قواعد طراحی اموزشی در نظریه نمایش اجزاء- قسمت 2

شرایط باید مثال‌ها و غیر مثال‌ها به دانش‌آموزان ارائه شود و توصیه می‌شود که ارائه آن‌ها به صورت تصادفی باشد. در مورد روش کارها نیز می‌توان از قاعده همتا سازی استفاده کرد. هنگامی که برای دانش‌آموزان روش کار خاصی را نمایش می‌دهید، یادگیرنده باید شیوه‌های نادرست اجرای آن کار را بداند تا بتواند در این مواقع تصمیم‌های لازم را اتخاذ کند. مسیرهای نادرست یادشده باید مشخص شود و یادگیرنده با آگاهی از آن‌ها از اشتباهات ممکن اجتناب نماید. این کار به یادگیرنده کمک می‌نماید هنگام تمرین، خطاهای خود را به حداقل برساند. در مورد اصول نیز می‌توان قاعده همتا سازی را مورد استفاده قرار داد، زیرا ممکن است یادگیرنده تبیین نادرستی از اصل مورد نظر داشته باشد. باید به دانش‌آموزان نشان دارد که کاربرد یک اصل در چه موقعیت‌هایی صحیح نیست. این کار سبب می‌شود یادگیرنده در کاربرد اصل مورد نظر مهارت بیشتری کسب کند (رائو، 2005؛ به نقلِ نوروزی و رضوی، 1390).

[1] Divergent rule

[2] Isolation rule

[3] Difficulty rule

[4] Matching rule

[5] Entry behaviors

[6] Placement test

[7] Pretest

  • 2