تحقیق – شبیه سازی عرضه و تقاضای برق به تفکیک مناطق ایران- قسمت 4

4-9-2 روش اثر‌هاي ثابت…………………………………………………………………………………………………………87
4-9-3 روش اثرات تصادفی……………………………………………………………………………………………………..88
4-9-4 آزمونها………………………………………………………………………………………………………………………….89
4-10 تراز برق مناطق………………………………………………………………………………………………………………….92
4-11 تعیین اعتبار………………………………………………………………………………………………………………………94
4-11-1 اعتبار مدل…………………………………………………………………………………………………………………….96
4-11-2 فروض اساسی مدل……………………………………………………………………………………………………….97
4-12 انتخاب گام زمانیDT……………………………………………………………………………………………………….97
الف) آزمون پایه…………………………………………………………………………………………………………………………..99
ب) آزمون باز تولید رفتار………………………………………………………………………………………………………….100
پ) آزمون ساختاری مدل………………………………………………………………………………………………………….102
4-13 شبیهسازی تراز انژی الکتریکی در سطح منطقه ای و کشور………………………………………..103
4-14 سناریو رشد8% تولید ناخالص داخلی طبق برنامه توسعه………………………………………………108
4-15 سناریوفرض افزایش قیمت(با فرض رشد 4% )………………………………………………………………112
فصل پنجم: جمعبندی و نتیجهگیری………………………………………………………………………117
ارائه پیشنهادهای سیاستی……………………………………………………………………………………………………….120
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..124
پیوست:………………………………………………………………………………………………………………………………………128
فهرست جداول صفحه
جدول( 1.3) مصارف داخلی و تلفات شبکههای برق کشور طی سالهای 90-1384………………………………………..54
جدول (2.3) مجموع ظرفیت اسمی نیروگاههای کشور (مگاواتساعت)……………………………………………………56
جدول(3.3) مجموع ظرفیت عملی نیروگاههای کشور………………………………………………………………………..57
جدول(4.3) تولید ناویژه برق انواع نیروگاهها به تفکیک مناطق……………………………………………………………58
جدول(5.3) سهم بخشهای مختلف در مصرف برق تأمین شده توسط وزارت نیرو90-1384…………………….59
جدول(6.3) تعداد مشترکین برق به تفکیک نوع تعرفه 90-1384……………………………………………………….63
جدول(7.3) هزینه تمام شده برق به تفکیک نوع تعرفه………………………………………………………………………63
جدول(3-8) نیروگاههای احداث شده توسط بخش خصوصی تا پایان سال 1390…………………………………….66
جدول(3-9) میزان تبادل انرژی الکتریکی بین مناطق در سال 1390…………………………………………………..68
جدول(3-10) جریان منابع و مصارف بخش برق کشور………………………………………………………………………………………………………….69
جدول(4-1) متغیرهای مدل عرضه………………………………………………………………………………………………..82
جدول(4-2) متغیرهای مدل عرضه نیروگاههای حرارتی…………………………………………………………………….85
جدول(4-3) عرض از مبدا مناطق………………………………………………………………………………………………….91
جدول(4-4) متغیر مدل تراز برق………………………………………………………………………………………………….94
جدول(4-5) انتخاب DT……………………………………………………………………………………………………………98
جدول(4-6) انتخاب DT…………………………………………………………………………………………………………….98
جدول(4-7) آزمون پایه……………………………………………………………………………………………………………….99