مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره- قسمت ۱۶

منبعبراساس داده های شاخص قیمت بازارهای سهام ایران، امریکا، مالزی و ترکیه با استفاده از نرم افزار Eviews 6 محاسبه شده است.

۴-۱) نتایج تجربی حاصل از مدل VECH برای بررسی هر چهار بازار به طور همزمان
از معیار SIC[87] برای شناسایی VECH(p,q) قطری برای p=1,2,3 و q=1,2,3 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تصریح VECH(1,1) قطری دارای کمترین مقدار SIC برابر ۳۰٫۵۹۰۸- ، با درستنمایی مساوی۶۲۶۹٫۲۸۰ می باشد. بنابراین تصریح مدل بصورت VECH(1,1) قطری بدست آمده است و نتایج با استفاده از معادله (۲) با معادله میانگین شرطی (۱) در جدول ۳ نشان داده شده اند.
برپایه نتایج مندرج در جدول ۳ ، اثرات خود میانگینی[۸۸] ( برای i=1,2,4) در سطح ۵ درصد معنی دار هستند، که یعنی گام اول بازدهی ها بر بازدهی جاری اثر دارد. اثرات خود میانگینی از ۰٫۰۹۱۳- (ایالات متحده ) تا ۰٫۵۹۸۰( ایران ) تغییر می کند. اثرات میانگین تقاطعی[۸۹] مثبت از ایالات متحده به ترکیه و مالزی وجود دارد. یک یافته مهم این است که اثر مثبت و معنی داری در جهت عکس وجود ندارد. اثر میانگین از ایالات متحده روی ترکیه(۰٫۳۶۳۸) بیشتر از مالزی(۰٫۱۳۹۰) می باشد. به عبارت دیگر بازدهی های گذشته بازار سهام ایالات متحده اثر بیشتری روی بازار سهام ترکیه دارد .
شوک های خود نوسانی برای همه بازار ها () معنی دارند و تغییرات از ۰٫۰۲۲۷ (ترکیه) تا ۰٫۰۷۶۱ (ایالات متحده) ، نشان دهنده وجود اثرات آرچ می باشد. یعنی افزایش شوک های گذشته ایالات متحده قوی ترین تاثیر را روی نوسان آینده خود بازار به نسبت شوک‏های خودی دیگر بازارها می گذارد.
جدول ۴-۱-نتایج حاصل از مدل VECH(1,1) یرای سری های بازدهی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

ایالات متحده مالزی ترکیه ایران
ضریب P_Value ضریب P_Value ضریب P_Value ضریب P_Value
۰٫۰۶۱۹ ۰٫۰۰۱۵۷ ۰٫۰۰۱۸۱۵ ۰٫۰۲۱۸ ۰٫۰۰۳۵۷۸ ۰٫۰۲۱۴ ۰٫۰۰۳۱