پژوهش – بررسی وضعیت مهارت‌های ارتباطی کتابداران دانشگاهی شهرستان سبزوار و تأثیر آن بر رضایتمندی …

جدول4-1 توزیع فراوانی کتابداران برحسب جنسیت 66
جدول4-2 توزیع فراوانی کتابداران برحسب دانشگاه محل اشتغال 67
جدول4-3توزیع فراوانی کتابداران برحسب رشته تحصیلی 67
جدول 4- 4توزیع فراوانی مدرک تحصیلی کتابداران 67
جدول4-5توزیع فراوانی کتابداران برحسب سن و سابقه کار 68
جدول 4- 6توزیع فراوانی کتابداران بر اساس سابقه خدمت 68
جدول4-7توزیع فراوانی دانشجویان برحسب جنسیت 69
جدول4-8توزیع فراوانی دانشجویان برحسب دانشگاه محل تحصیل 69
جدول4- 9 توزیع فراوانی دانشجویان برحسب مقطع تحصیلی 70
جدول 4-10توصیف آماری سن دانشجویان 70
جدول4-11 توصیف آماری رضایت‌مندی دانشجویان 74
جدول4-12 توصیف آماری عوامل رضایتمندی دانشجویان 75
جدول4-13 توصیف آماری رضایت‌مندی دانشجویان به تفکیک دانشگاههای محل تحصیل 77
جدول4-14توصیف آماری رضایت‌مندی دانشجویان به تفکیک جنسیت 77
جدول4-15توصیف آماری رضایت‌مندی دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی 78
جدول4-16آمار توصیفی پرسشنامه مهارتهای کتابداران: 78
جدول4-17توصیف آماری مهارت‌های ارتباطی کتابداران به تفکیک جنسیت 79
جدول4-18توصیف آماری مهارت‌های ارتباطی کتابداران به تفکیک دانشگاه محل خدمت 79
جدول4-19توصیف آماری مهارت‌های ارتباطی کتابداران به تفکیک رشته 80
جدول4-20توصیف آماری مهارت‌های ارتباطی کتابداران به تفکیک مدرک تحصیلی 81
جدول4-21 توصیف آماری عوامل مؤثر بر تعامل بین فردی کاربر و کتابدار 81
جدول4-22 توصیف آماری عوامل فردی مؤثر بر تعامل بین فردی 83
جدول4-23 توصیف آماری عوامل سازمانی مؤثر بر تعامل بین فردی 83
جدول4-24 توصیف آماری عوامل محیطی مؤثر بر تعامل بین فردی 84
جدول4-25 توصیف آماری عوامل فرهنگی مؤثر بر تعامل بین فردی 84
جدول4-26 نتایج آزمون فریدمن براي اولویت‌بندی مهم‌ترین عوامل مؤثردربه كارگيري مهارتهاي ارتباطي………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
جدول4-27ميانگين رتبه هابراي اولویت‌بندی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر به‌کارگیری مهارت‌های ارتباطی 86
جدول 4-28 نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای اثبات نرمال بودن متغیرهای پژوهش در عوامل رضایتمندی دانشجویان…………………….. 87
جدول 4-29 آزمون علامت براي متغير عوامل رضايتمندي دانشجويان از برقراري ارتباط با كتابداران 88
جدول4-30 ميزان رضايتمندي دانشجويان از برقراري ارتباط با كتابداران در كتابخانه‌هاي دانشگاهی شهرستان سبزوار…………………………………… 89
جدول 4-31 آزمون علامت برای مهارت‌های ارتباطی کتابداران 91
جدول 4-32 میانگین گویه های مهارت‌های ارتباطی کتابداران 91
جدول4-33نتيجه آزمون همبستگي پيرسون جهت بررسي رابطه دو متغير ميزان رضايت دانشجويان و ميزان برخورداري كتابداران از مهارتهاي ارتباطي مناسب 92
جدول 4-34 آزمون کولموگروف-اسمیرنف در اثبات نرمال بودن متغیرهای رضایت دانشجویان دانشگاه‌های مختلف………………………………….. 93
جدول4- 35آزمون کروسکال والیس برای تعیین تفاوت ميزان رضايت دانشجويان از تعامل با كتابداران در دانشگاه‌های مختلف 93
جدول4-36 آزمون من ویتنی برای تعیین تفاوت میان دانشگاه‌های مختلف 94
جدول 4-37 آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای اثبات نرمال بودن رضایتمندی برحسب جنسیت 95
جدول4-38آزمون تی نمونه‌های مستقل برای تعیین تفاوت ميزان رضايت دانشجويان مرد وزن از تعامل با كتابداران 95
جدول 4-39 آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای اثبات نرمال بودن رضایتمندی دانشجویان در مقاطع مختلف………………………………………………………………………………………. ……………………………………………….96
جدول 4-40 آزمون لون برای همگن بودن واریانس‌ها 96

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است