تعیین رابطه بین سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایه‌‌ای و نسبت تقسیم سود …

بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت‌ها رابطه‌ی مثبتی وجود دارد، اما این رابطه ازنظر آماری ضعیف است؛ رابطه‌ی بین ساختار سرمایه و سودآوری بستگی به صنعت نیز دارد و ساختار بهینه‌ی سرمایه را می‌توان در صنایع گوناگون تعیین کرد. هم‌چنین، رابطه‌ی بین ساختار سرمایه و سودآوری در صنایع مختلف، بستگی به تعریف سودآوری دارد.

مدل مفهومی تحقیق
در این تحقیق از مدل ریچارد و همکاران (2014) استفاده شده است. اینان تحقیق خود را در مورد رابطه بین سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایه‌‌ای و نسبت تقسیم سود به انجام رسانیده اند. این مدل خود بر پایه مدل اصلاح شده ای از مدل پیشنهادی دنیس و اوسوبو (2008) تعریف‌شده که از آن برای بیان تغییرات در تقسیم سود و سود انباشته استفاده شده است. طی سال‌های اخیر از این مدل تعدیل‌شده در تحقیق هایی چون لانگ (2005)، کارپاویوس (2012) برای تعیین ارتباط بین تغییرات تقسیم سود و مخارج سرمایه ای است. در تحقیق اینان نسبت تقسیم سود به عنوان متغیر وابسته و سودآوری، سود انباشته و مخارج سرمایه ای به عنوان متغیر مستقل بوده است. مدل تحقیق آنها به صورت زیر می باشد:
Div=
یادآور می‌شود ریچارد و همکاران (2014) از متغیرهای اندازه شرکت، نرخ رشد دارایی ها, عمر شرکت, سهامداران نهادی، جریان های نقدی ، اهرم مالی، بازده سالانه سهام و فرصتهای رشد به‌عنوان متغیر کنترلی یاد کرده‌اند. در حالی که در انجام تحقیق خود هیچ نوع کنترلی بر این متغیرها توسط محققین اعمال نشده است و همانند متغیرهای سودآوری، سود انباشته و مخارج سرمایه ای که مستقل تلقی شده اند، در کنار هم به‌عنوان متغیرهای تعریف‌شده در رابطه خطی فوق‌الذکر آورده شده است. در تحقیق حاضر به جهت ایفای نقش متغیرهای مستقل به همه این متغیرهای ، متغیر مستقل اطلاق شده است.
در این تحقیق مشابه کار ریچارد و همکاران (2014) معادله فوق‌الذکر به‌عنوان یک رابطه پارامتریک تعریف‌شده که در آن مقادیر متغیرهای مستقل و تابعی بر مبنای عملکرد تاریخی شرکت‌ها در یک بازه 5 ساله تعیین و 11β و …و 2β و 1β و α به‌عنوان پارامترهای مجهولی تلقی شده که با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و تحلیل داده‌های تابلویی برآورد شده اند.
فصل سوم:
روش تحقیق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مقدمه
در این فصل ابتدا در مورد روش تحقیق بحث می‌شود، سپس با جامعه آماری، حجم نمونه و روش اندازه‌گیری و هم‌چنین ابزار جمعآوری اطلاعات آشنا شده و درنهایت پس از تشریح متغیرهای تحقیق و شیوه سنجش آن‌ها، در مورد روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و نحوه آزمون فرضیات بحث می‌شود.
روش کلی تحقیق
روش تحقيق مورداستفاده در اين تحقيق از جهت هدف، روش گردآوری داده‌ها و استنتاج و نهایتاً طرح تحقيق به‌صورت زير بوده است:
روش تحقيق از جهت هدف: با توجه به اینکه تحقیق حاضر با به‌کارگیری مدل‌ها، روش‌ها و نظریه‌های موجود در راستای تبيين و حل مسائل مبتلابه یا بهبود وضعیت در قلمرو تحقيق انجام‌گرفته، از جهت هدف “کاربردی” است.
روش تحقيق از جهت روش استنتاج: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه تصادفي انتخاب‌شده است، روش استنتاج در بيان مشاهدات نمونه‌ای، “توصيفي “ و در تعميم مشاهدات نمونه‌ای به شرکت‌های منتخب بورسي به‌عنوان جامعه آماري “تحليلي یا استقرایی “ است.
روش تحقيق از جهت طرح تحقیقنهایتاً با عنایت به اینکه داده‌های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده‌های تاریخی(Historical Data) مندرج در صورت‌های مالی به‌دست‌آمده است، طرح تحقیق ” پس رویدادی “ است.
جامعه آماری
جامعه آماری مربوط به این تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بوده است که شرایط زیر را دارا باشند:
1) سهام شرکت از سال 88 تا 92 در بورس اوراق بهادار تهران معامله‌شده باشد.
2) نماد معاملاتي شرکت به تابلوي غیررسمی منتقل نشده باشد.
3) نماد معاملاتی شركت فعال و براي حداقل یک‌بار در سال معامله‌شده باشد.
4) سال مالی شرکت به پایان اسفندماه ختم شود و در دوره موردمطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.
5) اطلاعات مالی شرکت در دوره موردمطالعه در دسترس باشد.
6) شرکت باید در گروه شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.
جدول (3-1)، داده‌ها و اطلاعات موجود در بورس را طی سال‌های 88 الی 92 نشان می‌دهد.
جدول (3-1): تعداد شرکت‌های منظور شده در جامعه آماری

شـــــــــــــــــرح