تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم و بهینه سازی شرایط تولید این …

جدول1-2- هیدرولیز لاکتوز با تکنیک های مختلف تثبیت
مواد و روش ها
2-1-طرح آزمایش و تجزیه و تحلیل آماری:
روش سطح پاسخ مجموعه ای از تکنیک های آماری است که در بهینه سازی فرآیندهایی به کار می رود که پاسخ مورد نظر توسط تعدادی از متغیرها تحت تاثیر قرار می گیرد .با کمک این طرح آماری ،تعداد آزمایش ها کاهش یافته وکلیه ضرایب مدل رگرسیون درجه دوم و اثر متقابل فاکتورها ،قابل برآورد هستند .
مدل مورد استفاده در RSM عموما رابطه درجه دوم می باشد .در RSM برای هر متغیروابسته مدلی تعریف می شود که آثار اصلی و متقابل فاکتورهارا برروی هر متغیر جداگانه بیان می نماید ،مدل چند متغیره به صورت زیر می باشد .در معادله مذکورY پاسخ پیش بینی شده ، β0 ضریب ثابت ، β12,β3 اثرات خطی ، β11 , β22 , β33 اثرات مربعی و β12 , β13 , β23 اثرات متقابل می باشند .
Y=β01X12X23X311X1222X2233X3212X1X213X1X323X2X3
آزمایشات برای چهار فاکتور (دما ،غلظت آنزیم ،غلظت آلژینات و دبی جریان شیر ) و در سه سطح ،با 5 تکرار در نقطه مرکزی طراحی شده است .(باکس – بنکن[27] 1960) .از نرم افزار SAS برای آنالیز داده ها استفاده شده است .
جدول 2- 4 –طراحی آزمایشات
2-2-مواد شیمیایی و تجهیزات مورد استفاده در آزمایش ها:
-مواد شیمیایی:
-سدیم آلژینات W201502:Sigma- Aldrich
رنگ محصول ،قهوه ای مایل به زرد تا قهوه ای روشن به شکل حالت پودری ،مناسب برای تشکیل ساختار ،ویسکوزیته 5 تا 40 سانتی پوآز و pH برابر با ،5 تا 8 به ازای 1 درصد آلژینات در 25 درجه سانتی گراد .
-آنزیم Ha-Lactase از شرکت GHR HANSEN دانمارک
به رنگ قهوه ای مایل به زرد روشن ،به شکل مایع آنزیمی ،آنزیم موجود در این محصول مربوط به Kluyveromyces lactis است .
-کلسیم کلراید بدون آب از شرکت مرک
-سدیم آزید
-آب مقطر دو بار تقطیر شده
-لاکتوز منوهیدرات
-سیانیدپتاسیم
-تارتارات سدیم پتاسیم
-تجهیزات:
-ستون بیوراکتور در ابعاد تعیین شده ،سفارش داده شده ،طراحی شخصی
-پمپ پریستالتیک و پمپ سیرکولاسیون
Funke Gerber Cryostar-
-سیستم بیدساز سوزنی[28] ، طراحی شخصی
-بن ماری
-دماسنج الکلی
-مگنت
-همزن مغناطیسی با RPM مناسب
-قطره ساز[29] سوسپانسیون آلژین- آنزیم ،طراحی شخصی
-سوزن با شماره معین
-انکوباتور
-بشر در ظرفیت های 50 ،100 و 250
-قیف شیشه ای
-صافی جداکننده بیدها
-نوع شیر که برای تولید شیر کم لاکتوز به کار گرفته شد ،شیر پاستوریزه دارای 1/5 درصد چربی بود .
2-3-طراحی بیوراکتور:
شکل زیر مشخصات طراحی بیوراکتور را نشان می دهد .
شکل 2-1- طراحی Packed Bed Bioreactor
-مشخصات ستون بیوراکتور :
Inner Diameter Of Bioreactor : 2.08 cm

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.