علمی : بررسی اثر بخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی- قسمت …

جدول 4-7-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل (گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی)…………….109
جدول 4-8-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(مهارتها و فنون ارتباطی………………………………………….110
جدول 4-8-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل (میزان تاثیر مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان)………………………111
جدول 4-8-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان………………………………..112
جدول 4-9-1- توزیع فراوانی گویه های متغییر مستقل(تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها)……..113
جدول 4-9-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل(تاثیر تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها)در یک نگاه
114
جدول 4-9-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها) 114
جدول 4-10-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل (گرایش موضوعی برنامه ها) 116
جدول 4-10-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل(گرایش موضوعی برنامه ها )در یک نگاه 117
جدول 4-10-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(گرایش موضوعی برنامه) 117
جدول 4-11-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل (تنوع برنامه ها) 119
جدول 4-11-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل (تنوع برنامه ها) در یک نگاه 120
جدول 4-11-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل (تنوع برنامه ها) 120
جدول 4-12-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(زمان ارائه برنامه ها) 122
جدول 4-12-2- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(زمان ارائه برنامه ها)در یک نگاه 123
جدول 4-12-3- شاخص های مرکزی متغیر مستقل(زمان ارائه برنامه ها) 123
جدول 4-13-1- توزیع فراوانی مربوط به متغیر مستقل(مدیریت برنامه ها)در یک نگاه 125
جدول 4-13-2- شاخص های مرکزی متغییر مستقل(مدیریت برنامه ها) 126
جدول 4-14-1- توزیع فراوانی مربوط به گویه های متغیر وابسته (میزان اثر بخشی برنامه ها) 127
جدول 4-14-2- توزیع فراوانی مربوط به گویه های متغیر وابسته (میزان اثر بخشی برنامه ها) در یک نگاه
128
جدول 4-14-3- شاخص های مرکزی متغیر وابسته (میزان اثر بخشی برنامه) 129
جدول 4- 15- آزمون نرمال بودن متغیر های مستقل و وابسته 130
جدول 4-16-1- ضریب همستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و مدیریت برنامه) 131
جدول 4-16-2- ضریب همبستگی(میزان اثربخشی شبکه استانی و گروه بندی وسازماندهی نیروهای
تخصصی) 132
جدول 4-16-3- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و گرایش موضوعی برنامه ها) 133
جدول 4-16-4- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و فنون ارتباطی کارکنان) 134
جدول 4-16-5- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و تکنولوژی ساخت برنامه ها) 136
جدول 4-16-6- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و تنوع برنامه ها) 137
جدول 4-16-7- ضریب همبستگی (میزان اثر بخشی شبکه استانی و زمان ارائه برنامه ها) 138
جدول 4-16-8- جدول ترکیبي آزمون فرضیات تحقیق 139
جدول 4-17-1- آنالیز واریانس 140
جدول 4-17-2- ضرایب تاثیر استاندارد شده و غیر استاندارد در رگرسیون 141
فهرست نمودارها
نمودار 1-1- مدل مفهومی پژوهش …..6

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.