مقاله – شبیه سازی عرضه و تقاضای برق به تفکیک مناطق ایران- قسمت 28

3223

159

2581

98

1390

22216

1083

3400

174

2851

112

منبع :ترازنامه انرژی کشور 1390
1.افزایش تعداد مشترکین بخش کشاورزی در نتیجه کاهش تعداد مشترکین بخش صنعتی به دلیل تغییر تعرفه برخی مشترکین صنعتی به کشاورزی بوده است.
3-15 قیمت برق
برق یکی از انواع انرژی است که با توجه به سهولت تبدیل، سهولت استفاده، کمخطر بودن و همچنین ملاحظات زیستمحیطی بیشتر از سایر انواع آن مورد توجه میباشد. برق به عنوان یک منبع تامین انرژی موردنیاز بخشهای مختلف اقتصادی از یک سو و به عنوان یک شاخص رفاه اجتماعی از سوی دیگر، یکی از اهرمهای توسعه محسوب شده و مبحث قیمت و هزینه تمام شده آن برای بخشهای مختلف اقتصادی از اهمیت ویژهای برخوردار است. در ایران، پرداختهایی که توسط مشترکان برق صورت میگیرد، براساس هزینه تمام شده برق نمیباشد. بلکه براساس تعرفههایی است که در تدوین آن مسایل متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موثر بوده است. تعرفه میتواند به عنوان ابزاری کارآمد برای بهینهسازی مصرف برق مشترکین باشد، اما عدم اصلاح آن متناسب با افزایش هزینه تمام شده موجب مصرف بیرویه برق میگردد. تعرفههای برق براساس نوع فعالیت یا کاربری آن به تعرفههای خانگی، عمومی، صنعتی، کشاورزی و سایر مصارف تقسیم میشوند. تعرفهها متناسب با تفاوتهای فصلی و منطقهای تغییر میکنند، همچنین دو مؤلفه رطوبت و متوسط بیشینه دما در تعیین تعرفه برق خانگی دخیل است[92]. از سال 1388 در تعیین تعرفه بخش خانگی با توجه به تفاوتهای اقلیمی، کشور از نظر آب و هوایی به 5 منطقه جداگانه تقسیم شد که شامل یک منطقه عادی و 4 منطقه گرم بود. مناطق 1 تا 3 دارای درجه حرارت بالا و آب و هوای مرطوب و منطقه 4 دارای آب و هوای خنک با متوسط بیشینه دمای بیشتر از 40 درجه میباشد. همچنین در سال 1390 مشترکین خانگی دیماندی از پرداخت بهای قدرت معاف میباشند. در تعرفه بخش سایر مصارف، مشترکین فشار ضعیف با قدرت کمتر از 30 کیلووات هم با توجه به شرایط اقلیمی بهای برق خود را پرداخت میکنند و در تعیین تعرفه بخش سایر مصارف در مناطق گرمسیر شرایط ویژه در نظر گرفته میشود. در فصل تابستان از کلیه مشترکین به استثنای اشتراکهای خانگی عادی و آزاد در کلیه مناطق، پیک فصل دریافت میشود.
جدول(7.3) هزینه تمام شده برق به تفکیک نوع تعرفه (ریال/کیلوواتساعت)

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

سال خانگی عمومی کشاورزی صنعتی سایرمصارف
1384 6/349 7/300 5/281