زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۰ بازارهای سهام ایران و امریکا هیچ گونه اثر معناداری از نوسانات و بازدهی ها بریکدیگر نداشته اند که این می تواند به دلیل کوچک بودن حجم معاملات بازار سهام ایران در سال
های قبل از سال ۱۳۸۴ و همچنین اعمال تحریم ها بر اقتصاد ایران باشد.
جدول۴-۳ نتایج حاصل از آزمون پرتمانتیو برای بررسی همبستگی اجزا اختلال مدل را نشان می‏دهد. براساس نتایج در این جدول، فرض صفر همبستگی بین اجزا اختلال مدل رد می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

جدول ۴-۳) نتایج آزمون پرتمانتیو برای همبستگی متقاطع پسماندهای ایران و امریکا
Prob آماره کایدو درجه آزادی وقفه
<.0001 ۴۸٫۹۴ ۴ ۲
<.0001 ۶۳٫۹۰ ۸ ۳
<.0001 ۸۱٫۵۱