منابع مقالات علمی : بررسی همه گیر شناسی پرخاشگری در بیماران دارای دیسفوریای جنسیتی ارجاع شده به اداره کل پزشکی …

جدول 4-4: فراواني، درصد و درصد تراكمي تحصيلات پدر پاسخگويان (عمل شده- عمل نشد……..55
جدول 4-5: فراواني، درصد و درصد تراكمي تحصيلات مادر پاسخگويان (عمل شده-عمل نشده). ..56
جدول 4-6: فراواني، درصد و درصد تراكمي شغل پاسخگويان (عمل شده-عمل نشده)…………………..56
جدول 4-7: فراواني، درصد و درصد تراكمي ميزان درآمد پاسخگويان (عمل شده-عمل نشده)………57
جدول 4-8: فراواني، درصد و درصد تراكمي وضعيت تأهل پاسخگويان (عمل شده-عمل نشده..)…. 57
جدول 4-9: فراواني، درصد و درصد تراكمي ترتيب تولد پاسخگويان (عمل شده-عمل نشده)………..58
جدول 4-10: فراواني، درصد و درصد تراكمي فرزندان پسر خانواده‌ي پاسخگويان(عمل شده و نشده)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………58
جدول 4-11: فراواني، درصد و درصد تراكمي فرزندان دختر خانواده‌ي پاسخگويان (عمل شده و نشده)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………59
جدول 4-12: فراواني، درصد و درصد تراكمي تعداد فرزندان خانواده‌ي پاسخگويان (عمل شده و نشده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
جدول 4-13: فراواني، درصد و درصد تراكمي پاسخگويان بر اساس ابتلا يا عدم ابتلا به پرخاشگر…..60
جدول 4-14:ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پرخاشگري پاسخگويان به تفكيك جنسيت………….61
جدول 4-15: تحليل واريانس يك‌طرفه براي مقايسه‌زنان و مردان مبتلا به ديسفورياي جنسيتي عمل شده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61
جدول 4-16: ميانگين و انحراف استاندارد نمرات ابعاد پرخاشگري پاسخگويان عمل شده به تفكيك جنسيت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
جدول 4-17: تحليل واريانس چند متغيره براي مقايسه‌ي زنان و مردان عمل شده از نظر ابعاد پرخاشگر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………62
جدول 4-18: تحليل واريانس يك ‌طرفه براي مقايسه‌ي زنان و مردان مبتلا به اختلال ديسفورياي جنسيتي عمل نشده………………………………………………………………………………………………………………………………………………63
جدول 4-19: ميانگين و انحراف استاندارد نمرات ابعاد پرخاشگري پاسخگويان عمل نشده به تفكيك جنسيت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
جدول 4-20: تحليل واريانس چند متغيره براي مقايسه‌ي زنان و مردان عمل نشده از نظر ابعاد پرخاشگري……………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
جدول 4-21: تحليل واريانس دو‌طرفه براي بررسي تعامل گروه و جنسيت در تأثيرگذاري بر پرخاشگري………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65
جدول 4-22: ميانگين و انحراف استاندارد نمرات ابعاد پرخاشگري پاسخگويان به تفكيك جنسيت و وضعيت(عمل شده-عمل نشده)……………………………………………………………………………………………………………….66
جدول 4-23: تحليل واريانس چند متغيره براي بررسي تعامل گروه و جنسيت در تأثيرگذاري بر ابعاد پرخاشگري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………68
جدول 4-24: تحليل واريانس يك‌‌طرفه براي مقايسه‌ي گروههاي سني مختلف از نظر پرخاشگري………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
جدول 4-25: تحليل واريانس يك‌‌طرفه براي مقايسه‌ي پاسخگويان متأهل و مجرد از نظر پرخاشگري……………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
جدول 4-26: تحليل واريانس يك‌‌طرفه براي بررسي ارتباط وضعيت شغلي پاسخگويان با پرخاشگري آنان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72
جدول 4-27: تحليل واريانس يك‌‌طرفه براي بررسي ارتباط ميزان درآمد پاسخگويان با پرخاشگري آنان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72
جدول 4-28: تحليل واريانس يك‌‌طرفه براي بررسي ارتباط ميزان تحصيلات پاسخگويان با پرخاشگري آنان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
جدول 4-29: تحليل واريانس يك‌‌طرفه براي بررسي ارتباط تحصيلات مادر پاسخگويان با پرخاشگري آنان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..73
جدول 4-30: تحليل واريانس يك‌‌طرفه براي بررسي ارتباط تحصيلات پدر پاسخگويان با پرخاشگري آنان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..73
جدول 4-31: ضريب همبستگي اسپيرمن براي بررسي رابطه‌ي بين ترتيب تولد و تعداد فرزندان خانواده با پرخاشگري……………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1: تعامل بين گروه و جنسيت……………
…………………………………………………………………………………..66
نمودار 4-2: تعامل بين گروه و جنسيت در تأثيرگذاري بر بعد خشم…………………………………………………..69
نمودار 4-3: تعامل بين گروه و جنسيت در تأثيرگذاري بر بعد كينه……………………………………………………70
چکیده:
مطالعه حاضر با هدف بررسی همه گیرشناسی پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس انجام شد. این مطالعه به روش مقطعی _ تحلیلی و با روش نمونه گیری در دسترس انجام شد که در آن 64 نفر از مراجعه کنندگان به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس که تشخیص دیسفوریای جنسیتی توسط کمسیون روانپزشکی این اداره در آنها محرز شده بود، پرسشنامه پرخاشگری اهواز را تکمیل نمودند. از این میان تعداد 32 نفر تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار گرفته بودند و 32 نفر دیگر نیز مجوز انجام عمل جراحی تغییر جنسیت را اخذ کرده بودند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 22) و آزمون تحلیل واریانس یک راهه و چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی شیوع قابل توجهی (81/82) دارد. مقایسه افراد عمل نشده با افراد عمل شده نیز نشان داد که بین دو گروه از نظر پرخاشگری و مؤلفه‌های آن تفاوت‌های معناداری وجود دارد و میزان پرخاشگری گروه عمل‌نکرده بیشتر است. همچنین مقایسه‌های بین دو جنس نیز نشان داد که مردان پرخاشگرتر از زنان هستند. دیگر نتایج این مطالعه آشکار کرد که از بین متغیرهای جمعیت شناختی (سن، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، سطح درآمد، تحصیلات خود و والدین، جمعیت خانواده، ترتیب تولد) فقط رابطه بین جنسیت دیگر فرزندان خانواده با پرخاشگری مشارکت‌کنندگان معنادار بود، بنابراین با توجه به سطح بالای پرخاشگری و شیوع آن در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی، لزوم ارتقای سطح مداخلات آموزشی و فرهنگی در کنار مداخلات پزشکی و روان‌شناختی را در راستای بهبود سطح سلامت روحی این قشراز جامعه را نمایان می سازد.
کلیدواژه ها : دیسفوریای جنسیتی، پرخاشگری، پزشکی قانونی، تغییر جنسیّت، فارس

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.