بررسی سوالات حد و پیوستگی کنکور

 

 

مفهوم (و نماد گذاری) حد یک تابع منطقی را در یک درک کنید به دامنه خود اشاره کرده و درک کنید که “حد ها محلی هستند”. چنین حد هایی را ارزیابی کنید. بین حد های یک طرفه (چپ و راست) و حد های دو طرفه – و معنای وجود چنین حد ها چیست. از روشهای عددی / جدولی برای حدس زدن در مقادیر حد استفاده کنید. در سوالات حد و پیوستگی کنکور بین مقادیر حد و مقادیر تابع در یک نقطه تمایز قائل شوید. استفاده از محله ها و محلات سوراخ دار در را درک کنید ارزیابی حدهای یک طرفه و دو طرفه. حد های مربوط به توابع تعریف شده چندبعدی را ارزیابی کنید. حد ها نیاز به پیوستگی ندارند. ما در مورد پیوستگی ، یک ویژگی صحبت خواهیم کرد تابعهایی که به دوستداران ما کمک می کند تا بدون پرش یا پرش ، در نمودار نمودار یک تابع اجرا شوند، ما می توانیم توابعی را که به سمت یکدیگر می دوند تصور کنیم (یکی از آن در سمت چپ ، یکی از سمت راست) در حالی که روی نمودار f و بدون نیاز به پرش یا هاپ می ماند ، به شرط قرار دادن آنها در قسمت های مناسب نمودار.

بعضی اوقات ، سوالات حد و پیوستگی کنکور به عملیات اجرایی نیاز دارد. دانش آموزان را می توان با استفاده از کلمه “حد” در متن های دنیای واقعی گمراه کرد. به عنوان مثال ، حد مجاز حدی است که قرار نیست از آن فراتر رود. چنین حدی وجود ندارد حد در حساب. بعضی اوقات می توانید مقادیر حد را بدست آورید. به عنوان مثال ، اگر یک تابع f در حالت پیوسته باشد x = a ، سپس مقدار تابع مقدار x را در x = a می گیرد. دقیقاً مانند یک متغیر ، می گویم یک تابع مستمر است اگر برابر باشد با حد خود: یک تابع f (x، y) در نقطه (a، b) در صورتی که lim (x، y) → (a، b) f باشد پیوسته است. (x، y) = f (a، b). اگر در هر نقطه از D پیوسته باشد ، یک تابع در یک دامنه D پیوسته است. تداوم ، در ریاضیات ، فرمول بندی دقیق از مفهوم شهودی یک تابع است که بدون وقفه یا پرش ناگهانی متفاوت است. یک تابع رابطه ای است که در آن هر مقدار از یک متغیر مستقل – مثلاً x a با یک مقدار متغیر وابسته همراه است – y.

در سوالات حد و پیوستگی کنکور ، یک مقدار است که یک تابع (یا دنباله) از آنجایی که ورودی (یا ایندکس) به “مقداری” نزدیک می شود ” نزدیک می شود “. حدود برای محاسبه و تجزیه و تحلیل ریاضی ضروری است ، و برای تعریف تداوم ، مشتقات و انتگرال استفاده می شود. برای اینکه یک تابع در یک نقطه از یک قسمت مشخص پیوسته باشد ، ما به سه شرط زیر نیاز داریم: تابع در نقطه تعریف می شود. این تابع در آن نقطه حدی دارد. حد یک طرفه با مقدار تابع در نقطه برابر است. کارکردهایی که می تواند بدون بالا بردن مداد شما کشیده شود ، تابع های پیوسته نامیده می شوند. بعد از مطالعه حد ها ، شما پیوسته را با روشی دقیق تر از نظر ریاضی تعریف خواهید کرد. سه نوع ناپیوستگی وجود دارد: قابل جابجایی ، پرش و بی نهایت.