عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی

ویژگیای فردی کارکنان

ویژگیای شغلی

ویژگیای سازمانی

رفتارای رهبری

تحقیقات اولیه در این بخش که به وسیله اورگان و همکارنش انجام شده، بیشتر بر نگرشای کارکنان، گرایشلت و رفتارای حمایتی رهبر متمرکزه. تحقیقات بعدی در بخش های رهبری که به وسیله پودساکوف و همکارانش انجام پذیرفته س، بخش رفتارای رهبری رو به نوعای جورواجور رفتارای رهبری تعاملی و تحولی گسترش دادن. اثرات مربوط به ویژگیای شغلی و سازمانی بیشتر در تئوریای مربوط به جایگزینای مطرح شده که به وسیله صاحب نظران ورد مطالعه قرار گرفته.

پژوهشای اولیه که ویژگیای فردی رو روش زوم کرده، بر دو محور اصلی متمرکزه، اول اینکه اورگان و ریان، عامل کلی مؤثر بر روحیه رو به عنوان مبنای رضایت کارکنان، تعهد سازمانی، درک از عدالت و درک از رفتارای حمایتی رهبری تلقی می کنن: دوم اینکه تحقیقات بیان کننده رابطه با معنی اونا با رفتار شهروندی سازمانیه که خود نشون دهنده مهم بودن این متغیرها در تعیین رفتار شهروندی سازمانیه( پودساکوف، ۲۰۰۰).

روحیه

علت دیگه در فهم رفتار شهروندی سازمانی، تاثیر حالت روحی مثبت فرده. در ده های گذشته بحثای زیادی در مورد برتری شناخت بر عاطفه، در تعیین رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته.

در حالی که پودساکوف و همکارانش(۲۰۰۰) و اورگان و راین(۱۹۹۵)، اثر متغیرهای خاص شخصیتی و مزاجی رو بر ابعاد جور واجور رفتار شهروندی سازمانی، مورد انتقاد قرار دادن. جورج[۱] (۱۹۹۱)، پیشنهاد می کنه که در تحقیقات به جای پرداختن به اثرات حالت مزاجی باید روی اثرات ویژگی صفتی، متمرکز شد.

علاوه بر این جورج(۱۹۹۱) اشاره کرد که بین حالت روحی مثبت در کار و تمایل کارکنان واسه کمک کردن به بقیه( بعد نوع دوستی رفتار شهروندی سازمانی)، رابطه هست؛ پس عاطفه، نقش مهمی در رفتار شهروندی سازمانی بازی می کنه. واقعا تحقیقات گذشته نشون دهنده اینه که این رابطه در مورد ابعاد خاص رفتار شهروندی سازمانی هم صدق می کنه( ملکی نیا و بجانی، ۱۳۸۹).

 

 

 

 

۲ـ۱ـ۶ـ پیامدها و یافته های رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی، بهره وری کارکنان و گروه های کاری، ارتباطات، همکاری و کمکای بین کارکنان رو زیاد می کنه؛ کار تیمی رو تشویق می کنه، نسبت اشتباهات رو کم می کنه و مشارکت و درگیر شدن کارکنان رو در مسائل سازمان، زیاد می کنه و کلا جو سازمانی مناسبی رو جفت و جور می آورد. رفتار شهروندی سازمانی  از راه تاثیرگذاری بر عوامل دورن سازمانی، بهبود روحیه، افزایش تعهد سازمانی، رضایت شغلی، کاهش نیات ترک شغل، کاهش غیبت و رفتارای داغون کننده شغلی و هم با تأثیرگذاری بر بهتر شدن عوامل برون سازمانی هم چون رضایت شغلی، کیفیت خدمات و هم وفاداری مشتریان، موجب تعالی کیفیت کارکرد کارکنان می شه( کاسترو[۲]و همکاران، ۲۰۰۴).

جوهره کلیدی در تعریف اورگان از رفتار شهروندی سازمانی، اینه که اینجور رفتاری، تاثیر سازمانی رو زیاد می کنه. در تحقیقات تجربی زمینه های مختلفی که رفتار شهروندی سازمانی رو شدنی می کنه:

افزایش بهره وری مدیریت و کارکنان

آزاد کردن منابع انسانی که می تونن واسه مقاصد مولدتری مورد استفاده قرار گیرند

کاهش نیاز اختصاص منابع کم پیدا به وظایفی که فقط جنبه نگهدارندگی داره

تقویت تواناییای سازمانا واسه جذب و نگهداشت کارکنان موثر

افزایش ثبات کارکرد سازمانا

توانا سازی سازمانا واسه برابری مؤثرتر با تغییرات محیطی( ملکی نیا و بجانی، ۱۳۸۹).

[۱]- Jorg

[۲] – Castro