مدل توانمندسازی آناکارول[۱]

 

به نظر کارول نبود هدف مشترک در گروه مشکل کلی سازمانهای امروزیه و وظیفه اصلی رهبر ، ایجاد فضای مثبت هم جهت با ایجاد اشتیاق در کارکنان به سمت اجرای اموره .

اگه گروه ها توانا و ً در اجرای کار سهیم شن ، اون وقت نیازمند اندازه گیری و بازخورد از پیشرفت خود هستن و بازخورد هم جهت با بهبود دائمی [۲]و اصلاح راه مورد نقد و بررسی قرار میگیره. (خلج ، ۱۳۸۸ ،۱۱۱)

 

 

شکل شماره ۲-۱۲ –مدل توانمندسازی آناکارول (برگرفته از خلج ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، ۱۳۸۸، ۱۱۱)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۱-۵-۱۱- مدل توانمندسازی دنیس کینلا[۳]

از دیدگاه کینلا ، توانمندسازی روند بهبود دائمی در کارکرد سازمانیه که از راه پیشرفت و گسترش نفوذ افراد و تیمای شایسته و با صلاحیت به وجود میاد که این خود هم بر کارکرد افراد و سازمان اثر میذاره .

نمودار زیر نشون دهنده مدل توانمندسازی کینلاه .در این مدل شش قدم اصلی هم جهت با ایجاد سازمان توانمندطراحی شده .این گاما به طور کاملً با همدیگه در رابطه ان و باعث ایجاد یه چرخه می شن .عناصر این چرخه عبارتند از :تعریف و رابطه ،تنظیم اهداف و راهبردها ، آموزش ، تنظیم ساختار سازمانی ، تنظیم نظامای سازمانی و آزمایش و پیشرفت .

کینلا عقیده داره در چارچوب اجرای قدم به قدم در قبال اونا آگاهی کامل داشته باشن . یعنی ، وقتی میشه این شش قدم رو اجرا کرد که درک و فهم کاملی از اطلاعات و علم گفته شده در این چرخه ایجاد شده باشه . این ورودیا عبارتند از معنی توانمندسازی ، آثار و تغییرات ، اهداف توانمندسازی ، توانمندسازی ، راهبردهای توانمندسازی ، کنترل در توانمندسازی و نقشا و عملکردها. (خلج ، ۱۳۸۸ ،۱۱۲)

 

شکل شماره ۲-۱۳ –مدل توانمندسازی دنیس کینلا (برگرفته از خلج ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، ۱۳۸۸، ۱۱۲)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کینلا هم اینکه عقیده داره ، توانمندسازی به نتیجه نمی رسه مگه انکه عناصر کیفی در کارکنان ایجاد شه ، یعنی در صورت نبود عناصر کیفی در توانمندسازی این روند ممکنه به معنی ابزاری داغون کننده در دست کارکنان و تیما قرار گیرد .این عناصر کیفی عبارتند از : اخلاق[۴] ، تعهد و توانایی .

[۱] Anna Carrol

[۲] ContinuL Improvement

[۳] Denis Kinla

[۴] Morally