بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی باز توزیع نیروها در المان های سازه های فولادی پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی باز توزیع نیروها در المان های سازه های فولادی 

تکه ای از متن پایان نامه :

(د)

شکل ‏5‑6: فنرهای اختصاص داده به المان سطح در محیط برنامه SAP:

(الف): پی گسترده برای ساختمان با پلان باریک    (ب): پی نواری برای ساختمان با پلان باریک

(ج): پی گسترده برای ساختمان با پلان عریض    (د): پی نواری برای ساختمان با پلان عریض

پس از تخصیص کلیه فنرها در مکان صحیح خود در زیر المان سطح، مدل سازی خاک زیر پی به پایان می رسد.

1-1-1)     یکپارچه سازی المان های روسازه، پی و خاک زیر پی

همان طور که اشاره گردید، به مقصود مدل سازی اندرکنش خاک و سازه نیاز به یک مدل یکپارچه سازه-پی-خاک می باشد، تا این لحظه پس از مدل سازی المان های روسازه به صورت متعارف، پی به صورت یک المان صفحه و خاک زیر پی با بهره گیری از مفاهیم فنر وینکلر مدل گردید. در گام نهایی مدل سازی بایستی روسازه، پی و خاک مدل شده را به یکدیگر متصل نموده تا سیستم یکپارچه مورد نیاز تکمیل گردد. به این مقصود نقاط اتصال پای ستون های روسازه به المان صفحه (پی) را به صورت اتصالات خمشی تعریف می کنیم. سپس نقاط اتصال فنرها به المان صفحه را به صورت اتصال مفصلی تعریف نموده و پایین فنرها را به تکیه گاه های مفصلی متصل می نماییم. در نهایت به نقاط اطراف المان صفحه به فواصل یک متر به یک متر تکیه گاه هایی نسبت می دهیم به طوری که حرکت در جهت محور x و y برای این المان محدود گردد. اکنون سیستم یکپارچه سازه-پی-خاک تکمیل گردیده و آماده اجرای مراحل تحلیل می باشد.

 

1-1-2)    ساختمان های فولادی با سیستم سازه ای قاب خمشی

در این بخش به ارائه نمودارها و تفسیر نتایج حاصل از تحلیل ساختمان های فولادی با سیستم سازه ای قاب خمشی در حالت با و بدون اندرکنش می پردازیم.

 

1-1-2-1)  ساختمان پنج طبقه با پلان باریک و پی گسترده

در شکل (5-7) نمای سه بعدی این ساختمان که بر روی پی و خاک زیر آن که به صورت فنر مدل شده نمایش داده شده می باشد. ضخامت پی تخمین زده شده برای این ساختمان در برنامه SAFE  ، 70 سانتیمتر می باشد.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه