مقاله دانشگاهی – شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی …

درست بودن انجام کلیه تعاملات بانکی آنلاین با مشتریان، پردازش صحیح کلیه تراکنش ها الکترونیکی(صادقی ونعمتی ،1391)

4

دسترسی

مناسب بودن محل قرار گیری تجهیزات وتکنولوژیهای مورد نیاز )مانند خودپردازها(، در دسترس بودن همیشگی خدمات بانکداری الکترونیک بانکها(صادقی ونعمتی ،1391)

5

امنیت

عدم دسترسی افراد غیر مسئول به اطلاعات شخصی مشتریان،انجام کلیه اقدامات امنیتی برای حفاظت از اطلاعات مالی(صادقی ونعمتی ،1391)

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

6

سهولت

ارائه خدمات در هر کجا و هر زمان، استفاده آسان از خدمات(صادقی ونعمتی ،1391)

7

به موقع بودن اطلاعات

خدمات باید دائم ، فوري ،سریع ، دسترس و از طرق مختلف در کليه ساعات شبانه روز قابل دسترسی باشد . مشتریان توقع دارند
امورات مالی و مشكلات خود را با استفاده از امكانات نوین بانك در طيف گسترده تري از شبانه روز انجام دهند(شمشیری وکرامتی ، 1393 )

8

تصویر ذهنی از بانک

آگاهی عمومی از خدمات الکترونیکی بانکها، شهرت خدمات بانکداری الکترونیک(صادقی ونعمتی ،1391)

فصل سوم
روش شناسی تحقیق
 
مقدمه
هر تحقيق و پژوهشي با يك مساله آغاز ميگردد. مساله تحقيق موجب ايجاد سوالهايي در ذهن محقق گرديده و به ارائه فرضيه منجر ميشود. بنابراين وظيفه اصلي و اساسي هر محقق، بررسي و پژوهش براي تأييد يا رد فرضيههاست. براي پاسخگويي به سؤالات پژوهش ونتيجهگيري در خصوص دادههاي جمعآوري شده در مورد تحقيق، ورودي اساس و پايه محقق ميباشد و در نهايت محقق بايستي با توجه به دادههاي گردآوري شده در خصوص رد يا تأييد فرضيهها و پاسخگويي به سؤالات بعدي اقدام نمايد. اما همان گونه كه آشكار و محرز ميباشد. دادهها، اطلاعات خام و غيرقابل اتكايي هستند كه جهت تبديل شدن به اطلاعات قابل استفاده بايستي تحليل گردند تا بتوان بر اساس اطلاعات بدست آمده اقدام به تصميمگيري نمود. لذا در این فصل به بررسی چگونگی گردآوری دادهها، تحلیل آنها جهت استفاده از دادههای خام در راستای سؤالات تحقیق پرداخته میشود. همچنین در این فصل، تعریف و تفصیل مفاهیم اساسی همچون (جامعه آماری، نمونهگیری و چگونگی پاسخگویی به سؤالات) ارائه گردیده و مفاهیم اساسی فوق برای تحقیق حاضر بررسی میگردد.
 
روش تحقيق
محقق پس از تهيه و تنظيم موضوع تحقيق بايد در فكر انتخاب روش تحقيق باشد. هدف از انتخاب روش تحقيق، اين است كه مشخص شود براي بررسي موضوعي خاص چه روش تحقيقي لازم است و محقق چه روش يا شيوهاي را اتخاذ كند تا او هرچه دقيقتر و سريعتر به پرسش يا پرسشهاي مورد نظر دست يابد. تحقيق توصيفي شامل مجموعه روشهايي است كه هدف آنها توصيف كردن شرايط يا پديدههاي مورد بررسي است(سرمد و همكاران،1383).با توجه به اين كه تحقيق حاضر، به جمعآوري اطلاعات براي پاسخ به سوالهاي مربوط به وضعيت فعلي ميپردازد، لذا روش تحقيق به كار رفته در اين طرح، توصيفي – پیمایشی می باشد.