مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره- قسمت ۱۱

آماره جارگیو برا

۱۰۸۱٫۵۳۴

۸۹٫۵۸۰۱۷

۲۷۹۰٫۲۴۴

۱۰۲۶٫۳۹۵

P_Value

۰٫۰۰۰۰۰۰

۰٫۰۰۰۰۰۰

۰٫۰۰۰۰۰۰

۰٫۰۰۰۰۰۰

منبعبراساس داده های شاخص قیمت بازارهای سهام ایران، امریکا، مالزی و ترکیه با استفاده از نرم افزار Eviews 6 محاسبه شده است.

شاخص های آماری بازدهی سهام کشورها در جدول ۳-۱ نشان داده شده است. میانگین بازدهی ها در همه بازارها مثبت است که کمترین بازدهی ۰٫۰۰۰۲۸۰در بازار سهام امریکا و بیشترین بازدهی ۰٫۰۰۴۹۶۸ در بازار سهام ترکیه رخ اده است. طبق آماره های انحراف معیار بازدهی بازار سهام ایران دارای کمترین نوسان)۰٫۰۱۳۸) و بازدهی بازار سهام ترکیه دارای بیشترین نوسان ( ۰٫۰۵۱۸) بوده است.بر اساس آماره های چولگی، سری های بازدهی کشورهای ترکیه و ایالت متحده چوله به چپ هستند، در حالیکه سری های بازدهی ایران و مالزی چوله به راست می باشند. بطور قابل انتظار برای سری های بازارهای مالی، مقدار کشیدگی برای همه سری های بازدهی بزرگتر از ۳ می باشد که نشان دهنده یک توزیع کشیده معمولی می باشد که به موجب آن سریهای بازدهی حول میانگین زخیم تر از حالت نرمال هستند. آماره های جارگیو برا و سطح معنای متناظر آنها مبین رد فرض صفر(نرمال بودن) می باشند. شکل ۳-۲ نمودار بازدهی های بازار سهام چهار کشور مورد مطالعه را نشان می دهد.
شکل ۳-۲- نمودار بازدهی های کشورهای ایالات متحده، ترکیه، مالزی و ایران
 
نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته(ADF) در جدول ۳-۲ نشان دهنده پایایی بازدهی ها در چهار بازار مورد مطالعه هستند.
همچنین آماره آزمون مرکب لیونگ باکس نشان دهنده عدم وجود خودهمبستگی در تمام سری ها است.
جدول۳-۲- آماره های آزمون دیکی فولر و لوینگ باکس

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ایران ترکیه مالزی ایالات متحده
آماره های t آزمونADF
بر پایه مینمم AIC -۹٫۷۴۸۶۳۸