تحقیق رایگان درباره قابلیت اعتماد

چند نفر از افراد مطلع مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.
3-7-2 تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده به این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. در این پژوهش برای محاسبه ی پایایی پرسشنامه از ضریب الفای کرونباخ استفاده شده و طی مطالعه مقدماتی انجام شده ،مورد بررسی قرار گرفته است . لازم به ذکر است ،ابزاری که الفای کرونباخ ان بالاتر از سطح مقدار کمینه که توسط نانلی 1(1987) پیشنهاد گردید یعنی 7/0 باشد ،از جنبه پایایی در حد مناسبی قرار دارد . لذا پرسشنامه مورد استفاده پایا در نظر گرفته شده است . نتایج حاصل در جدول 3-2 نشان داده شده است :
جدول 3-2 : ضریب الفای کرونباخ گویه های پرسشنامه به تفکیک متغیرهای پژوهش
ابعاد مورد سنجش

 
 
ضریب الفای کرونباخ
پرداخت منصفانه
89/0
محیط کاری ایمن و بهداشتی
78/0
تامین فرصت رشد و امنیت مداوم
85/0
قانون گرایی در سازمان
74/0
وابستگی اجتماعی کارکنان
81/0
فضای کلی زندگی کارکنان
85/0
یکپارچگی و انسجام در سازمان
86/0
توسعه قابلیت های انسانی
79/0
کیفیت زندگی کاری
80/0
مشتری مداری
79/0
3-8- روش های تجزیه و تحلیل داده های آماری
پس از آن که محقق داده ها را گرد آوری، استخراج وطبقه بندی وجداول توزیع فراوانی ونسبت های توزیع را تهیه کرد ، باید مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه وتحلیل داده ها معروف است آغاز شود ؛ این مرحله خود شامل دو شیوه تحلیل کیفی وتحلیل کمی است. (حافظ نیا ،1285 : 221).
استفاده از روش های آماری (کمی) با توجه به نوع و روش تحقیق وهدف محقق متفاوت است واز روش های ساده واولیه آماری تا روش های پیچیده را شامل میشود. استفاده از روش های آماری به دو شکل توصیفی واستنباطی انجام میگیرد (حافظ نیا ،1285 : 226).
آمار توصیفی را عمدتا مفاهیمی از قبیل جدول توزیع فراوانی ونسبتهای توزیع، نمایش هندسی و تصویری توزیع، اندازه های گرایش به مرکز ، اندازه های پراکندگی ونظایر آن تشکیل میدهد.آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار میگیرد یادر واقع ویژگی های موضوع مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی وتوصیف میشود (حافظ نیا ، 1285 : 242).
در تحلیل های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود. به عبارتی محقق بر مبنای ارزش های حاصله در نمونه به آزمون فرضیه متوسل میشود و تکنیک های آماری مورد نیاز از طریق آمار استنباطی تامین میشود.در واقع از دو طریق به تحلیل داده ها می پردازد :
1-برآورد ارزش های جمعیت از طریق ارزش های نمونه
2-آزمون فرضیه ها
در این تحقیق نیز پس از جمعآوری پرسشنامهها و استخراج پاسخ ها برای تبدیل داده های اولیه حاصل از پرسشنامهها به حالت قابل استفاده با بکارگیری نرم افزار spss 20 داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج در دو بخش یافته های توصیفی و یافته های استنباطی ارائه شده است. در بخش یافته های توصیفی به توصیف متغیرهای اصلی پژوهش با بهره گرفتن از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد پرداخته شد. در بخش یافته های استنباطی برای تشخیص نرمال بودن داده ها از ازمون آزمون کلموگروف- اسمیرونوف استفاده شد و با توجه به اینکه داده ها نرمال نبودند از ازمون همبستگی اسپیرمن استفاده کردیم.
فصل چهارم
یافته های تحقیق

4-1- مقدمه
هدف از نگارش فصل چهار، پاسخ به سؤالات یا فرضیه های پژوهش است. در این فصل، داده های بدست آمده در رابطه با هر پرسش، هدف یا فرضیه توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. کار تحلیل این است که مجموعه های وسیع پیچیده و حتی غیرقابل درک داده ها را به واحدها، الگوها و شاخصهای قابل درک در مسائل پژوهشی تبدیل نماید. تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی است. به طور کلی تجزیه و تحلیل عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرآیند پژوهش، از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود(دلاور،1379).
در این پژوهش به کمک نرم افزار SPSS 20 داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج در دو بخش یافته های توصیفی و یافته های استنباطی ارائه شده است. در بخش یافته های توصیفی به توصیف متغیرهای اصلی پژوهش با بهره گرفتن از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد پرداخته شد. در بخش یافته های استنباطی و آزمون فرضیه ها، از همبستگی اسپیرمن بهره گرفته شد. میانگین متغیرهای پژوهش نیز به این صورت محاسبه شد: در ابتدا مقادیر گویه های مربوط به هر متغیر با یکدیگر جمع شدند و سپس بر تعداد گویه ها تقسیم شد. سپس مقادیر تمامی پاسخگویان با یکدیگر جمع و بر تعداد پاسخگویان تقسیم شد. گویه ها یا سوالات مربوط به هر متغیر از نوع رتبه ای یا اسمی دو وجهی بوده است اما بدین دلیل که متغیرهای پژوهش ترکیبی از چند گویه هستند در نتیجه با کمی تسامح آن ها به عنوان متغیر های فاصله ای (شبه فاصلهای) در نظر گرفته شده اند و در آمار توصیفی و استنباطی از آزمون های مرتبط با متغیرهایی که در سطح فاصله ای هستند استفاده شده است. سطح آلفا جهت آزمون فرضیه ها 0.05است (0.05P).
4-2- آمار توصیفی
4-2-1 مشخصات جمعیت شناختی
جدول شماره 1-4 جنس پاسخگویان را نشان می دهد. در این جدول فراوانی و درصد فراوانی متغیر جنس ذکر شده است. با توجه به نتایج جدول، 40 درصد از نمونه شامل را زنان و 60 درصد را مردان تشکیل می دهند.
جدول 4-1: جنسیت پاسخگویان
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
مرد
96
60
60
زن
64
40
100
جمع کل
160
100
جدول شماره 2-4 سن پاسخگویان را نشان می دهد. افراد در چهار طبقه سنی تقسیم شده اند. با توجه به نتایج جدول 2-4، درصد فراوانی افراد 20-30 سال برابر با 37 درصد ، درصد فراوانی افراد 30 تا 40 سال برابر با 57 درصد، درصد فراوانی افراد 40 تا 50 سال برابر با 6 درصد و درصد فراوانی پاسخگویانی که سن 50 سال یا بیشتر از 50 سال دارند نیز 0 درصد است.
جدول 4-2: سن پاسخگویان
رده سنی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
20-30
59
37
37
30-40
91
57
94
40-50
10

6
100
50 سال و بالاتر
0
0
100
جمع کل
160
160
جدول شماره 3-4 میزان تحصیلات پاسخگویان را نشان می دهد. 6.9 درصد از پاسخگویان میزان تحصیلاتشان دیپلم است، 9.4 درصد از پاسخگویان میزان تحصیلاتشان فوق دیپلم ، 68.7 درصد از پاسخگویان میزان تحصیلاتشان لیسانس، 15 درصد از پاسخگویان میزان تحصیلاتشان فوق لیسانس و 0 درصد از آنان دارای مدرک دکترا هستند.
جدول 4-3: تحصیلات پاسخگویان
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
دیپلم
11
6.9
6.9
فوق دیپلم
15
9.4
16.3
لیسانس
110
68.7
85
فوق لیسانس
24
15
100
دکترا
0
0
100
جمع کل
160
100
جدول شماره 4-4 بیانگر سابقه کاری پاسخگویان است. سابقه کاری پاسخگویان در چهار طبقه ارزیابی شد که شامل طبقات کمتر از 5 سال، 5 تا 10 سال، 10 تا 15 سال و طبقه 15 سال و بالاتر می شود. نتایج جدول نشان می دهد که 19.4 درصد از پاسخگویان میزان سابقه کاری شان کمتر از 5 سال است، 27.5 درصد از پاسخگویان میزان سابقه کاری شان 5 تا 10 سال است، 36.3 درصد 10 تا 15 سال، 16.8 درصد سابقه کاریشان 15 سال و بالاتر است.
جدول 4-4: سابقه کار پاسخگویان
سابقه کار

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فراوانی
درصد
درصد فراوانی تجمعی
زیر 5 سال
31
19.4
19.4
5 تا 10 سال
44
27.5
46.9
10 تا 15 سال
58
36.3
83.2
15 سال به بالا
27
16.8
100
جمع کل
160
100
4-2-2 توزیع پاسخ های ارائه شده از طرف پاسخگویان
در این بخش از تحقیق نتایج اولیه به دست آمده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. از میان پرسشنامه های توزیع شده نهایتاً 160 پرسشنامه مورد تجریه تحلیل آماری قرار گرفتند. برای تحلیل دقیق‌تر، میانگین پاسخهای داده شده به هر سوال و انحراف معیار آنها نیز ارائه شده است. در ادامه به فراوانی و درصد فراوانی پاسخ های داده شده به تفکیک متغیرهای تحقیق اشاره می شود:
4-2-2-1 میزان پرداخت منصفانه
میزان پرداخت منصفانه یکی از متغیرهای مستقل تحقیق می باشد که در پرسشنامه دارای 3 گویه (سوال) می باشد. نحوه پاسخگویی به سوالات ، میانگین و انحراف معیار مربوط به این متغیر در جدول زیر مشخص می باشد.
گویه ها
اماره
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
جمع
میانگین
انحراف معیار
حقوق دریافتی در سازمان با انتظاراتم مطابقت دارد.
فراوانی
27
56
73
4

160
2.3
0.78
درصد
17
35
46
2

100
حقوق دریافتی ام با پرداخت در مشاغل دیگر مطابقت دارد.
فراوانی
22
32
95
11

160

2.6
0.81
درصد
14
20
59
7

100
حقوقم به موقع پرداخت می شود.
فراوانی
2
3
25
49
81
160
4.3
0.88
درصد
1
2
16
30.5
50.5
100
جدول 4-5: توزیع فراوانی گویه های میزان پرداخت منصفانه از دید پاسخگویان
4-2-2-2 بهداشت و ایمن بودن محیط کار
متغیر مستقل بعدی بهداشت و ایمن بودن محیط کار می باشد که برای این متغیر 3 گویه در نظر گرفته شده است که جدول شماره 6-4 نحوه توزیع پاسخ ها به این سوالات به همراه میانگین و انحراف معیارشان را نشان می دهد.
جدول 4-6: توزیع فراوانی گویه های میزان بهداشت و ایمن بودن محیط کار از دید پاسخگویان
گویه ها
آماره
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
جمع
میانگین
انحراف معیار
شرایط فیزیکی محیط کارم بهداشتی است.
فراوانی
2
3
10
59
86
160
4.4
0.79
درصد
1
2
6
37
54
100
شرایط فیزیکی کارم بدون خطر می باشد.
فراوانی
1
4
9
68
78
160
4.4
0.76
درصد
0.5
2
6
42.5
49
100
میزان ساعت کاری ام عادلانه و منصفانه می باشد.
فراوانی
2
2
2
44
110
160
4.6
0.7
درصد
1
1
1
28
69
100
4-2-2-3 تامین فرصت رشد و امنیت مداوم
تامین فرصت رشد و امنیت مداوم سومین مولفه است که به عنوان یکی دیگر از متغیر های مستقل این تحقیق مطرح می باشد. این متغیر در پرسشنامه 3 گویه (سوال) را به خود اختصاص داده است که جدول زیر نحوه توزیع پاسخ به این سوالات ، انحراف معیار و میانگین را نشان می دهد.
جدول 4-7: توزیع فراوانی گویه های میزان تامین فرصت رشد و امنیت مداوم از دید پاسخگویان
گویه ها
آماره
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
جمع
میانگین
انحراف معیار
شغل من امکان رشد ظرفیت های بالقوه ام را فراهم می کند.
فراوانی
12
30
56
37
25
160
3.2
1.1
درصد
7
19
35
23
16
100
من در شغلم امکان بکارگیری مهارتهای اموخته شده را دارم.
فراوانی
18
22
53
47
20
160
3.2
1.2
درصد
11
14
33
30
12
100
من احساس امنیت شغلی می کنم
فراوانی
7
9
38
76
30
160
3.7
0.98
درصد
4
5
24
48
19
100
4-2-2-4 قانون گرایی در سازمان
قانون گرایی در سازمان یکی از متغیرهای مستقل تحقیق می باشد که در پرسشنامه دارای 4 گویه (سوال) می باشد. نحوه پاسخگویی به سوالات ، میانگین و انحراف معیار مربوط به این متغیر در جدول زیر مشخص می باشد.
جدول 4-8 : توزیع فراوانی گویه های میزان قانون گرایی در سازمان از دید پاسخگویان
گویه ها
آماره
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
جمع
میانگین
انحراف معیار
رفتار مدیر با کارکنان در سازمان منصفانه است.
فراوانی
5
15
50
82
8
160
3.7
0.98
درصد
3
10
31
51
5
100
من بدون ترس و واهمه از مدیر نظرات خود را بیان می کنم.
فراوانی
10
11
45
80
14
160
3.4
0.97
درصد
6
7
28
50
9
100
من در محیط کارم از ارامش نسبی برخوردار هستم.
فراوانی
22
17
36
65
20
160
3.5
0.97
درصد
14
10
22
41
13
100
در سازمان روش های مدونی برای بیان شکایات و انتقادات وجود دارد.
فراوانی
19
15
47
57
22
160
3.3
1.2
درصد
12
9
30
36
13
100
4-2-2-5 وابستگی اجتماعی زندگی کاری
وابستگی اجتماعی زندگی کاری پنجمین مولفه است که به عنوان یکی دیگر از متغیر های مستقل این تحقیق مطرح می باشد. این متغیر در پرسشنامه 3 گویه (سوال) را به خود اختصاص داده است که جدول زیر نحوه توزیع پاسخ به این سوالات ، انحراف معیار و میانگین را نشان می دهد.
جدول 4-9: توزیع فراوانی گویه های میزان وابستگی اجتماعی زندگی کاری از دید پاسخگویان
گویه ها
آماره
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
جمع
میانگین
انحراف معیار
سازمان در برابر حفظ محیط زیست احساس مسئولیت می کند
فراوانی
3
4
12
82
59
160
3.3
1.2
درصد
2
2.5
7.5
51
37
100
مدیران و کارکنان سازمان، قوانین حاکم بر جامعه را ارج می نهند.
فراوانی
4
3
19
77
57
160
4.2
0.82
درصد
2.5
2
12
48
35.5
100
شغل من به گونه ایست که می توانم در سایر مسئولیت های اجتماعی هم ایفای نقش کنم.
فراوانی
1
3
50
51
55
160
4.1
0.87
درصد
0.5
1.5
31
32
35
100
4-2-2-6 فضای کلی زندگی
متغیر مستقل بعدی فضای کلی زندگی می باشد که برای این متغیر 3 گویه در نظر گرفته شده است که جدول شماره 10-4 نحوه توزیع پاسخ ها به این سوالات به همراه میانگین و انحراف معیارشان را نشان می دهد.
جدول 4-10: توزیع فراوانی گویه های میزان فضای کلی زندگی از دید پاسخگویان
گویه ها
آماره
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
جمع
میانگین
انحراف معیار
شغلم مانعی برای انجام مسئولیت های خانوادگی ام نیست.
فراوانی
9
5
26
68
52
160
4
0.89
درصد
6
3
16
42.5
32.5
100
شغلم مانع اوقات فراغتم نمی شود.
فراوانی
7
8
27
65
53
160
3.9
1
درصد
4
5
17
41
33
100
شغلم مانع ادامه تحصیلم نیست.
فراوانی
11
6
3
2
66
45
160
3.9
1
درصد
7
4
20
41
28
100
4-2-2-7 یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان
یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان یکی از متغیرهای مستقل تحقیق می باشد که در پرسشنامه دارای 4 گویه (سوال) می باشد. نحوه پاسخگویی به سوالات ، میانگین و انحراف معیار مربوط به این متغیر در جدول زیر مشخص می باشد.
جدول 4-11: توزیع فراوانی گویه های یکپارچگی و انسجام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *