بررسی عوامل موثّر بر پذیرش آموزش الکترونیکی در سطح شهر اصفهان با استفاده از مدل موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی۹۱- قسمت ۲

۲-۶ ارزیابی مجازی ۱۵
۲-۷ مزایای دانشگاه مجازی ۱۵
۲-۸ استانداردها ۱۶
۲-۹ آموزش الکترونیکی و رابطه آن با آموزش سنتی ۱۸
۲-۱۰ تفاوت آموزش سنتی و مدرن ۱۹
۲-۱۱ دامنه آموزش الکترونیک ۲۰
۲-۱۲ دسته بندی نوع یادگیری ۲۱
۲-۱۳ آموزش الکترونیکی و اقتصاد ۲۲
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۱۴ استانداردهای آموزش الکترونیکی ۲۳
۲-۱۵ دسته بندی استانداردها ۲۳
۲-۱۶ آموزش الکترونیکی در ایران ۲۴
۲-۱۷ پیشینه‌آموزش‌الکترونیکی‌درجهان ۲۵
۲-۱۸ بزرگترین دانشگاه‌های الکترونیکی جهان ۲۶
۲-۱۹ چند نکته که در آموزش الکترونیکی باید مورد توجه قرار گیرد ۲۷
۲-۲۰ مزیت آموزش الکترونیکی ۲۸
۲-۲۱ کلام آخر…….. ۲۹
۲-۲۲ نتیجه‌گیری ۲۹
بخش دوم: مروری بر تحقیقات پی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .۳۰
۲-۲۳ مطالعات خارجی ۳۰
۲-۲۴مطالعات داخلی ۳۳
فصل سوم
روش شناسی پژوهش ۳۸
۳- ۱ مقدمه ۳۸
۳-۲ روش پژوهش ۳۸
۳-۳ الگوی پژوهش ۳۸
۳-۴ روش گرد‌آوری داده‌ها ۴۰
۳-۵ جامعه آماری ۴۱
۳-۶ برآورد حجم نمونه ۴۲
۳-۷ روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴۲
۳-۸ روایی پرسشنامه ۴۳
۳-۹ پایایی پرسشنامه ۴۳
۳-۱۰ خلاصه ۴۴
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها ۴۸
۴-۱ مقدمه ۴۶
۴-۲ تحلیل جمعیت شناختی نمونه ۴۶
۴-۲-۱ جنس ۴۶
۴-۲-۲ مقطع تحصیلی ۴۷
۴-۲-۳ سن ۴۸
۴-۲-۴ تعداد سال استفاده از اینترنت ۴۹
۴-۲-۵ میزان استفاده روزانه اینترنت ۵۰
۴-۳ تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش ۵۱
۴-۴ تجزیه و تحلیل استنباطی ۵۲
۴-۴-۱ آزمون فرضیه های پژوهش با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون ۵۲
۴-۴-۲ آزمون فرضیه‌های اصلی پژوهش با بهره گرفتن از آزمون رگرسیون ۵۵
۴-۵ یافته های جانبی پژوهش ۵۷
۴-۵-۱- تاثیر جنسیت ۵۷
۴-۵-۲ تاثیر تحصیلات ۵۷
۴-۵-۳ تاثیر سن ۵۸
۴-۵-۴ تاثیر تعداد سال استفاده از اینترنت ۵۹
۴-۵-۵- تاثیر تعداد ساعات استفاده روزانه از اینترنت ۶۰
۴-۵-۶- تاثیر منظور استفاده از اینترنت ۶۱
۴-۵-۷- تاثیر تجربه استفاده از آموزش الکترونیک ۶۲
۴-۶ خلاصه ۶۲
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۶۴
۵-۱ مقدمه ۶۴
۵-۲ خلاصه و جمع‌بندی پژوهش ۶۴
۵-۳ نتایج بدست آمده از تحلیل توصیفی جامعه آماری ۶۵
۵-۴ نتایج بدست‌آمده از تحلیل استنباطی ۶۶
۵-۵ محدودیت‌های پژوهش ۶۷
۵-۶ پیشنهادات پژوهش ۶۷
۵-۷ پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی ۶۹
منابع و مآخذ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۰
پیوست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۷۵
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱ مدل‌ها و ارتباطات تکنولوژی‌های آموزش الکترونیک. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸
شکل ۲-۲ ادغام شاخه‌های مختلف تشکیل‌دهنده آموزش الکترونیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹
شکل ۳-۱ مدل موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۹
نمودار ۴-۱ وضعیت جنس پاسخ‌دهندگان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۷
نمودار ۴-۲ وضعیت مقطع تحصیلی پاسخ‌دهندگان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۸
نمودار ۴-۳ وضعیت سن پاسخ دهندگان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۹
نمودار ۴-۴ وضعیت تعداد سال استفاده از اینترنت پاسخ‌دهندگان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۰
نمودار ۴-۵ وضعیت تعداد ساعات استفاده از اینترنت پاسخ‌دهندگان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۱

 

جهت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *