بررسی رابطه بین توسعه خدمات جدید، عملکرد بازاریابی، جهت گیری بازار و …

مدل کلی

833/٠

783/٠

844/٠

841/٠

٠٦7/٠

5-4 پیشنهادها

 • ارائه خدمات جدید و یا اصلاح و به روز رسانی خدمات کنونی با توجه به نیازهای بخشهای مختلف بازار صورت پذیرد که این امر مستلزم آشنایی بیشتر با مشتریان و و نیازهای آشکار و پنهان آنان است. همچنین توجه به مفاهیمی نظیر بخشبندی بازار و اختصاصیسازی خدمات ضروری به نظر میرسد.
 • به هنگام توسعه خدمات جدید به ویژگیهای خدمات و صنعت مربوطه توجه شود.
 • ایجاد واحد سازمانی تحت عنوان توسعه خدمات جدید تا کل فعالیتهای مربوطه را پیگیری نموده و با سایر واحدهای کلیدی نظیر بازاریابی در ارتباط باشد.
 • ضرورت توجه به تحقیقات بازار بصورت نظاممند جهت شناسایی خواستهها و اولویتهای مشتریان و اندازهگیری رضایت مشتریان بطور منظم و مکرر.
 • ایجاد فرهنگ سازمانی که پذیرش ایدههای جدید را تشویق مینماید، جهت تشویق افراد برای بیان نظرات خود و غلبه بر ترس و محافظهکاری اعضای سازمان برای بیان نظراتشان در وهله نخست توصیه میشود که ابتدا بر کمیت ایدههای جدیدی که دریافت میشود، تأکید گردد.
 • برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 • توانمندسازی کارکنانی که بطور مستقیم با مشتریان در ارتباطند و آشناسازی آنان با دیدگاههای مشتریگرا و چگونگی عملیاتی سازی این مفاهیم.
 • طراحی سیستم پاداش جهت تشویق کارکنانی که ایدههای نوآورانه مطرح مینمایند و یا در پیادهسازی موفق خدمات جدید مشارکت مینمایند.
 • توجه به فرهنگ بازارگرا در صنایع خدماتی به دلیل ماهیت آن ضرورت بیشتری دارد، در نتیجه جهت آشنایی با این مفهوم و پیادهسازی آن در برنامههای آموزشی و توانمندسازی مدیران و کارکنان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
 • جهت پیادهسازی بهتر مفهوم بازارگرایی پیشنهاد میگردد که ابتدا شرایط و موقعیتی که سازمان با آن روبرو است به خوبی شناسایی شود و سپس منابع سازمانی به ابعادی از بازارگرایی تخصیص یابد که با توجه به شرایط موجود بیشترین کارآیی را دارد.
 • از آنجا که مشتریگرایی نیازمند درک کل زنجیره ارزش مشتری است و در صنایع خدماتی کارکنان عملیاتی در مواجه مستقیم با مشتریان هستند، ملزم نمودن این دسته از کارکنان به ارائه گزارشهای رسمی و بطور منظم مثلاً هر سه ماه یکبار، درباره ادراک خود از آنچه مد نظر مشتریان است.
 • پایش منظم رقبا جهت آگاهی از نحوه ارائه خدمات توسط آنان و سپس تلاش جهت ارائه خدماتی که از نظر سرعت انجام، قیمت و کیفیت با خدمات رقبا متفاوت باشد.

5-5 پیشنهاد برای پژوهشهای آتی
اجرای پژوهش با همین متغیرها در جوامع دیگر مثلاً بانکهای سایر استان‌ها.
5-5 محدودیتها
1-عدم وجود فرهنگ پژوهش در سازمانها باعث شده که افراد دیدی منفی و توأم با ترس و هراس از پژوهش داشته باشند.
2-ملاحظات شدید سازمانی، منافع شخصی و مقاومت برخی کارکنان محدودیت ایجاد کرده است.
منابع ومآخذ
منابع فارسی

 • ابزری، مهدی؛ رنجبریان، بهرام؛ فتحی، سعید؛ قربانی، حسن(1388). تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد کسب وکار در صنعت هتلداری. چشم انداز مدیریت، شماره 31، 42-25.
 • جعفری سنگری، ابراهیم؛ مرادی، بهرنگ؛ شیرخانی، مسعود؛ شیدایی اردستانی، فاطمه(1393). بررسی رابطه بین فرصتهای تکنولوژیکی، تأکیدات بازاریابی و عملکرد نوآورانه، فصلنامه مدیریت صنعتی، سال نهم، 111-95.
 • جندقی، غلامرضا؛ ایرانی، حمیدرضا؛ افخمی، احمد(1392). بررسی و توصیف تحقیقات منتخب در حوزه مدیریت بازاریابی در ایران، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره یازدهم، شماره 1، 148-125.
 • حسینی، میرزا حسن؛ قادری، سمیه(1389). مدل عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی، چشمانداز مدیریت بازرگانی، شماره 3، 115-89.
 • حسینی، میرزاحسن؛ احمدینژاد، مصطفی؛ قادری، سمیه(1389). بررسی و سنجش کیفیت خدمات و ارتباط آن با رضایتمندی مشتریان: مطالعه موردی بانک تجارت، بررسیهای بازرگانی، شماره 23، 97-88.
 • حسینی، سید محمود؛ حاجی پور، بهمن(1387). تببین روابط ذهنیت مشترک، ظرفیت جذب دانش، نوآوری و انعطافپذیری: شرکتهای دارویی کشور، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 12، شماره 4، 176-155.
 • حمیدی زاده، محمدرضا؛ خیرخواه عسکرآباد، محمد رضا(1391). بررسی تأثیر قابلیت های مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان در صنایع پتروشیمی ایران. کاوش های مدیریت بازرگانی، سال چهارم، شماره 8، 45-30.
 • درگی، پرویز(1386). مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی با نگرش بازار ایران، چاپ اول، تهران: رسا.