خلاقیت شغلی

 

 

 

 

۲-۳-۲- تعاریف خلاقیت

خلاقیت

خلاقیت از جمله مسائلیه که درباره وجود و تعریف اون تا الان بین محققان و روان شناسا توافق به عمل نیامده. در کل تعریفا خلاقیت رو اینجور تقسیم بندی می کنه: بعضی از تعریفا، ویژگیای شخصیتی افراد رو محور قرار داده، و یه سری های دیگه براساس روند خلاق و تعریفای دیگه طبق محصول خلاق به خلاقیت نگریسته ان.

توافق

تعاریف زیادی درباره خلاقیت ارائه شده، که در زیر به تعدادی از اونا می پردازیم:

پارنز[۲]: خلاقیت رو می توان به شکل بسیار ساده به عنوان توانایی ایجاد چیزی نو و تازه تعریف کرد.

تورنس[۳]: تفکر خلاق به کوتاهیً عبارتست، از پروسه حس کردن مسائل یا کمبود های موجود در اطلاعات، فرضیه سازی درباره حل مسائل و رفع کمبود ها، آزمایش و آزمودن فرضیه ها، بازنگری و بازآزمایی اونا و آخرسر انتقال یافته ها به بقیه(صمدآقایی ،۱۳۸۵).

پری[۴]: خلاقیت، شکستن کلیشه ها، توانائی تغییر در چارچوب طرح و یه راه جدید واسه رسیدن به ایده ها هستش.

ویسبرگ[۵]: خلاقیت توانایی حل مسایلیه، که فرد قبلا حل اونا رو یاد نگرفته.

اشتاین[۶]: خلاقیت فرآیندیه، که نتیجه اون کار تازه ای باشه که به وسیله گروهی تو یه زمان به درد بخور و مهم تلقی شه(امیرحسینی، ۱۳۸۵).

خلاقیت، آفرینش آمیزه ای تازه واسه حل تناقضات، درقالب یه ایده س که خارج از محدوده جواب موجود قرار میگیره( حقیقت جو و ناظم، ۱۳۸۷)..

خلاقیت، شکل دادن تجربه هادر سازمان بندیای تازه س.

تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانهای امروزی، توانایی ایجاد ایده های جدید دارای ارزش واسه مشتریه.

ایده

تیلور[۷] خلاقیت رو شکل دادن تجربه ها در سازمان بندیای تازه می دونه( شیخ مونسی و همکاران، ۱۳۸۹).

[۱]- Creativity

[۲]- Parnaz

[۳] -Torans

[۴] -Pary

[۵] -Visbarg

[۶] -Ashtayn

[۷] – Taylor