تعیین رابطه بین سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایه‌‌ای و نسبت تقسیم …

بر مبنای محاسبات انجام‌شده در ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل طبق جدول شماره 4-10 ملاحظه می‌شود که کلیه ضرایب همبستگی محاسبه شده به ازای متغیرهای مستقل یازده‌گانه به سمت صفر میل کرده و در فاصله بین 275/0- تا 354/0 قرارگرفته‌اند. لذا می‌توان همبستگی‌های به‌دست‌آمده را قابل‌اغماض فرض کرده، بنابراین فرض استقلال خطی متغیرهای مستقل را از یکدیگر پذیرفته می‌شود. ازآنجاکه ضرایب همبستگی قابل‌اغماض می‌باشند لذا همخطی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد. بر این مبنا می‌توان این ارتباط را قابل‌اغماض دانسته و استقلال خطی متغیرهای مستقل را پذیرفت.
و) آزمون همگنی یا ثبات واریانس‌ها:
براي ارزيابي برقراري پیش‌فرض همگني، همساني يا ثبات واریانس‌ها، در تحقیقات مرتبط یا مشابه، معمولاً از نمودار پراكنش باقیمانده‌هاي استانداردشده در مقابل پیش‌بینی‌های استانداردشده یا از آزمون همسانی واریانس‌های وایت استفاده شده است. در صورت استفاده از نمودار پراکندگی وجود تقارن حول خط صفر و عدم وجود روند در نمودار مذكور نشان‌دهنده همگني در واريانس می‌باشد.
در این تحقیق از آزمون همسانی وایت با دو معیار فیشر و کااسکوئر استفاده شده است. در این آزمون، فرض صفر برابری یا همسانی واریانس‌ها در مقابل نابرابری آن‌ها به‌عنوان فرض مخالف تعريف شده است. نتایج آزمون همساني واریانس‌ها در جدول شماره 4-11 خلاصه‌شده است:

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (وایت)
معیار آزمون آماره آزمون سطح معنی‌دار نتیجه آزمون
آزمون فیشر
آزمون کای دو
54/9
32/89
0.000
0.000
همسانی واریانس‌ها رد می‌شود.

بر مبنای نتایج آزمون به شرح جدول 4-11، سطح آزمون در هر دو آزمون فیشر و کااسکوئر به سمت صفر میل کرده و کمتر از 5 و 1 درصد می‌باشد؛ بنابراین هم در سطح 95 و هم در سطح 99 درصد اطمینان می‌توان فرض صفر مبنی بر ثبات، همسانی یا برابری واریانس‌ها را رد کرد. این موضوع از رد فرض  ناشی می‌گردد. چنین شرایطی در رگرسیون سبب خواهد شد که نتایج OLS کاراترین نباشد. برای رفع ناهمسانی واریانس جملات اخلال از روش کمترین مجذورات تعمیم‌یافته (GLS) استفاده می‌نماییم.
ز) تعيين مدل مناسب براي تخمين مدل رگرسيون
با توجه به ادبیات تحقیق موجود ازیک‌طرف و نیز محدودیت حجم نمونه در شرکت‌های منتخب بورسی و تعداد متغیرها در معادله برآوردی از طرف دیگر استفاده از رگرسیون مقطعی به ازای هرسال نتایج معنی‌داری در برنداشت. لذا در این پژوهش از تحلیل داده‌های تابلویی یا Data Pannel استفاده شده است. به‌منظور تعیین مدل مناسب (تلفیقی یا تابلویی با اثرات ثابت یا تصادفی) از آزمون‌های چاو و هاسمن استفاده شده است.
1) آزمون چاو: این آزمون برای تعیین نوع رگرسیون تابلویی از جهت ثابت بودن عرض از مبدأها یا ثابت نبودن، مورداستفاده قرارگرفته است. با انجام اين آزمون، آماره F لیمر و سطح معنی‌داری متناظر با آن محاسبه شده كه نتايج به شرح جدول شماره 4-12 خلاصه‌شده است:

جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو