بررسی ارتباط سبک زندگی مادران در دوران بارداری با کم وزنی بدو تولد نوزادان ترم در مراکز بهداشتی – درمانی شهر رشت در سال ۱۳۸۹- قسمت ۳۷

۳۵/۰ > P

 

 

جدول فوق نشان می دهد: که بین سن حاملگی با وزن زمان تولد نوزاد ارتباط آماری معنی دار وجود دارد (۰۰۳/۰>P) به طوری که سن حاملگی در نوزادان با وزن طبیعی بین ۵/۳-۵/۱ روز بیشتر از سن حاملگی در نوزادان کم وزن می باشد. بین وزن مادر در شروع بارداری با وزن زمان تولد نوزاد ارتباط آماری معنی دار وجود دارد (۰۰۳/۰ >P) به طوری که وزن مادر در شروع بارداری در مادران نوزادان با وزن طبیعی بین ۲۱/۸-۴۲/۲ کیلوگرم بیشتر از مادران نوزادان کم وزن می باشد. بین قد مادر با وزن زمان تولد ارتباط آماری معنی دار وجود دارد (۰۰۱/۰>P) به طوری که قد مادران نوزادان با وزن طبیعی بین ۸۵/۴-۲۶/۲ سانتی متر بیشتر از قد مادران نوزادان کم وزن می باشد. بین افزایش وزن مادر در دوران بارداری با وزن زمان تولد نوزاد ارتباط آماری معنی دار وجود دارد (۰۰۲/۰>P) به طوری که افزایش وزن مادران نوزادان با وزن طبیعی بین ۳/۳-۲/۱ کیلوگرم بیشتر از مادران نوزادان کم وزن می باشد. بین تعداد بارداری با وزن زمان تولد نوزاد ارتباط آماری معنی دار وجود دارد (۰۲۳/۰>P) به طوری که مادران نوزادان با وزن طبیعی تقریبا یک بارداری بیشتر از مادران نوزادان کم وزن داشته اند. بین تعداد زایمان با وزن زمان تولد ارتباط آماری معنی دار وجود دارد (۰۰۸/۰> P) به طوری که مادران نوزادان با وزن طبیعی تقریبا یک زایمان بیشتر از مادران نوزادان کم وزن داشته اند. بین تعداد فرزندان زنده با وزن زمان تولد نوزاد ارتباط آماری معنی داری وجود دارد (۰۰۶/۰>P) به طوری که مادران نوزادان با وزن طبیعی تقریبا یک فرزند بیشتر از مادران نوزادان کم وزن داشته اند. بین سن مادر با وزن زمان تولد نوزاد ارتباط آماری معنی دار وجود ندارد و میانگین سن مادر در هر دو گروه تقریبا ۲۷ سال می باشد. بین فاصله حاملگی قبلی با حاملگی اخیر با وزن زمان تولد نوزاد ارتباط آماری معنی داری وجود ندارد به طوری که فاصله بین حاملگی قبلی با حاملگی اخیر در دو گروه تقریبا ۵/۶ سال می باشد. بین تعداد مراجعات جهت دریافت مراقبت های دوران بارداری با وزن زمان تولد ارتباط آماری معنی داری وجود ندارد و میانگین تعداد مراجعات جهت دریافت مراقبت های دوران بارداری در دو گروه تقریبا ۱۱ بار می باشد. بین مقدار هموگلوبین مادر در دوران بارداری با وزن زمان تولد نوزاد ارتباط آماری معنی داری وجود ندارد و مقدار هموگلوبین مادران در دوران بارداری در دو گروه تقریبا gr/dl 12 می باشد.
جدول شماره ۱۵- توزیع وزن نوزادان واحدهای مورد پژوهش بر حسب مشخصات فردی- اجتماعی واحدهای مورد پژوهش و نوزادان آنان
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *