دیدگاه رشد روانی لووینگر

لووینگر[1] (1985 ) در نظریه خود از اصطلاح تحول من استفاده کرده است این واژه در نظریه او بر عوامل درگیر در تحول شخصیت نظیر انگیزش قضاوت اخلاقی پیچیدگی شناختی و شیوه های درک خود و دیگری دلالت دارد اصطلاح من در روان تحلیل گری به گونه های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است ولی لووینگر آن را در معنای متفاوتی به کار می گیرد زیرا او بر خلاف نظر اشپیتز تحول من را فقط محدود به دوره اولیه زندگی نمی داند و برمن[2] (2004 ) در این نظر که تحول من در یک فضای خالی از تعارض صورت می گیرد مخالف است به همین دلیل نظریه او در مورد من و تحول آن بیشتر با نظریه اریکسون قابل مقایسه می باشد ( کراگر[3] 1997 ، لووینگر[4] ،1985 به نقل از کراگر 1997 ).

پس از انجام مطالعات خود به شیوه تکمیل جملات ناتمام مدلی از تحول من دست یافت که در آن من طی مراحلی ثبت و متوالی تحول می یابد . هر مرحله با شیوه های کنترل سبکهای بین فردی و هوشیاری ذهنی مشخص می شود لووینگر ابتدا 4 مرحله را برای تحول من شناسایی نمود ولی بعدها مراحل دیگر و همچنین سطوح بین مرحله ای را به آنها اضافه نمود . او در نهایت 6 مرحله را در تحول من ذکر کرده که به ترتیب در زیر آمده است 0 ـ I مرحله پیش اجتماعی

1 ـ I مرحله همزیستی :

2ـ I مرحله تکانشی / میان مرحله خود محافظتی ( دلتا )

3ـ I مرحله همنوایی 4 / 3 ـ I سطح خود آگاهی دوره انتقال از مرحله همنوایی به مرحله هوشیاری

4ـ I مرحله هوشیاری / 4 / 5 I سطح تفرد ، انتقال از هوشیاری به مرحله استقلال

5ـ I مرحله استقلال

6 ـ I مرحله یکپارچگی

ششمین مرحله در نظریه لووینگر به عنوان فراتر رفتن از مرز تعارضات مراحل پیش تعریف شده است علاوه بر این پیچیدگی شناختی بیشتر ارتباطات بین فردی رشد یافته تر و توجه به استقلال که همگی در مراحل قبل به تدریج ایجاد شده اند هم اکنون در یک ترکیب تازه از هویت و فردیت فرار می گیرند که این مفهوم به دیدگاه اریکسون در مورد وفاداری یا تعهد پس از جست و جوی هویت نزدیک می شود(شرفی،1380)

[1] loringer

[2] breman

[3] crager

[4] lovinger