پژوهش – بررسی رابطه بین توسعه خدمات جدید، عملکرد بازاریابی، جهت گیری بازار و عملکرد …

2-3-2 پیشینه داخلی

  • میرغفوری و همکاران(1393) به بررسی عوامل بحرانی موفقیت شهرداریها در حوزه توسعه خدمات جدید با رویکرد مدلیابی معادلات ساختاری پرداختهاند. این پژوهش با هدف بررسي عوامل بحراني موفقيت و ارائة مدلي براي توسعة خدمات جديد انجام گرفته است. جامعة آماري پژوهش از دو گروه مديران و كارشناسان شهرداري و شهروندان ساكن در منطقه 1 تهران تشكيل شده است. براي جمعآوري دادهها از دو پرسشنامة شناسايي عوامل و ارزيابي عملكرد استفاده شد. به منظور بررسي سؤالهاي پژوهش، روش مدليابي معادلات ساختاري و فنونهاي CSF ، تصميمگيري تاپسيس و ويكور به كار رفته است. براي كسب نتايج واضح و كاربردي تأييدشده در مدل، در ماتريس اهميت عملكرد جاي گرفتند و به چهار دسته تقسيم شدند. در اين جانمايي مهمترين عوامل در ربع دوم ماتريس قرار گرفت؛ به اين معنا كه شهرداري براي توسعة موفقيتآميز خدماتش، بايد عملكرد خود را در اين موارد بهبود بخشد.
  • صدرا ابرقویی و همکاران(1393) به بررسی تأثیر آمیزه عملکرد مؤسسات آموزشهای زیربنایی در توسعه خدمات پرداختهاند. در اين راستا، پس از شناسايي عوامل و شاخصهاي آميزه بازاريابي خدمات براي موسسات آموزشهاي زيربنايي و بررسي ميزان اثر هريك از اين عوامل بر عملكرد اين سازمانها مدلي مناسب در سازمانهاي غيرانتفاعي ارائه شد. اين تحقيق از نظر هدف از نوع تحقيقات كاربردي و از نظر ماهيت توصيفي- پيمايشي ميباشد و از پرسشنامه به منظور جمعآوري دادههاي مورد نياز استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق را اولياء دانش آموزان مدارس غيرانتفاعي شهرستان يزد تشكيل ميدهد. در اين مقاله به منظور تجزيه و تحليل تحليل دادهها و مدلسازي از نر مافزارهايSPSS و AMOS استفاده شده است. براساس نتايج تجزيه و تحليل داد هها، مشخص شد كه تمامي عوامل هفتگانه آميخته بازاريابي خدمات بر عملكرد سازما نهاي غيرانتفاعي اثر معناداري دارند، كه عاملهاي فرآيند، شواهد فيزيكي، خدمت و كاركنان در اولويت بالاتر و عاملهاي فعاليتهاي پيشبردي، قيمت و مكان از نظر اثر گذاري در اولويت پايينتري قرارداشتهاند.
  • میرغفوری و همکاران(1391) بیان میدارند که در تحقیق آنها با هدف توسعه خدمات جدید شهری، عوامل بحرانی موفقیت(CSF) موثر در پروژههای توسعه خدمت جدید شهرداری بوسیله مطالعه ادبیات تحقیق شناسایی و رتبه بندی گردیدهاند. در این راستا با استفاده از آزمونهای آماری 35 شاخص بحرانی تأیید و شناسایی گردید و سپس بوسیله روش تحلیل رابطه خاکستری این شاخصها رتبهبندی شدند. سه عامل بکارگیری مهندسین و نیروی انسانی شایسته، توجه به پاکیزگی و سرسبزی فضای شهری و هدفمندی خدمات جدید شهرداری اولویتهای اول تا سوم را در این مطالعه کسب کردهاند.

فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه
امروزه به ندرت میتوان بدون استفاده از روشهای آماری اقدام به تفسیر و تحلیل نتایج بدست آمده از تحقیقات و پژوهشهای علمی کرد. به این ترتیب، در قلمرو علم مدیریت کمتر میتوان بدون استفاده از روشهای آماری تحقیقی درخور توجه انجام داد. بنابراین پژوهشگران نیز باید برای اجرای طرحهای تحقیقاتی خود در حد لزوم به این ابزار مجهز شده، برای برآوردن نیازهای خود از آن بهره مند شوند.
اگر اطلاعات را از مهمترین لوازم تصمیمگیری به شمار آوریم; علم آمار که با پردازش دادهها و تبدیل آنها به اطلاعات مورد نیاز، زمینه اتخاذ تصمیم را فراهم میکند یکی از مهمترین علوم محسوب خواهد شد. آنچه مسلم است هنر مدیران و کارشناسان در نحوه استفاده از روشهای آماری و تحلیل اطلاعات بدست آمده تجلی پیدا میکند. این امر به حدی اهمیت دارد که امروزه اکثر مدیران سازمانها از مشاوران آماری استفاده میکنند.
در این فصل روش و نوع تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری و روش‌های نمونه‌گیری و جمع‌آوری اطلاعات، ابزار اندازه‌گیری و روش‌های سنجش آن ابزار به تفصیل بیان شده است.
اصولاً در هر تحقیقی اهداف به دو صورت کلی و جزئی بیان می‌شوند که اهداف کلی از مسأله اصلی تحقیق به‌دست می‌آید و محقق می‌تواند اهداف کلی را جهت انجام بهتر به اهداف جزئی‌تر دسته‌بندی کند(خاکی،1387).
3-2 روش تحقیق
این پژوهش از جنبه هدف کاربردی است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی است که به بررسی رابطه بین متغیرها می‌پردازد. اطلاعات توصیفی معمولاً از طریق پرسشنامه، مصاحبه یا مشاهده گرد‌آوری می‌شود.
از نظر شیوه اجرا گردآوری اطلاعات به صورت میدانی بوده و از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است و پایایی به وسیله آلفای کرونباخ بررسی شده است. برای بررسی رابطه بین متغیرها از نرم افزارهای spss و اکسل و آموس استفاده شده است.
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارکنان بانکهای مسکن شهر کرمانشاه تشکیل میدهند که تعداد آنان 296 نفر میباشد.
3-4 روش نمونهگیری و حجم نمونه
نمونه گروه كوچكي از جامعه است كه براي مشاهده و تجزيه و تحليل انتخاب شده است. معمولاً در مسايل مختلف تحقيق، مطالعه درباره تمام جزئيات جامعه از توان محقق خارج است و در صورتي كه بتوان با مطالعه تعداد محدودي از افراد يك جامعه، اطلاعات مورد نياز كافي راجع به همه افراد و جامعه بدست آورد، ضرورتي ندارد كه همه افراد جامعه مورد مطالعه قرار گيرند.
در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است و با استفاده از فرمول کوکران به محاسبه حجم نمونه پرداخته میشود.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

  • N: حجم جامعه = 296
  • α: خطاي نمونهگيري =05/0
  • d: خطاي مطلق = 05/0
  • n: حجم نمونه
  •  :واریانس نمونه که برابر است با0057/1
  • : میانگین نمونه که برابراست با 9225/2

مقدار به دست آمده براي n طبق فرمول زیر برابر با 113 است.
3-5 ابزار گردآوری دادهها
در این پژوهش از ابزار پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. سئوالات پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج تایی شامل: خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم میباشند.
جدول 3-1 دسته‌بندی سئوالات پرسشنامه

منبع استخراج گویهها شماره سئوال متغیر