تحقیق دانشگاهی – تعیین رابطه بین سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایه‌‌ای و نسبت تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده …

سهامداران نهادی

0

100

36/64

60/2

99/0-

87/1

بر مبنای نتایج مندرج در جدول شماره 4-3 در ارتباط با توصیف یافته‌ها ملاحظه می‌شود که:
1) نسبت تقسیم سود در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً 00/0 و حداکثر 063/0 بوده است. متوسط نسبت تقسیم سود 0012/0 با انحراف معیار 003/0 بوده است.
2) سودآوری در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً 262/0-و حداکثر برابر 32/1 بوده است. مقدار متوسط آن 139/0 با انحراف معیار 133/0 بوده است.
3) سود انباشته در بین شرکت‌های نمونه به مرتبه اقلاً 10/4-و حداکثر برابر 16/4 بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها 116/0 با انحراف معیار 33/0 مرتبه بوده است.
4) مخارج سرمایه‌ای در بین شرکت‌های نمونه اقلاً 35/2-و حداکثر برابر 889/0 بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها 327/0 با انحراف معیار 225/0 بوده است.
5) اندازه شرکت که برابر است با لگاریتم طبیعی کل دارایی شرکت، در شرکت‌های نمونه اقلاً 10/10 و حداکثر برابر 81/18 بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها 70/13 با انحراف معیار 46/1 بوده است.
6) نرخ رشد دارایی‌ها در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً 867/0-و حداکثر برابر 22/8 بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها 201/0 با انحراف معیار 460/0 بوده است.
7) فرصت‌های رشد در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً 32/15-و حداکثر برابر 89/18 بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها 68/1 با انحراف معیار 47/7 بوده است.
8) جریان‌های نقدی در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً 41/1-و حداکثر برابر 37/2 بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها 110/0 با انحراف معیار 199/0 بوده است.
9) اهرم مالی در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً 019/0 و حداکثر برابر 15/1 بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها 606/0 با انحراف معیار 183/0 بوده است.
10) بازده سالانه سهام در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً 93/57-و حداکثر برابر 34/81 بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها 05/74 با انحراف معیار 2/111 بوده است.
11) عمر شرکت در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً 3 و حداکثر برابر 61 بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها 20/32 با انحراف معیار 96/1 بوده است.
12) سهامداران نهادی در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً 0 و حداکثر برابر 100 بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها 36/64 با انحراف معیار 60/2 بوده است.
تحلیل پیش‌فرض‌ها
در این تحقیق به‌تبع تحقیقات مشابه یا مرتبط، جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از روش رگرسیون خطی مرکب ترکیبی یا داده‌های تابلویی استفاده شده است. بر همین اساس پیش از به‌کارگیری روش رگرسیونی، پیش‌فرض‌های استفاده از این روش مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند. این پیش‌فرض‌ها مشتمل بر نرمال بودن توزیع متغیرهای تابعی و مستقل، نرمال بودن توزیع باقی‌مانده‌های مدل برآوردی، ثبات واریانس‌ها، استقلال خطی متغیرهای مستقل، بزرگی یا به سمت یک میل کردن ضریب تعیین برآوردی و پیش‌فرض‌های استفاده از داده‌های تابلویی می‌باشد. در این بخش از شرح یافته‌های تحقیق به نتایج ارزیابی این پیش‌فرض‌ها اشاره شده است.
الف) نرمال بودن توزیع متغیرها:
آماره‌های توصیفی جدول شماره 4-4 مشتمل بر ضرایب چولگی و کشیدگی است که در حالت توصیفی می‌تواند معیاری برای تشخیص نرمال بودن یا نبودن توزیع متغیرها باشد. ضریب چولگی بیانگر تقارن توزیع و ضریب کشیدگی نیز نشان دهند بلندای توزیع است که در مقایسه با توزیع نرمال سنجیده می‌شود. در صورت نرمال بودن توزیع باید این ضرایب به سمت صفر میل نماید:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد
ردیف