عوامل درگیر در یک پروژه

عوامل درگیر در یک پروژه

عوامل و طرفهای اصلی درگیر در یک پروژه ساخت کارفرما، پیمانکار، مشاور می باشند. در زیر به اختصار توضیحاتی در باره این طرفها داده می شود.

2-1-5-1 کارفرما

کارفرما در لغت به معنای صاحب­کار، صاحب­ کارخانه، آن که به کاری فرمان دهد و نیز کسی که دستور کار بدهد، آمده است و در مقابل کارگر می­باشد. (عمید، 1380، ص 955)

در اصطلاح حقوقی نیز کارفرما کسی است که دیگری را اجیر کند تا به دستور وی کاری معین را انجام دهد.

از دیدگاه حقوقی، کارفرما شخصی است که طرف قرارداد کار یا رابطه کارگری و کارفرمایی است و به این اعتبار، تعهدهایی را در برابر کارگر برعهده می­گیرد که سرمایه و دارایی او تضمینی برای اجرای این تعهدهاست. کارفرما می­تواند یک فرد باشد و یا یک شخص حقوقی.

(جعفری لنگرودی، 1378، ص 1988)

«کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق­السعی کار می­کند. مدیران و مسؤلان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده­دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می­شوند و کارفرما مسؤول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می­گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است». (مفاد ماده3 قانون کار)

 

2-1-5-2 پیمانکار

پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی که برای انجام کار، طبق مقررات و شرایط مندرج در آیین نامه، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده است. (آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه)

2-1-5-2-1 تعریف پیمانکار حقوقی:

پیمانکاری است که پی از ثبت در اداره شرکتها و مالکیتهای صنعتی و یا در اداره ثبت اسناد و املاک، با داشتن شرایط لازم، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده است.  (آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه)

2-1-5-2-2 تعریف پیمانکار حقیقی:

فردی است که با داشتن شرایط لازم، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.

(آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه)

2-1-5-2-3 گواهینامه صلاحیت پیمانکاری:

مدرکی که بر اساس مقررات آیین نامه طیقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و به ازای احراز شرایط لازم از سوی سازمان برای فعالیت پیمانکاری در چارچوب کاربرد این آیین نامه صادر و طی ترتیبات مقرر در این ایین نامه اصلاح و تمدید می گردد. (آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه)