شبیه سازی عرضه و تقاضای برق به تفکیک مناطق ایران- قسمت 30

1389

2/665

2/520

9/520

1/477

5/854

1390:
باسوخت یارانه
با سوخت آزاد

7/731
1/1535

2/572
5/1200

0/573
2/1202

8/524
0/1101

9/939
9/1971

منبع: ترازنامه انرژی کشور سال 1390
متوسط کل قیمت از 7/208ریال به ازای کیلوواتساعت در سال 1389 به حدود 5/409 ریال به ازای هر کیلوواتساعت در سال 1390 رسیده و از رشدی معادل 2/96 درصد برخوردار بوده است. از علل عمده ای افزایش میتوان به اجرای قانون هدفمندی یارانهها اشاره کرد. بر طبق بند ج ماده یک این قانون میانگین قیمت قیمت فروش داخلی برق باید به گونهای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج توسعه معدل قیمت تمام شده آن باشد. بیشترین میزان افزایش ریالی به ازای هر کیلوواتساعت به ترتیب به بخشهای سایر مصارف، عمومی، خانگی، صنعت و کشاورزی به ترتیب با 2/676، 275، 6/192، 3/178و 9/78 ریال اختصاص داشته است. هزینه تمام شده برق متأثر از عواملی همچون سهم کم تولید انرژی نیروگاههای برقآبی ، وسعت شبکه، دور بودن مراکز بار شبکه از یکدیگر، ترکیب نامناسب الگوی مصرف و ضریب بار بالای شبکه، می باشد. با توجه به اینکه تولید و مصرف انرژی برق همزمان صورت میگیرد و نحوه مصرف در هزینه تمام شده هر کیلوواتساعت انرژی برق تأثیر مستقیم میگذارد.
3-16 خصوصیسازی در صنعت برق
رشد تقاضای برق، تعداد مشترکین و افزایش توقع از سطح کیفیت خدمات صنعت برق از یک سو و کمبود منابع مالی مورد نیاز از دیگر سو سبب گردید تا رویکرد دولت به سمت خصوصیسازی صنعت برق معطوف گردد و اقداماتی برای جذب مشارکت بخش خصوصی صورت گیرد. این در حالی است که فعلاٌ منابع مالی و وجوه سرمایهگذاری مورد نیاز صنعت برق عموماٌ از طریق منابع داخلی صنعت، بودجههای مکمل دولتی، استقراض رسمی از سیستم بانکی داخلی، فروش اوراق مشارکت در داخل کشور، دریافت وام و اعتبار از آژانسهای چند جانبه و دو جانبه بینالمللی تأمین میشود. در حال حاضر مشارکت بخش خصوصی از طریق واگذاری نیروگاهها به بخش خصوصی و یا مشارکت بخش خصوصی در ساخت نیروگاه صورت میپذیرد. مطابق با برنامههای وزارت نیرو 44 نیروگاه مشمول واگذاری شدند. از این تعداد تا پایان سال 1390، 16 نیروگاه به بخش خصوصی تحویل داده شده و 10 نیروگاه نیز در حال تحویل میباشند. 18 نیروگاه دیگر، برای عرضه جهت واگذاری معرفی گردیدهاند.
افزایش مشارکت بخش غیر دولتی در طزحهای توسعه نیروگاهی با چالشهایی روبرو است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

  • تأخیر در تصویب طرحها توسط شورای اقتصاد
  • تاخیر در پرداخت صورتحسابهای فروش برق
  • تأخیر در اعطای مجوزهای زیستمحیطی
  • تأخیر در تصرف یا تملک زمین
  • عدم هماهنگی لازم جهت سوخترسانی به نیروگاه
  • عدم استفاده بهینه از منابع موجود در صندوق توسعه ملی