دانلود مقاله با موضوع تجدید ارزیابی

ا 21 سال؛ و 52 نفر (5/13%) بیش از 21 سال سابقه کاری داشته‌اند.
همچنین بررسی سابقه کاری پاسخ دهندگان نشان می‌دهد که سابقه کاری 216 نفر (2/56%) کمتر از 6 سال بوده است؛ 75 نفر (5/19%) بین 6 تا 11 سال در شرکت کنونی سابقه کاری داشته‌اند؛ 34 نفر (9/8%) بین 11 تا 16 سال در شرکت کنونی سابقه کاری داشته‌اند؛ 34 نفر (9/8%) بین 16 تا 21 سال در شرکت کنونی سابقه کاری داشته‌اند؛ و 25 نفر (5/6%) بیش از 21 سال در شرکت کنونی سابقه کار داشته‌اند.
از اطلاعات عمومی پاسخ دهندگان به پرسشنامه ها می توان این گونه استنباط نمود که در مجموع:
رشته تحصیلی پاسخ دهندگان با موضوع تحقیق مرتبط بوده است؛
موقعیت شغلی پاسخ دهندگان به گونه ای است که دارای مسئولیت در سطوح بالای مدیریتی هستند و به عبارت دیگر جزو مدیران رده عالی مدیریت بوده اند؛
از تجربه حرفه ای کامل جهت پاسخگویی به سؤالات برخوردار بوده اند؛
مدرک تحصیلی حاکی از دانش بالای پاسخ دهندگان می باشد.
بنابراین، می‌توان چنین نتیجه گرفت که پاسخ‌دهندگان در کل افرادی مطلع و مسئول بوده‌اند که توان ارائه پاسخ‌های آگاهانه را دارا می‌باشند. در نتیجه، پاسخ‌های آنها با فرض ثابت نگاه داشتن سایر متغیرها، موجب افزایش اعتبار تحقیق گردیده است.
نگاره شماره 4-1: اطلاعات جمعیت شناسی
جنسیت
تعداد
درصد
زن
41
7/10
مرد
343
9/89
جمع
384
100
رشته تحصیلی
تعداد
درصد
حسابداری
301
4/78
مدیریت
76
7/19
اقتصاد
6
6/1
سایر رشته‌ها
1
3/0
جمع
384
100
موقعیت شغلی مدیران
تعداد
درصد
عضوهیأت مدیره
12
1/3
مدیرعامل
15
9/3
معاون مالی و اداری
65
9/16
مدیرمالی
134
9/34
مدیر سرمایه‌گذاری
43
3/11
رئیس حسابداری
115
9/29
جمع
384
100
ادامه نگاره شماره 4-1: اطلاعات جمعیت شناسی
سابقه کاری
تعداد
درصد
بین 1 تا 6 سال
61
9/15
بین 6 تا 11 سال
96
25
بین 11 تا 16 سال
104
1/27
بین 16 تا 21 سال
71
5/18
بیش از21 سال
52

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5/13
جمع
384
100
سابقه کاری در شرکت
تعداد
درصد
بین 1 تا 6 سال
216
2/56
بین 6 تا 11 سال
75
5/19
بین 11 تا 16 سال
34
9/8
بین 16 تا 21 سال
34
9/8
بیش از21 سال
25
5/6
جمع
384
100
مقطع تحصیلی
تعداد
درصد
دیپلم و زیر دیپلم
9
3/2
فوق دیپلم
15
9/3
لیسانس
215
56
فوق لیسانس
143
3/37
دکتری
2
5/0
جمع
384
100
4-3. نتایج آزمون فرضیات
برای آزمون فرضیات پژوهش حاضر، 7 سوال مطرح گردید. از مجموع پاسخ‌های دریافت شده برای سوالات مذکور، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرارگرفت. سپس به جمع‌آوری نظرات در خصوص روش‌های تجدیدارزیابی دارایی‌ها و همچنین شناسایی موانع موجود در مسیر ارائه ارزش نهفته بازار دارا‌یی‌ها پرداخته شد، که در ادامه فصل به تشریح نتایج حاصل می‌پردازیم.
4-3-1. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
فرضیه اول پژوهش حاضر به شرح زیر می‌باشد:
فرضیه اول:
: ذینفعان به‌منظور اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، از ارزش نهفته بازار دارایی‌ها استفاده می‌کنند.
: ذینفعان به‌منظور اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، از ارزش نهفته بازار دارایی‌ها استفاده نمی‌کنند.
داده‌های مربوط به سودمندی ارزش نهفته بازار دارایی‌ها، از طریق 4 سوال اول پرسشنامه 7 سؤالی به دست آمد. سؤالات و درصد فراوانی پاسخ به هر گزینه در نگاره شماره 4-2 ملاحظه می‌شود.
نگاره شماره 4-2 : سوالات سودمندی ارزش نهفته بازار دارایی‌ها
شماره سوال
عنوان سوال
درصد پاسخ‌ها
کاملاً موافق
موافق
نظری ندارم
مخالف
کاملاً مخالف
1
نظر شما درباره تحصیل منابع (سرمایه) از طریق وثیقه‌گذاری دارایی‌ها نزد اعتباردهندگان چیست؟
3/33
2/53
3/8
2/4
1
2
نظر شما درباره استفاده از حقوق مالی دارایی‌ها برای تحصیل منابع (سرمایه) چیست؟
8/19
9/52
2/24
1/3
0
3
نظر شما درباره استفاده از روش‌های سنتی استهلاک برای تعیین هزینه جایگزینی دارایی‌ها چیست؟
2/5
8/12
6/27
8/37
7/16
4
شما به عنوان یک سرمایه‌گذار تا چه حد در رابطه با تأثیر ارزش بازار دارایی‌های شرکت بر تصمیمات سرمایه‌گذاری موافق هستید؟
2/48
6/45
2/4
1/2
0
همان‌طور که در فصل پیش اشاره شد برای آزمون فرضیات این پژوهش از روش آماری t تک نمونه‌ای استفاده شده است. در این آزمون اگر دو شرط زیر برقرار باشد، فرضیه مورد تأیید قرار می‌گیرد، در غیر این صورت فرضیه رد می‌شود. این دو شرط عبارتند از:
احتمال آزمون (5 درصد) کوچکتر از ضریب خطا باشد.
میانگین (Mean) مشاهدات محاسبه شده، بزرگتر از میانگین فرضیه باشد.
در تحقیق حاضر ضریب خطا برابر 5 درصد و به عبارت دیگر سطح اطمینان 95 درصد انتخاب شده است. همچنین با توجه به قالب پرسشنامه طراحی شده که پنج گزینه‌ای و ارزش‌های 1 الی 5 را در بر می‌گیرد، میانگین برابر با 3 (معادل 60% می‌باشد)، در نظر گرفته می‌شود. براساس فرضیات ارائه شده و تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS نتایج زیر حاصل شد که به طور خلاصه در نگاره 4-3 آورده شده است.
نگاره شماره 4-3 : بررسی سودمندی ارزش نهفته بازار دارایی‌ها بر تصمیمات ذینفعان
معیار سنجش = 3
شماره سوال
میانگین مشاهدات
آماره t
ضریب خطا
تأیید یا رد
1
135/4
378/27
000/0
تأیید
2
893/3
492/23
000/0
تأیید
3
479/3
742/8
000/0
تأیید
4
398/4
888/40
000/0
تأیید
نتیجه نهایی
857/3
360/40
000/0
تأیید
همان‌طور که در نگاره شماره 4-3 ملاحظه می‌شود در تمامی سوالات ضریب خطا برابر 000/0 می‌باشد که کمتر از 05/0 است، همچنین میانگین مشاهدات تمام سوالات بزرگتر3 می‌باشد. برای نتیجه نهایی حاصل از سؤالات این بخش نیز ضریب خطا 000/0 می‌باشد که از 05/0 کمتر است. همچنین آماره t برابر 360/40 و میانگین مشاهدات 857/3 می‌باشد که بیشتر از میانگین فرضیه (عدد 3) می‌باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان بیش از 95/0 فرضیات مبنی بر سودمندی ارزش نهفته بازار دارایی‌ها در تصمیمات ذینفعان تأیید می‌گردد؛ لذا در سطح اطمینان بیش از 95/0 می‌توان ادعا کرد که ارائه و افشاء ارزش نهفته بازار دارایی‌ها در تصمیمات ذینفعان مؤثر است.
نتایج تحقیق میلاد (2008) نشان داد ارائه و افشاء ارزش نهفته بازار دارایی‌ها در تصمیمات سرمایه‌گذاری ذینفعان مؤثر و برای اخذ تصمیمات بهتر سرمایه‌گذاری سودمند است. آزمون فرضیه مشابه بین سرمایه‌گذاران امریکایی نشان داد که ارائه و افشاء ارزش نهفته بازار دارایی‌ها سبب بهبود تصمیمات سرمایه‌گذاری استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی شده است.
در خصوص سوالات این بخش ذکر این نکته ضروریست که سوال سوم با عنوان «نظر شما درباره استفاده از روش‌های سنتی استهلاک برای تعیین هزینه جایگزینی دارایی‌ها چیست؟» مطرح گردید. با توجه به اینکه تأیید فرضیات این پژوهش توسط این سوال منوط به پاسخ منفی (کمتر از3) به این سوال بود، لذا برای نتیجه‌گیری کلی از سوالات این بخش می‌بایست پاسخ‌های این سوال با بقیه سوالات همگن گردد، که برای این‌کار از متغیر دیگری که صرفاً پاسخ‌های این پرسش را از منفی به مثبت تبدیل نموده بود (برای مثال پاسخ 1 را به 5 و بلعکس تبدیل می‌نمود) استفاده شد.که میانگین پاسخ‌های داده شده به این سوال مطابق نگاره 4-3 برابر 479/3 و آماره t آن معادل 742/8 می‌باشد.
4-3-2. نتایج حاصل از آزمون فرضیه
دوم
فرضیه دوم پژوهش حاضر به شرح زیر می‌باشد:
: ارزش بازار دارایی‌ها، سرمایه‌گذاران را در اتخاذ تصمیمات بهتر سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.
: ارزش بازار دارایی‌ها، سرمایه‌گذاران را در اتخاذ تصمیمات بهتر سرمایه‌گذاری کمک نمی‌کند.
داده‌های مربوط به اخذ تصمیمات بهتر سرمایه‌گذاری، از طریق سوالات 5 الی 7 بخش اول پرسشنامه به دست آمد سؤالات و درصد فراوانی پاسخ به هر گزینه در نگاره شماره 4-4 ملاحظه می‌شود.
نگاره شماره 4-4 : سوالات مربوط به اخذ تصمیمیات بهتر سرمایه‌گذاری
شماره سوال
عنوان سوال
درصد پاسخ‌ها
کاملاً موافق
موافق
نظری ندارم
مخالف
کاملاً مخالف
5
در صورتی که در سهام شرکتی سرمایه‌گذاری کرده‌اید، به عنوان یک سرمایه‌گذار از ارزش بازار دارایی‌های شرکتی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اید، آگاهی دارید؟
4/16
5/37
6/32
2/12
3/1
6
نظر شما به عنوان یک سرمایه‌گذار درباره نیاز به دانستن ارزش بازار دارایی‌های شرکت برای اخذ تصمیمات بهتر سرمایه‌گذاری چیست؟
5/54
9/40
6/2
1
1
7
نظر شما درباره اینکه شرکت‌ها مالیات دارایی‌های خود را براساس ارزش واقعی(بازار) دارایی بپردازند، چیست؟
8/6
18
7/17
32
5/25
برای آزمون این فرضیه نیز از روش آماری t تک نمونه‌ای استفاده و ضریب خطا برابر 5 درصد انتخاب شده است. همچنین با توجه به قالب پرسشنامه طراحی شده که پنج گزینه‌ای و ارزش‌های 1 الی 5 را در بر می‌گیرد، میانگین برابر با 3 (معادل 60% می‌باشد)، در نظر گرفته می‌شود. براساس فرضیه ارائه شده و تجزیه و تحلیل داده‌ها نتایج ارائه شده در نگاره 4-5 حاصل شد.
نگاره شماره 4-5 : سؤالات مربوط به اخذ تصمیمات بهتر سرمایه‌گذاری
معیار سنجش = 3
شماره سوال
میانگین مشاهدات
آماره t
ضریب خطا
تأیید یا رد
5
555/3
455/11
000/0
تأیید
6
466/4

056/41
000/0
تأیید
7
484/2
169/8-
000/0
رد
نتیجه نهایی
502/3
346/13
000/0
تأیید
همان‌طور که در نگاره شماره 4-5 ملاحظه می‌شود ضریب خطای بدست آمده برای آزمون این سؤالات 000/0 می‌باشد که از 05/0 کمتر است. همچنین آماره t برابر 346/13 و میانگین مشاهدات 502/3 می‌باشد که بیش‌تر از میانگین فرضیه (عدد 3) می‌باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان بیش از 95/0 فرضیه مبنی بر سودمندی ارزش نهفته بازار دارایی‌ها در اخذ تصمیمات بهتر سرمایه‌گذاری تأیید می‌گردد؛ لذا در سطح اطمینان بیش از 95/0 می‌توان ادعا کرد که ارائه و افشاء ارزش نهفته بازار دارایی‌ها برای اخذ تصمیمات سرمایه‌گذاری سودمند است.
نتایج تحقیق میلاد (2008) نیز نشان داد ارائه و افشاء ارزش نهفته بازار دارایی‌ها برای اخذ تصمیمات بهتر سرمایه‌گذاری سودمند است. آزمون فرضیه مشابه بین سرمایه‌گذاران امریکایی نشان داد که ارائه و افشاء ارزش نهفته بازار دارایی‌ها سبب بهبود تصمیمات سرمایه‌گذاری استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی شده است.
همان‌طورکه ملاحظه می‌شود سوال هفتم و پایانی این بخش با میانگین مشاهدات 484/2 و آماره t، 169/8- ، دارای نتیجه متفاوت با دیگر سوالات این بخش می‌باشد، با دقت در سوال 7 و نتایج حاصل از آن چنین استنباط می‌شود که پاسخ‌دهندگان، با ارائه و افشاء ارزش بازار دارایی‌ها موافق بوده ولی معتقدند که نباید مالیات دارایی‌ها را براساس ارزش بازار دارایی‌ها پرداخت نمود چرا که این افزایش ارزش دارایی‌ها درآمد تحقق نیافته بوده و قابل تقسیم نمی‌باشد.
4-4. روش تجدیدارزیابی مطلوب از دیدگاه مدیران
با توجه به مجاز بودن «روش تجدیدارزیابی» در استانداردهای حسابداری ایران، به عنوان یکی از روش‌های ارزشیابی دارایی‌ها، و همچنین وجود روش های متعدد تجدید ارزیابی، برخی از روش‌ها مورد‌استفاده برای تجدید ارزیابی مورد پرسش قرارگرفت. سؤالات این بخش به‌همراه درصد فراوانی پاسخ به هرگزینه در نگاره شماره 4-6 ملاحظه می‌شود.
نگاره شماره 4-6 : سوالات مرتبط با روش‌های تجدیدارزیابی
شماره سوال
عنوان سوال
درصد پاسخ‌ها
کاملاً موافق
موافق
نظری ندارم
مخالف
کاملاً مخالف
1
تجدیدارزیابی با بهره گرفتن از روش بهای جایگزینی- ارزش برآوردی
9/9
4/40
4/23
2/23
1/3
2
تجدیدارزیابی با بهره گرفتن از روش بهای جایگزینی – ارزش منصفانه
5/24
5/57
2/11
8/6

 
 
0
3
تجدیدارزیابی با بهره گرفتن از روش بهای جایگزینی مستهلک شده
1/12
2/37
9/29
9/10
9/9
4
تجدیدارزیابی با بهره گرفتن از روش بهای تنزیل شده
2/10
7/24
9/33
26
2/5
5
تجدیدارزیابی با بهره گرفتن از روش خالص ارزش بازیافتنی
9/9
6/46
2/28
8/14
5/0
6
تجدیدارزیابی با بهره گرفتن از روش ارزش نقدی
5/11
5/43
6/27
3/15
1/2
7
تجدیدارزیابی با بهره گرفتن از روش ارزش باقیمانده
8/7
4/28
9/28
2/29
7/5
8
تجدیدارزیابی با بهره گرفتن از روش ارزش انحلال
3/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *