تحقیق – تولید شیر کم لاکتوز به روش مداوم و بهینه سازی شرایط تولید این …

1-6- روش نقطه انجماد و نقطه انجماد شیر…………………………………………………………………………………………………..6
1-6-1-عوامل موثر درتغییرات نقطه انجماد شیر و اصطلاحات نقطه انجماد ………………………………………………7
1-6-2- اصول روش نقطه انجماد …………………………………………………………………………………………………………………8
1-6-3- افت نقطه انجماد و درصد آب کافت لاکتوز………………………………………………………………………………………8
1-6-4- روش نقطه انجماد و کروماتوگرافی مایع و کلرآمین ،در اندازه گیری لاکتوز……………………………………8
1-7- تعریف آنزیم …………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-8- اثر عوامل مختلف روی فعالیت آنزیم ها (دما ، PH و فغالیت آبی) …………………………………………………..10
1-9- تثبیت آنزیم ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………11
1-9-1- اهداف تثبیت آنزیم ………………………………………………………………………………………………………………………12
1-9-2- اثرات تثبیت آنزیم روی پارامترهای سنتیکی ……………………………………………………………………………….12
1-9-3- مزایای آنزیم های تثبیت شده………………………………………………………………………………………………………..12
1-10- روش های تثبیت آنزیم…………………………………………………………………………………………………………………….13
1-10-1- تثبیت با جذب غیر کوالانسی………………………………………………………………………………………………………13
1-10-2- تثبیت از طریق فعل و انفعالات یونی…………………………………………………………………………………………..13
1-10-3- تثبیت با اتصالات کوالانسی………………………………………………………………………………………………………….14
1-10-4- تثبیت بوسیله اتصال عرضی آنزیم ها …………………………………………………………………………………………15
1-10-5- تثبیت بوسیله به دام انداختن در یک ژل پلیمری یا کپسول …………………………………………………….15
1-11- کپسوله کردن آنزیم و روش محصور کردن …………………………………………………………………………………… 16
1-11-1- مزیت های تثبیت آنزیم در میکروکپسول ها ……………………………………………………………………………..16
1-11-2- تکنولوژی انکپسوله کردن برای کاربردهای غذایی …………………………………………………………………….17
1-12- اتلاف فعالیت آنزیم های تثبیت شده و ویژگی های آن ها …………………………………………………………… 18
1-13- تکنولوژی نوین آنزیم برای کاربردهای غذایی ………………………………………………………………………………….19
1-14- هیدرولیز لاکتوز و مزایای هیدرولیز لاکتوز شیر ………………………………………………………………………….. 20
1-15- هیدرولیز لاکتوز آب پنیر ………………………………………………………………………………………………………………..21
1-16- کاربردهای بالقوه آب پنیر هیدرولیز شده …………………………………………………………………………………….21
1-18- کاربردهای تثبیت آنزیم لاکتازدر صنعت فرآوری موادغذایی …………………………………………………………21
1-19- ویژگی های آنزیم لاکتاز حاصل از منابع مختلف …………………………………………………………………………..23
1-20- فاکتورهای موثر در هزینه فرآیند تثبیت ………………………………………………………………………………………..25
2- مواد و روش ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………26
2-1- طرح آزمایش و تجزیه و تحلیل آماری …………………………………………………………………………………………….27
2-2- مواد شیمیایی و تجهیزات مورد استفاده در آزمایش ها ……………………………………………………………………29
2-3- طراحی بیوراکتور و مشخصات ستون بیوراکتور …………………………………………………………………………….. 31
2-4-دیاگرام خط تولید شیر کم لاکتوز برای آزمایش ها ……………………………………………………………………………33
2-5-روش تولید و ساخت شیر کم لاکتوز (غیر مداوم و مداوم ) ……………………………………………………………….34
2-6- روش اندازه گیری درصد هیدرولیز لاکتوز ………………………………………………………………………………………….35
2-7- نحوه تثبیت آنزیم در سدیم آلژینات و رخداد های تثبیت آنزیم در آلژینات …………………………………….35
3- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
3-1- درصد هیدرولیز لاکتوز شیر…………………………………………………………………………………………………………………39
3-1-1- آنالیز واریانس مدل ……………………………………………………………………………………………………………………….40
3-2- اثر دما روی آنزیم لاکتاز ……………………………………………………………………………………………………………………..42
3-2-1- اثر غلظت آنزیم تثبیت شده …………………………………………………………………………………………………………..44

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.