منابع مقالات علمی : شبیه سازی عرضه و تقاضای برق به تفکیک مناطق ایران- قسمت 19

5/4321

5/6535

منبع:ترازنامه انرژی سال 1390
3-11 تولید انرژی الکتریکی
اولین، اصلیترین و مهمترین بخش صنعت برق تولید نیرو میباشد، از سوئی هزینهبر بودن زیاد واحدهای تولیدی و از سوی دیگر نقشی که این واحدها در تامین برق به عهده دارند ایجاب میکند که همواره احداث نیروگاههای جدید و سرویس و نگهداری از واحدهای قدیمی با دقت و وسواس کافی و برنامهریزی هر چه صحیحتر و روزآمدتر صورت گیرد. کمبود ظرفیت تولیدی نیروگاههای کشور، اثرات نامطلوب خاموشی برق را در پی دارد که گاه ضربات جبران ناپذیری به پیکرهی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور وارد میکند[88]. تولید برق عمدتاٌ تابعی از مصرف مشترکین مختلف است. بنابراین تولید برق بایستی با توجه به نیاز مصرف برق مشترکین و میزان تلفات شبکههای انتقال و توزیع و مصارف داخلی صورت گیرد. تولید انرژی الکتریکی نیروگاههای کشور در سال 1390 به 2/240063 گیگاواتساعت رسید که نسبت به سال قبل از آن حدود 1/3 درصد رشد داشته است[89]. با توجه به اقلیم و شرایط آب و هوایی در ایران، تولید برق در کشور عمدتاٌ توسط نیروگاههای حرارتی صورت میگیرد. به طوری که در سال مورد بررسی 7/94 درصد از کل برق تولیدی کشور توسط نیروگاههای حرارتی، 5 درصد توسط نیروگاههای آبی و 3/0 درصد توسط نیروگاههای تجدیدپذیر و اتمی تامین گردیده است. از کل برق تولیدی کشور حدود 8/86 درصد توسط وزارت نیرو،1/9 درصد توسط بخش خصوصی و 1/4 درصد توسط صنایع بزرگ تامین شده است. در سال 1390، رشد تولید برق نیروگاههای صنایع بزرگ نسبت به سال قبل 8/29 درصد، نیروگاههای بخش خصوصی 4/4 درصد و نیروگاههای وزارت نیرو 9/1 درصد بوده است. با توجه به سیاستهای خصوصیسازی در کشور و با آغاز فعالیت این بخش در صنعت برق از سال 1384 تاکنون، سهم وزارت نیرو در تولید برق 3/9 درصد کاهش داشته و از 1/96درصد در سال 1384 به 8/86درصد در سال 1390 رسیده است. از سوی دیگر سهم نیروگاههای بخش خصوصی 7/7درصد افزایش یافته و از 3/1درصد در سال 1384 به 1/9درصد در سال 1390 رسیده است. سهم نیروگاههای بخاری 9/39درصد از کل تولید، نیروگاههای گازی 5/24درصد، نیروگاههای چرخه ترکیبی 3/30درصد، نیروگاههای برقآبی 5 درصد، نیروگاههای دیزلی و برقبادی و انرژیهای نو 1/0درصد، نیروگاه اتمی 2/0 درصد از کل تولید را تشکیل می دهند.
جدول(4.3) تولید ناویژه برق انواع نیروگاهها به تفکیک مناطق (گیگاواتساعت)

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

1385 1386 1387 1388 1389 1390
آذربایجان 10601 10031 14214 14212 14407 14869
اصفهان 17076 16997 18447 17653 17345