جستجوی مقالات فارسی – مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره- قسمت …

میانگین گیری در شاخص های قیمت سهام به دو روش صورت می گیرد:
میانگین حسابی
میانگین هندسی
در بازارهای سهام از شاخص هایی که با شیوه میانگین هندسی محاسبه می شوند استفاده کمتری می شود زیرا این شاخص ها رفتار یکسانی نسبت به افزایش و کاهش قیمت ها از خود نشان نمی دهند. نکته دوم اینکه صفر شدن قیمت یک سهام کل این شاخص را بی معنا خواهد کرد. در حالی که شاخص های قیمت سهام که با روش میانگین حسابی برآورد می شوند اینگونه اشکالات را ندارند.
همچنین با توجه به ویزگی های وزن دهی شاخص های قیمت بازار سهام را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد:
شاخص های قیمت بی وزن
شاخص قیمت با وزن برابر
شاخص قیمت با وزن برابر با ارزش بازاری سهام
در این رساله از داده های هفتگی شاخص کل قیمت بازار سهام ایران(TEPIX) ، شاخص کل قیمت بازار سهام مالزی (KLSE)، شاخص بازار سهام ترکیه (XU100) و شاخص S&P500 به نمایندگی از بازار سهام امریکا و در دوره زمانی اکتبر ۱۹۹۷(مهر ۱۳۷۶) تا آوریل ۲۰۱۰ (اسفند ۱۳۸۸) استفاده شده است.
شاخصS&P500[85] فهرستی است از ۵۰۰ سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک و نزدک می باشد.همچنینشاخص XU100 شاخص صد شرکت فعال بورس استانبول می باشد و KLSE شاخص کل قیمت بازار سهام مالزی که در اکثر مطالعات به عنوان شاخصی برای بازارهای سهام امریکا، ترکیه و مالزی در نظر گرفته شده اند.
شکل۳-۱- نمودار شاخص سهام کشورهای ایالات متحده، ترکیه، مالزی و ایران
مزیت های داده های هفتگی در مقایسه با داده های روزانه عبارتند از:
الف) اختلال در تفاوت روزهای تجاری کاهش می یابد: روز تجاری یک کشور ممکن است در کشور دیگر تعطیل باشد.
ب) از تفاوت های زمانی ناشی از تفاوت های جغرافیایی اجتناب می شود: چهار کشور مورد مطالعه در مناطق مختلف هستند که با ساعات باز و بسته شدن متفاوت، مواجه اند.
به همین دلایل تئودوشیو، کاهیا، کوتمس و کریستفی(۱۹۹۷)[۸۶]از داده های سری زمانی هفتگی استفاده نموده اند.
۳-۳-۶) بازدهی بازار سهام و آماره های توصیفی
بازدهی بازار سهام برپایه شاخص های قیمت بازار سهام بصورت زیر محاسبه شده است:
که در آن شاخص قیمت بازار سهام در دوره t است.
جدول ۳-۱- آماره های توصیفی سری های بازدهی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

ایالات متحده ترکیه مالزی ایران
میانگین ۰٫۰۰۰۲۸۰ ۰٫۰۰۴۹۶۸ ۰٫۰۰۰۶۸۰ ۰٫۰۰۳۱۱۲
میانه ۰٫۰۰۱۵۶۸ ۰٫۰۰۷۱۴۲