بررسی اثر بخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای خراسان رضوی- قسمت …

5-3-1-2- بررسي های حاصل از فرضیه اول پژوهش 145
5-3-1-3- بررسي های حاصل از فرضیه دوم پژوهش 145
5-3-1-4- بررسي های حاصل از فرضیه سوم پژوهش 146
5-3-1-5- بررسي های حاصل از فرضیه چهارم پژوهش 146
5-3-1-6- بررسي های حاصل از فرضیه پنجم پژوهش 146
5-3-1-7- بررسي های حاصل از فرضیه ششم پژوهش 146
5-3-2- نتایج حاصل از بررسي متغیر وابستۀ پژوهش 146
5-4- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………147
5-5- پیشنهادات کاربردی 149
5-6- پیشنهادات برای پژوهش های آتی 149
5-7- محدودیت های تحقیق 149
منابع و مأخذ
پیوستها و ضمائم
فهرست جداول
جدول 1-1- نقشه راه 10
جدول 2-1- مدل های مختلف اثر بخشی 27
جدول 2-2- دیدگاه های مربوط به مخاطبان و تاثیر گذاری رسانه 50
جدول 2-3- توضیحات چهار مهارت اصلي مدیریت………………………………………………………………………………………54
جدول 2-4- جمع بندی پیشینه تحقیقات داخلی 79
جدول 2-5- جمع بندی پیشینه تحقیقات خارجي 83
جدول 3-1- معرف سازی متغیر وابسته(اثر بخشی برنامه های صدا و سیما بر مخاطبان)…………………………….91
جدول 3-2- معرف سازی متغییر مستقل(گروه بندی و سازماندهی نیروهای متخصص)……………………………..92
جدول 3-3- معرف سازی متغییر مستقل(فنون ارتباطی کارکنان)……………………………………………………………….93
جدول 3-4- معرف سازی متغیر مستقل(تکنولوژی ساخت برنامه)……………………………………………………………….93
جدول 3-5- معرف سازی متغیر مستقل(گرایش موضوعی برنامه)……………………………………………………………….94
جدول 3-6- معرف سازی متغیر مستقل(تنوع برنامه)…………………………………………………………………………………..94
جدول 3-7- معرف سازی متغیر مستقل(زمان ارائه برنامه ها)……………………………………………………………………..95
جدول 3-8- نوع آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………96
جدول 3-9- بررسی قابلیت اعتبار و اعتماد متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………..98
جدول 4-1- توزیع فراوانی مربوط به دسته های جنسیت پاسخگویان……………………………………………………….101
جدول 4-2- توزیع فراوانی مربوط به (سن پاسخگویان………………………………………………………………………………102
جدول 4-3- توزیع فراوانی مربوط به (رشته تحصیلی پاسخگویان)…………………………………………………………..103
جدول 4-4- توزیع فراوانی مربوط به (حوزه تخصصی پاسخگویان)…………………………………………………………..104
جدول 4-5- توزیع فراوانی مربوط به (میزان تحصیلات)………………………………………………………………………………105
جدول 4-6- توزیع فراوانی مربوط به (سابقه خدمت پاسخگویان)…………………………………………………………………106
جدول4-7-1- توزیع فراوانی گویه های متغیر مستقل(گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی)………….108
جدول4-7-2- توزیع فراوانی متغیر مستقل(میزان تاثیر گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی…………109

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.