علل پیدایش فرسودگی شغلی

5 علل پیدایش فرسودگی شغلی

عامل اصلی و اولیه فرسودگی کاری عبارت از اینکه شخصی در مدت طولانی تحت فشارهای روانی و عصبی شدید باشد.

اما در اینجا باید نکته‌ای را متذکر شویم که علاوه بر عامل مذکور متغیرها و عوامل دیگری نیز در این رابطه نقش اساسی بازی می‌کنند. برای مثال برخی از شرایط کاری از قبیل اینکه فرد احساس کند تلاشهای او بی فایده است و در سازمان فردی نا کارآمد و بی تأثیر است بنظر می‌رسد در ایجاد فرسودگی کاری سهم عمده و مهمی را دارند.

در این شرایط،‌ شخص احساس ضعف و پایین بودن پیشرفت فردی می‌کند و قطعاً این احساس خود،‌ بخش عمده‌ای از فرسودگی کاری محسوب می‌شود.

به همین علت، فرصتهای کم برای ارتقاء و وجود قوانین و مقررات خشک و دست و پاگیر در نظام یک سازمان، در پرورش این پدیده موثرند.

طبق تحقیقات صاحبنظران علوم رفتاری، یکی از مهمترین عوامل ایجاد فرسودگی شغلی درسازمان، سبک رهبری خاصی است که توسط سرپرستان سازمان اتخاذ می‌شود. تحقیقات حکایت می‌کند که کارکنانی که با سرپرستان دارای ملاحظه‌کاری کم،‌ کار می‌کنند بطور مثال پایین بودن رفاه و آسایشی کارکنان و پایین بودن روابط دوستانه و گرم بین سرپرستان و پرسنل نسبت به افرادی که رابطه صمیمانه‌تری را با سرپرستان خود دارند، بیشتر در معرض ابتلا به فرسودگی شغلی قرار دارند. سبک ملاحظه کاری تقریباً هم معنای مهارتها و نظرات مکتب روابط انسانی است. براساس دیدگاههای کارشناسان رفتار سازمانی، رفتار ملاحظه‌ کارانه شامل کارهایی از قبیل مشاوره، گوش فرا دادن و پیشنهادهای یاری دهنده به اعضای سازمان می‌شود. به هر حال وجود سبک ملاحظه‌ کاری معقول در سازمان در کاهش فرسودگی کاری می‌تواند موثر واقع شود (شاتزرونا مروف، 1988).

تحقیقات حکایت از این دارند که موارد کمتری از فرسودگی شغلی در بین اشخاص متأهل نسبت به افراد مجرد گزارش شده است دلیل این امر نیز شاید داشتن روابط عاطفی، حمایتهای اجتماعی در بین افراد متأهل می باشد(بارون و گرین برگ 1990).