سایت مقالات فارسی – بررسی اثر تصویر فروشگاه ، کیفیت خدمات و تصویر برند فروشگاهی بر …

تصویر برند فروشگاهیتصویر برند فروشگاهی ، به عنوان معانی که مصرف کنندگان به محصولات برند فروشگاهی می افزایند ، تعریف میشود که منجر به ادراکات در مورد برند فروشگاهی می شود .
آگاهی از قیمتآگاهی از قیمت به عنوان سطح ارزش مصرف کننده برای قیمت در هنگام انتخاب محصولی خاص ، تعریف می شود .
کیفیت خدمتکیفیت خدمات به عنوان پیروی از نیازهای مشتری در دسترسی به خدمت تعریف می شود.
40-2- جمع بندی فصل دوم:
در این فصل ابتدا مفهوم خدمت، کیفیت خدمات، اهمیت آن، مدل هاي مطرح کیفیت خدمات و ابعاد آن ها بررسی شد، سپس مدل های اندازه گیری آن ونیز مدل های مفهومی آن ارائه شد. در ادامه آگاهی از قیمت ، ابعاد قیمت، مطالعات صورت گرفته در زمینه قیمت، نقش قیمت بر ریسک درک شده و قصد خرید مورد بررسی قرار گرفت. سپس تصویر برند، از طریق جنبه های مختلف تصویر و نیز تعاریف و ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفت. تصویر فروشگاه موضوع دیگری بود که در این فصل با توجه به انواع آن، تعاریف، اهمیت و ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ریسک درک شده در بخش های مختلف مانند عوامل موثر بر ریسک درک شده و راهبردهای کاهش ریسک درک شده مورد بررسی واقع شد و نهایتا مدل مفهومی تحقیق با توجه به پیشینه تحقیق آورده شد.
1-3 مقدمه :
تحقیق را می توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مسئله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گامهایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخهایی برای مسئله مورد علاقه ما در محیط کاری به دست آید. بدان معنا که نخستین گام در تحقیق عبارت است از : آگاهی از زمینه های مشکل آفرین در سازمان و شناسایی روشن و مشخص مشکلی که به بررسی و اصلاح نیاز دارد. هنگامی که مشکل یا مشکلات مهم مشخص شد می توان گامهای بعدی را برای گردآوری اطلاعات، تحلیل داده ها و نمایش عواملی که با مشکل ما پیوند دارند، پیمود. آن گاه با اقدامات اصلاحی مشکل حل خواهد شد( سکاران، 1390،ص6). پایه هر تحقیق (( روش شناخت یا روش تحقیق)) است. روش تحقیق به شیوه های طراحی مطالعات پژوهشی و رویه های تجزیه و تحلیل داده ها اشاره دارد( سکاران، 1390، ص 7).
در این فصل پس از مقدمه به بیان موضوع تحقیق، روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری، روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، روایی و پایایی ابزار و معرفی پرداخته شده است.
2-3- موضوع تحقیق:
بررسی اثر تصویر فروشگاه، کیفیت خدمات و تصویر برند فروشگاهی بر قصد خرید برند فروشگاهی( مطالعه موردی: مشتریان فروشگاههای زنجیره ای رفاه شهرستانهای شرق گیلان).
3-3- روش تحقیق:
دستیابی به هدف های علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی[159] درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق ( خاکی، 1382، ص 152).
تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه ی دانش بشری در زمینه ی خاصی که مورد علاقه محقق است. هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در سازمان به تحقیق می پردازیم آن را تحقیق کاربردی[160] می نامیم. اما وقتی که اساسا برای بهبود درک خود درباره ی مسائل به خصوصی که به طور معمول در محیط های سازمانی روی می دهند و نیز چگونگی حل آن ها تحقیق می کنیم، آن را تحقیق بنیادی یا پایه ای[161] می خوانیم که تحقیق محض نیز نامیده می شود. یافته های چنین تحقیقی به افزایش دانش در زمینه های مختلف مدیریت کمک می کند.
تحقیق حاضر از نوع کاربردی است چرا که نتایج حاصل از آن می تواند مورد استفاده کلیه فروشگاههای زنجیره ای که به مشتریان خود انواع خدمات را عرضه می کنند، قرار بگیرد و این فروشگاهها به رابطه بین تصویرفروشگاه، تصویر برندفروشگاهی، کیفیت خدمات، آگاهی از قیمت و ریسک درک شده با قصد خرید پی ببرند.
4-3- جامعه آماری:
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد. تعدادی از عناصر جامعه که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند، جامعه آماری را تشکیل می دهند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده آن جامعه آماری از سایر جوامع می باشد. صفتی که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک باشد، صفت مشترک(ثابت) نامیده می شود(طورانی، 1387،ص1).
بنابراین جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه مشتریان فروشگاههای زنجیره ای رفاه در شرق استان گیلان می باشد.
5-3- نمونه آماری:
گروه نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند. به عبارت دیگر، تعدادی از اعضای جامعه آماری ( اما نه همه) که گروه نمونه را تشکیل می دهند( سکاران، 1390، ص 295).
برای تعیین تعداد نمونه مورد نیاز جهت برآورد پارامتر مورد نظر باید میزان اشتباه مجاز (d) در برآورد پارامتر را در نظر گرفت. از آنجا که مقدار اشتباه نمونهگیری در نمونههای مختلف متفاوت است، میتوان با نمونهگیری احتمالی و تعیین فاصله اطمینان میانگین، احتمال وقوع اشتباه را در سط

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

ح مورد نظر محاسبه کرد. معمولا سطح اطمینان (ضریب اطمینان) 95/0 یا 99/0 اختیار میشود (سرمد و همکاران، 1391، 187).
در صورتی که بخواهیم میانگین یک صفت متغیر کمی در جامعه مورد مطالعه را برآورد کنیم، با توجه به مقدار d و سطح اطمینان مورد نظر پژوهشگر میتوان مقدار n را از رابطه زیر بدست آورد:
به علت نامعلوم بودن واریانس متغیر مورد مطالعه، پرسشنامه نهایی را بصورت پیش آزمون بین 30 نفر از افراد جامعه توزیع نمودیم و نتایج آن را با کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. مقدار واریانس بدست آمده برای متغیر مورد مطالعه که در این پژوهش «قصد خرید» می باشد 468/0 است که با فرض ضریب اطمینان 95% خواهیم داشت:
به دلیل اینکه این احتمال وجود داشت که برخی از پرسشنامه ها به هر دلیلی بازگشت داده نشوند تعداد 500 پرسشنامه بین نمونه آماری توزیع شد که تعداد 341 عدد از آنها بازگشت داده شدند.
6-3- روش نمونه گیری:
دو نوع اصلی طرح نمونه برداری وجود دارد: نمونه برداری احتمالی و غیر احتمالی. در نمونه برداری احتمالی، اعضای جامعه شانس یا احتمال شناخته شده ای دارند که به عنوان آزمودنی گروه نمونه انتخاب شوند. در نمونه برداری غیر احتمالی عناصر با شانس شناخته شده یا از پیش تعیین شده ای به عنوان آزمودنی انتخاب نمی شوند. طرحهای نمونه برداری احتمالی موقعی به کار می رود که معرف بودن گروه نمونه برای اهداف تعمیم پذیری دارای اهمیت باشد. اما در مواردی که زمان یا عاملهای دیگر به جای تعمیم پذیری ملاک باشند، معمولا نمونه برداری غیر احتمالی به کار گرفته می شود( سکاران، 1390، ص 299).
با نظر به اینکه جامعه آماری پژوهش نامحدود بوده و امکان شمارش کلیه مشتریان شعبات فروشگاه های رفاه شرق گیلان وجود نداشته و نیز به دلیل محدودیت زمانی و عدم دسترسی به کلیه به کلیه شعبات، نمونه گیری در پژوهش حاضر به صورت ترکیبی بوده است. نخست ، با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی خوشه ای، تمامی شهرهای شرق گیلان در نظر گرفته شد و سپس به دلیل عدم دسترسی به کلیه شعب و همچنین تجمع فروشگاههای رفاه در برخی شهرها و در اقلیت ماندن برخی دیگرو نیز با در نظر گرفتن شعبات پر فروش، با روش احتمالی سهل چهار شهر انتخاب شدند. در نتیجه شهرهای آستانه، لاهیجان، لنگرود و رودسر برای توزیع پرسشنامه انتخاب شدند. سپس از روش نمونه گیری تصادفی برای انتخاب تعدادی ازمشتریان در حین خروج از فروشگاه به عنوان پاسخ دهندگان استفاده شد.
جدول 1-3 نحوه توزیع و جمع آوری پرسش نامه

شعب تعداد پرسشنامه توزیع شده تعداد پرسشنامه برگشتی تعداد پرسشنامه برگشتی غیر قابل استفاده تعداد پرسشنامه برگشت داده نشده
آستانه 100 85 5 10