تحقیق – بررسی همه گیر شناسی پرخاشگری در بیماران دارای دیسفوریای جنسیتی ارجاع شده به …

نیازی پور وسهرابی (1392) در مطالعه ای با عنوان “بررسی پایگاه اقتصادی، اجتماعی تماشاگران فوتبال با رفتارهای آشوبگرانه در فوتبال ایران” به این نتیجه رسیدند که بین وضعیت اجتماعی – اقتصادی، سن، وضعیت تاهل، تحصیلات پدر و مادر، شغل خود و پدر و مادر، و میزان درآمد خانوار و رفتارهای خشونت آمیز آنان رابطه معناداری وجود دارد ولی بین محل تولد، نوع منزل مسکونی و رفتارهای خشونت آمیز آنها رابطه معناداری وجود ندارد.
رادفر و همکاران(2005) در مطالعه ای با عنوان “بررسی سلامت روان در فرزندان جانباز 18-15 ساله” به این نتیجه رسیدند که بین جمعیت خانواده ، وضعیت شغلی پدر و تعداد فرزندان با سلامت روان نوجوانان رابطه معنی داری وجود دارد و احساس سلامت عمومی دختران به مراتب پایین تر پسران می باشد.
زینت مطلق (1392) در مطالعه ای با عنوان “بررسی شیوع و عوامل مرتبط با پرخاشگری در بین نوجوانان شهر یاسوج”میزان شیوع پرخاشگری در نوجوانان را 2/32% اعلام کردند و به این نتیجه رسیدند که بین پرخاشگری و سن، وضعیت تاهل و تحصیلات افراد رابطه معناداری وجود ندارد اما بین مصرف مواد مخدر و طلاق والدین رابطه آماری معناداری با بروز پرخاشگری وجود دارد.
حیدری نژاد و همکاران (1392) در پژوهشی با عنوان” بررسی عوامل فردی موثر بر بروز پرخاشگری “به این نتیجه رسیدندکه عوامل بیرونی بر بروز پرخاشگری نقش دارد و پایگاه اقتصادی_ اجتماعی افراد در تبیین نقشی که در موقعیتهای مختلف بر عهده می گیرند موثر است. بر این اساس انتظار واکنش خشونت آمیز از افرادی که پایگاه اقتصادی _ اجتماعی ضعیف یا تحصیلات کم با شغل نامناسب دارند بیشتر است همچنین بین وضعیت تاهل با بروز پرخاشگری در تماشاگران فوتبال رابطه مثبت اما بین وضعیت اقتصادی و سن با پرخاشگری رابطه معکوس معناداری مشاهده شد.
در مطالعه ای که زارع نژاد و همکارانش در سال 1393 با عنوان ” ویژگی های دموگرافیک – اجتماعی افراد نارضای جنسی که به مرکز پزشکی قانونی در جنوب غرب ایران ارجاع داده شده اند” انجام دادند به این نتیجه رسیدندکه در بین44 نفر زن و مردی که برای تغییر جنسیت در طی دوره مطالعه ارجاع داده شده بودند، ضریب سکس0.69:1 بود؛ میانگین سنی 27.6 ± 2.9 سال بود؛ اکثر بیماران دارای تحصیلات دیپلم و بالای دیپلم بودند (77.3درصد)؛ در نواحی شهری زندگی می کردند (81.8درصد)؛ استخدام بودند (56.9درصد). مجرد بودند (93.1درصد) و تقریبا 6 ماه تحت درمان هورمونی قرار داشتند (61.4درصد). به نظر می رسدکه پذیرش اجتماعی برای مردان ناراضی از نظر جنسی که می خواهند جنسیت خود را به زن تغییر دهندکمترباشد؛ زیرا این گونه بیماران شانس استخدام و پایگاه یا وضع سواد کمتری دارند.
محمودی درسال 1393 در تحقیقی باعنوان ” مقایسه سبک های دلبستگی و سبک های هویت در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی(عمل کرده و عمل نکرده) و افراد نرمال به این نتیجه رسید که بین افراد نرمال و افراد دارای اختلال هویت جنسی عمل کرده، در سبک دلبستگی ایمن و سبک هویت هنجاری و تعهد تفاوت معناداری وجود داشت و میان افراد دارای اختلال هویت جنسی عمل کرده و عمل نکرده در سبک دلبستگی دوسوگرا و سبک هویتی تعهد تفاوت معناداری وجود داشت.
عزیزی در سال 1393در پژوهشی با عنوان” بررسی همه گیر شناسی پرخاشگری در مراجعین به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس” به این نتیجه رسیدکه میزان پرخاشگری در مراجعین به پزشکی قانونی در بین جنس مونث افراد بیکار یا خانه دار، بی سواد یا دارای تحصیلات کم، افراد مطلقه و بیوه و دارای سطح درآمدی پایین، بالا می باشد و با افزایش سن نیز تغیر نکرده است.
دوستی و گلزاری (1394) در تحقیقی با عنوان “بررسی شیوع اختلال پرخاشگری در دانشجویان مجرد و متاهل دانشگاه آزاد همدان” به این نتیجه رسیدندکه اختلال پرخاشگری به طور کلی در زنان بیشتر از مردان مشاهده می شود اما مردان در مقیاس خشم نمرات بیشتر و در مقیاس کینه توزی نمرات کمتری به دست می آورند. بین نمره پرخاشگری وسن و وضعیت تاهل فرد رابطه وجود دارد.به نظر می رسد این تغییرات و نتایج به دست آمده ازآن به دلیل وجود هورمون ها، انرژی نهفته شده ناشی از غریزه جنسی و مشکلات پیش آمده در زندگی زناشویی باشد.
3 – 1- مقدمه
در این فصل ابتدا به توصیف روش پژوهش، جامعه آماری و روش نمونه گیری پرداخته می شود و سپس ابزار جمع آوری و پایایی و اعتبار آن ارائه می گردد و در نهایت طرح تحقیق و روش های تجزیه و تحلیل داده ها ذکر می شود.
3-2- روش پژوهش و جامعه آماری
روش پژوهش حاضر مقطعی _تحلیلی بوده و با توجه به اینکه هدف مطالعه، بررسی همه گیر شناسی پرخاشگری درافراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس بوده است، جامعه آماری این پژوهش را افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی که جهت صدور مجوز تغییر جنسیت از مراجع قضایی به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس در طی سال های 84-89 مراجعه نموده بودند و پس ازطی حداقل سه سال انجام آزمونهای اختصاصی و مشاوره های تخصصی در اداره کل پزشکی قانونی استان فارس و در نهایت در کمسیون روانپزشکی این اداره، مجوز تغییر جنسیت برای ایشان صادر شده بود را تشکیل می دادند که پژوهشگر( دانشجو) آنها را به دو دسته کلی افراد دارای مجوز تغییر جنسیت عمل کرده و افراد دارای مجوز تغییر جنسیت در انتظار عمل جراحی تقسیم بندی کرده بود.
3-3- نمونه و روش نمونه گیری
نمونه پژوهش شامل 64 نفر افراد مبتلا به دی

نوشته ای دیگر :
بررسی ارتباط بين نابی، چابکی سازمانی و رقابت پذيری سازمانی- قسمت 40

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

سفوریای جنسیتی بودند که به دو دسته 32 نفری افراد عمل کرده و افراد عمل نکرده تقسیم شده بودند. پس از کسب مجوزهای لازم از مسئولین ذیربط (مدیرکل، معاونت پژوهشی و حفاظت اطلاعات اداره کل پزشکی قانونی فارس) و همچنین اخذ رضایت آگاهانه و با پایبندی به اصول اخلاقی هلسینکی، از میان افراد واجد شرایط که تمایل به همکاری داشتند نمونه گیری صورت گرفت. روش نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس بود که با برقراری ارتباط مستقیم با افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی بصورت مصاحبه حضوری پرسشنامه مورد نظر با پرسشگری تکمیل شد و نمونه گیری6 ماه به طول انجامید.
معیارهای ورود به این مطالعه شامل: تشخیص قطعی دیسفوریای جنسیتی درافراد توسط کمسیون روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی، وجود اطلاعات کامل در پرونده افراد، تمایل به همکاری افراد، انجام حداقل دو سال رواندرمانی و مشاوره های تخصصی توسط اداره کل پزشکی قانونی جهت افراد و گذشت حداقل 3 سال از زمان اخذ مجوز تغییر جنسیت و گذشت حداقل 2 سال از زمان انجام اعمال جراحی تغییر جنسیت افراد و معیارهای خروج در این مطالعه شامل: عدم تشخیص قطعی دیسفوریای جنسیتی در افراد توسط کمسیون روانپزشکی، عدم صدور مجوز تغییر جنسیت، عدم وجود اطلاعات کامل در پرونده افراد و عدم تمایل به همکاری افراد، کمتر از سه سال از اخذ مجوز تغییر جنسیت و کمتر از دو سال از زمان عمل جراحی تغییر جنسیت افراد گذشته باشد، بود.
3-4- ابزار گرد آوری اطلاعات
3-4-1- پرسشنامه پرخاشگری اهواز[100]
برای اندازه گیری میزان پرخاشگری در این پژوهش از پرسشنامه پرخاشگری اهواز استفاده شد. این پرسشنامه در سال 1375 توسط زاهدی فر دانشگاه شهید چمران اهواز ساخته و اعتباریابی گردید. این پرسشنامه، شامل 30 ماده است و سه عامل را در بر می گیرد. سوال 1 تا 14 این پرسشنامه را عامل اول تشکیل می دهد که مربوط به خشم و عصبیت می باشد؛ سئوالات 15 تا 22 آن را عامل دوم که مربوط به تهاجم و توهین است، بالاخره عامل سوم این پرسشنامه سئوالات 23 تا 30 آن را در بر دارد که مربوط به کینه توزی و لجاجت است. نشانگان پرخاشگری به وسیله عبارات زیر اندازه گیری می شود:
خشم و عصبیت[101] : عصبانیت نسبت به مسائل جزئی و ناچیز، رنجیده شدن از وقایع گذشته، پشیمانی، عصبانیت نسبت به تحقق نیافتن برنامه ها و نقشه ها، عصبانیت نسبت به بی انصافی دیگران، تحمل شکست و ناکامی، فکر کردن طولانی در مواقع عصبانیت، عصبانیت نسبت به دوستان، سرزنش کردن خود، عصبانیت نسبت به کارهای احمقانه دیگران، احساس بار سنگین روی دوش، عصبانیت نسبت به انتقاد، عصبانیت نسبت به تاخیر و تعلل، دلگیر شدن از نپذیرفتن نظریات.
تهاجم و توهین [102]: عدم کنترل روی حرف ها، دشنام دادن، رفتارهای غیر منطقی، مقاوم و پایدار در مواضع فکری، توی گوش زدن، پرتاب کردن وسایل، شرمندگی نسبت به افکار بد و پرخاشگر تلقی شدن.
کینه توزی و لجاجت[103] : پرخاشگری نسبت به بدرفتاری فروشنده، پرخاشگری نسبت به احمقانه بودن دیگران، پرخاشگری نسبت به بی احتیاطی راننده، پرخاشگری در مقابل توهین به خود یا خانواده، صدمه زدن در مقابله به مثل، ورزش های خشن، پرخاشگری در مقابل آزار دادن، عصبانیت نسبت به مخالفت با نظریات.
همانطور که ذکر شد از افراد خواسته شد تا هریک از 30 گروه عبارات را بخوانند و عبارتی که احساس آنها را به بهترین نحو توصیف می کند انتخاب کنند. آزمودنی به یکی از چهار گزینه هرگز، بندرت، گاهی اوقات و همیشه پاسخ گفته و برای هریک از 4 گزینه مذکور به ترتیب مقادیر 0.1.2.3 در نظر گرفته شد. به جز سوال18 که بار عاملی منفی دارد و جهت نمره گذاری در آن معکوس است. نمره کل این پرسشنامه از 0 تا 90 و با جمع نمرات سوال ها به دست می آید. افرادی که در این مقیاس نمره آنها از میانگین 5/42 بالاتر باشد پرخاشگری بالایی لحاظ می گردند.
3-4- 2- پایایی و روایی پرسشنامه پرخاشگری اهواز
خصوصیات روانسنجی این مقیاس که به وسیله تحلیل عوامل ساخته شده است توسط زاهدی فر(1375) به شرح زیر است:
ضرایب بازآمایی به دست آمده بین نمره های آزمودنی در دو نوبت (آزمون و آزمون مجدد) برای کل آزمودنی ها (91=N)، آزمودنی های دختر 48=N و آزمودنی های پسر43=N به ترتیب 70/0= rو 64/0=r و 79/0=r بوده است. همچنین در مقیاس AGQ ضرایب آلفای کرونباخ (همسانی درونی) برای آزمودنی 874/0=Alpha برای آزمودنی های دختر86/0=Alpha و برای آزمودنی های پسر 89/0= Alphaبوده است. ضرایب همبستگی توسط زاهدی فر بین خرده مقیاس Pd (یکی از خرده مقیاس های MMPI) و مقیاس AGQ برای کل آزمودنی ها (105=N، 58/0=r 001/0=P) ضرایب همبستگی میان کل(پرسشنامه BDVIT، پرسشنامه خصوصیت– گناه باس و دورکی 1975) و مقیاس AGQ برای کل آزمودنی ها (215=N 001/0=P 56/0=(r گزارش شده است.
عزیزی (1393) جهت بررسی یا قابلیت اعتمادپرسشنامه از روش دو نیم کردن استفاده کرد که میزان آلفای کرونباخ برای قسمت اول 862/0 و برای قسمت دوم 864/0 به دست آمد، ازآنجایی که میزان آلفای کرونباخ برای هر نیمه بالا می باشد در جمعیت ایرانی نیز از پایایی بالا برخورداراست.
در تحقيق حاضر به منظور بررسي پايايي پرسشنامه‌ي پرخاشگري، از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گردي
د. نتايج اين بررسي نشان دادكه اين پرسشنامه و ابعاد مختلف آن از پايايي قابل قبولي برخوردار هستند. جدول 3-1ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه پرخاشگري را نشان مي دهد.
جدول 3-1: ضريب پايايي به روش آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه پرخاشگري

نوشته ای دیگر :
سایت مقالات فارسی - بررسی اثر تصویر فروشگاه ، کیفیت خدمات و تصویر برند فروشگاهی بر ...

ابعاد پرسشنامه پرخاشگري ضريب آلفا تعداد سؤالات تعداد آزمودنيها